Bildextra: Fotografier från det vackra naturreservatet i Krokshult

Bildextra: Fotografier från det vackra naturreservatet i Krokshult

2020-04-10 0 av Peter A Rosén

KROKSHULT

Oskarshamns-Nytt åkte till det fantastiskt vackra naturreservatet i Krokshult på långfredagen.

Faktum är att det 22,2 hektar stora naturreservatet i Krokshult fyller tio år i år.

Syftet med reservatet är att bevara och återskapa ett traditionellt hävdat landskap med de värdefulla livsmiljöerna ängsmark, naturbetesmark och betad skog.

Markägarna är privata och länsstyrelsen i Kalmar län fungerar som förvaltare.

Området ingår i EU:s nätverk av skyddade områden (Natura 2000).

ON läser på informationstavlan:

”Vid Krokshult finns ett äldre, välbevarat odlingslandskap. Det småskaliga jordbruket dominerade i södra Sverige, framför allt på småländska höglandet, ända in på 1900-talet. Du befinner dig alltså i trakter som ser likadana ut som de gjort i hundratals år. Det finns inte många liknande platser kvar i Sverige, vilket gör Krokshult mycket värdefullt.”

”Äng är åkers moder”

”Förr var ängen en gårds viktigaste markslag. Från ängen hämtade djurens vinterfoder och storleken på ängen avgjorde därför hur många djur en gård kunde utfodra. Gödsel från djuren lades på åkrarna. Antalet djur styrde därför i sin tur storleken på åkrarna. Den här kedjan är ursprunget till det gamla talesättet ”Äng är åkers moder”.

”För att komplettera djurens vinterfoder hamlade bönderna lövträd. Trädens löv och kvistar togs till vara och torkades. I Krokshult är det framför allt ask som hamlats. Nya träd väljs ständigt ut för hamling, vilket innebär att traditionen lever vidare och därmed en del av vårt kulturarv”, står det i informationen.

Rikt växt- och djurliv

”Ett rikt växt- och djurliv är knutet till de hamlade träden. På den solbelysta barken växer olika mossor och lavar. Svampar och skalbaggar nyttjar veden, vilket skapar håligheter i stammen. I håligheterna bosätter sig fåglar och fladdermöss. Särskilt värdefulla är gamla hamlade träd.”

”I naturreservatet finns små åkrar och ängs- och hagmarker omgärdade av trägärdesgårdar. Den långa traditionen av slåtter och bete har präglat växtligheten.”

TEXT & FOTO

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se