Annika Strandhäll (S) om strandskyddet: ”Det ska bli enklare att bygga strandnära i gles- och landsbygd och i små tätorter”

Annika Strandhäll (S) om strandskyddet: ”Det ska bli enklare att bygga strandnära i gles- och landsbygd och i små tätorter”

2022-03-18 Av av Annicka Gunnarsson

SVERIGE

Regeringen har beslutat om ett förslag för en ökad uppdelning av strandskyddet. Det ska bli enklare att bygga strandnära i gles- och landsbygd och i små tätorter, samtidigt som strandskyddet skärps i områden med högt bebyggelsetryck. ”Det ska bli enklare att bygga strandnära i gles- och landsbygd och i små tätorter”, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S).

Strandskyddet bör delas upp för att ge bättre förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet, främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i områden med lågt bebyggelsetryck. Syftet med reformen är att göra strandskyddet mer ändamålsenligt. Genom förslagen ökar möjligheterna att ta hänsyn till olika förutsättningar i olika delar av landet. I praktiken innebär reformen såväl lättnader som skärpningar av strandskyddet jämfört med idag.

”Det ska bli enklare att bygga strandnära i gles- och landsbygd och i små tätorter, samtidigt som vi skärper strandskyddet i tätbebyggda områden där många vill bygga”, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll i ett pressmeddelande på fredagen.

Utredning för varierande förutsättningar

För att säkra strandskyddets syften, nämligen att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur och växtlighet, finns det ett behov av att stärka strandskyddet i vissa områden. Närhet till natur är också en viktig aspekt för friluftslivet.

Regeringen tillsätter även en utredning som ska se över de areella näringarnas nuvarande undantag från strandskyddet. Utredningens syfte är att säkerställa att undantaget tar tillräcklig hänsyn till de varierande förutsättningar som råder för olika företagare inom de areella näringarna.

”Strandskyddet har skapat låsningar i svensk politik i många år. Jag är glad att vi nu kan lösa upp knutarna och lägga fram ett riktigt bra förslag tillsammans med Centerpartiet och Miljöpartiet”, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Goda livsvillkor för växt- och djurliv

Strandskyddet syftar till att trygga förutsättningarna för allemansrätten längs våra stränder och att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet både i vatten och på land. De nya strandskyddsbestämmelserna och effekterna av dem kommer att utvärderas.

Föreslagna lagändringar i förslaget träder i huvudsak i kraft den 1 juli 2022. Utredningen om de areella näringarnas undantag från strandskyddet redovisas senast den 31 december 2023.

FAKTA / OM FÖRSLAGET

  • Det lokala inflytandet ökar genom förslagen och det blir enklare att bygga strandnära i gles- och landsbygd och i små tätorter. Vi föreslår att lättnader i strandskyddet ska gälla i något vi kallar strandnära utvecklingsområden.
  • Strandskyddsområdet minskas från 100 till 25 meter vid små insjöar och smala vattendrag.
  • Det blir lättare att få dispens eller upphäva det återstående strandskyddet vid sådana små insjöar och smala vattendrag om inte länsstyrelsen har beslutat att utvidga strandskyddsområdet på platsen, under förutsättning att en zon för fri passage säkerställs. Den fria passagen syftar till att bevara goda möjligheter för friluftslivet och för djur- och växtlivet invid små sjöar och vattendrag.
  • Regeringen ska kunna meddela föreskrifter om att strandskydd inte ska gälla vid insjöar eller vattendrag som har anlagts eller restaurerats för vissa syften, bl.a. för att genomföra klimatanpassningsåtgärder.
  • Strandskyddet förtydligas i områden av särskild betydelse för djur- och växtlivet och förstärks i områden där bebyggelsetrycket är högt eller efterfrågan på mark för fritidshusbebyggelse är mycket stor.

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Dela gärna artikeln: