Arbetsförmedlingen ska förbättra ungdomars möjligheter till jobb

Arbetsförmedlingen ska förbättra ungdomars möjligheter till jobb

2021-03-15 Av av Annicka Gunnarsson

Annons: Smålandshamnar

SVERIGE

Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag av regeringen att förbättra ungas inträde på arbetsmarknaden. Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att fördela upp till 200 miljoner kronor till kommunerna för att stärka deras möjligheter att skapa jobb för ungdomar. Hälften av pengarna fördelas med hänsyn till ungdomar som lever i hushåll med socioekonomiskt låg status.

Ungdomsarbetslösheten ligger på en fortsatt hög nivå på grund av Covid-19-pandemin. Regeringen ser en risk för att detta kommer att drabba ungdomar både på kort och lång sikt. Insatser som stärker ungdomars etablering på arbetsmarknaden är därför fortsatt prioriterade.

Stärka ungdomars möjligheter till jobb

Regeringen har beslutat om ett uppdrag till Arbetsförmedlingen om att fördela bidrag till kommunerna för att stärka deras möjligheter att skapa jobb för ungdomar under 2021. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Arbetsförmedlingen kan fördela medel till kommunerna i detta syfte efter det att regeringen fattat beslut om ändringar i Arbetsförmedlingens regleringsbrev den 11 mars.

Arbetsförmedlingen får för uppdraget använda upp till 200 miljoner kronor på anslaget för arbetsmarknadspolitiska program och insatser. Medlen ryms inom myndighetens anslagsram.

Ungdomar med sämre förutsättningar prioriteras

Målgruppen för insatsen är ungdomar som under 2020 har avslutat, eller under 2021 kommer att avsluta, sin gymnasieutbildning samt ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Arbetsförmedlingen bör eftersträva att fördela hälften av pengarna med hänsyn till antalet ungdomar i kommunerna som lever i hushåll med socioekonomiskt låg status, eftersom de kan ha sämre förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden jämfört med ungdomar med starkare socioekonomisk bakgrund.

Arbetsförmedlingen ska senast den 15 mars 2022 lämna en preliminär redovisning till regeringen av hur kommunerna har använt pengarna. En slutredovisning ska lämnas den 17 maj 2022. Av slutredovisningen ska det även framgå hur många ungdomar, uppdelat på kön och ålder, som har fått jobb och hur bidraget har fördelats utifrån antalet ungdomar som lever i hushåll med socioekonomiskt låg status.

FOTO: ARBETSFÖRMEDLINGEN

Dela gärna artikeln: