Edit Content

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Centerpartiet i Oskarshamns kommun: ”Detta är mycket oroväckande”

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox

Varje fredag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

OSKARSHAMN

I sitt budgetförslag skriver Centerpartiet i Oskarshamns kommun att kommunstyrelseförvaltningen ska få i uppdrag att ta fram en plan för räddningstjänsten.

”Senaste veckorna har vi nåtts av besked att räddningstjänsten inte klarar av att bemanna upp deltidsbrandkåren, då främst i Kristdala. Detta är mycket oroväckande och därför föreslår vi att kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för hur vi säkerställer att vi även i framtiden skall ha en räddningstjänst som är fullt bemannad utan att vi sänker ambitionsnivån”, skriver partiet.

”Planen skall ta följande delar i beaktning, hur rekryteringen säkerställs, vilka insatser som behöver göras för att klara av det framtida rekryteringsbehovet? Hur är arbetsmiljön för våra deltidsbrandmän, vilka åtgärder kan göras på stationerna för att förbättra arbetsmiljön? Hur ser avtalen ut, kan vi skriva lokala avtal för att göra det mer attraktivt att vara deltidsbrandman?”, skriver Centerpartiet.

Här följer övriga delar i Centerpartiets budgetförslag för 2021 och verksamhetsplan för 2022–2023:

”Sedan några år har Oskarshamns kommun saknat en tjänst som kommunekolog och Centerpartiet har tidigare föreslagit att en sådan tjänst återinstiftas. Detta är något som vi ej har fått gehör för. Hållbarhetsfrågorna och miljö- och klimatfrågorna blir allt viktigare och detta är en av vår tids största utmaningar. Vi ser en brist i att det inte finns någon sammanhållande funktion för detta arbete på en strategisk nivå. Därför föreslår vi att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att lämna förslag på hur det strategiska hållbarhets-, miljö- och klimatarbetet kan organiseras så att vi får ett sammanhållet arbete kring dessa frågor över hela kommunens verksamhet.”

Vill konkurrensutsätta städ och måltid

”Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda att konkurrensutsätta städ och måltid. Som vi tidigare nämnt anser vi att vi behöver se över vilka verksamheter och uppgifter som ska skötas av kommunen eller som kan skötas av någon annan. En sådan verksamhet som vi i Centerpartiet har identifierat är städ och måltid. Därför föreslår vi att tekniska nämnden får i uppdrag att göra en utredning av vilka konsekvenser (positiva och negativa) en konkurrensutsättning av städ och måltid skulle kunna få.”

”Kommundirektören ges i uppdrag att se över interndebiteringssystemet. Den modell som kommunen idag använder sig av när det gäller interndebitering är både krånglig och kostsam. Den skapar en stor osäkerhet och svårighet för nämndernas ekonomiska planering och uppföljning.”

”Samtidigt så skall systemet administreras på de olika förvaltningarna, vilket innebär en kostnad för kommunen. Vi anser att systemet är förlegat och att det måste finnas ett bättre sätt att hantera kommunens pengar. Därför föreslår vi att kommundirektören ges i uppdrag att se över systemet med fokus på internhyra och IT-kostnader.”

”Översynen skall innehålla dels en redovisning om vilka effekter (negativa och positiva) som han ser i dagens system samt en redovisning av vad hanteringen bedöms kosta. Vi vill även att översynen ska innehålla förslag på hur vi kan jobba i stället för att få en större smidighet och också en mindre kostnad. Ett förslag skulle kunna vara att göra likadant som när måltidsbudgeten för skolan flyttades från bildningsnämnden till tekniska nämnden.”

”Majoriteten föreslår också ett antal uppdrag och särskilda satsningar i sitt budgetförslag, dessa förslag ställer vi oss bakom. Utöver dessa så lämnar vi också förslag på följande uppdrag och särskilda satsningar:

”Socialnämnden ges i uppdrag att införa LOV inom hemtjänsten från den 1 januari 2021. Välfärden är och måste vara det centrala i kommunens verksamhet. Vi vill se en välfärd som utgår från den enskilda individen och dennes behov. Valfrihetsfrågorna är viktiga för oss i Centerpartiet, då vi är övertygade om att det kommer att höja kvalitén på välfärden genom att brukaren får ett större inflytande över sin vardag.”

”Tyvärr begravt frågan”

”Majoriteten har uttalat att man är beredd att införa LOV inom hemtjänsten, men tyvärr begravt frågan i en utredning. Centerpartiet anser att tempot måste öka i frågan för att få till en viktig valfrihetsreform. Därför förslår Centerpartiet att socialnämnden ges i uppdrag att införa LOV inom hemtjänsten från den 1 januari 2021.”

”Det faktum att majoriteten placerar sina så kallade landsbygdssatsningar i posten ”KS Oförutsedda” skickar en tydlig signal och bild om hur majoriteten ser på just landsbygdsutveckling.”

”Centerpartiet kommer aldrig att se landsbygdsutveckling som någon oförutsedd kostnad, utan något som skall vara en del i det vardagliga arbetet. Därför föreslår vi att kommunstyrelsen får i uppdrag att avsätta 2 miljoner kronor i en utvecklingspåse för mindre tätorter, landsbygd och skärgård.”

”Finansiering sker genom att budgetposten ”kommunstyrelsens oförutsedda” minskas med samma summa. Kommundirektören ges i uppdrag att genomlysa kommunens samtliga verksamheter och arbetsuppgifter som skulle kunna genomföras av någon annan än kommunen. Kommunens ekonomiska läge inför de kommande åren är minst sagt ansträngt och SKR:s rapport om den ekonomiska utvecklingen i landets regioner och kommuner är ingen upplyftande läsning.”

”För att fortsatt klara av uppdraget med kommunens kärnverksamheter och för att fortsatt kunna bedriva dessa verksamheter med hög kvalité så krävs nya lösningar. Kostnadsutvecklingen behöver brytas och utgiftsnivåerna minskas. Frågan som vi behöver ställa oss är: Gör vi rätt saker? Och får vi ut maximal effekt av varje skattekrona? Vi ser också med oro på hur den centrala verksamheten inom kommunstyrelseförvaltningen ökat markant under senare år samtidigt som budgetföljsamheten är bristande.”

”Därför föreslår vi att kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en genomlysning av kommunens samtliga verksamheter i syfte att identifiera verksamheter och arbetsuppgifter som skulle kunna genomföras av någon annan än kommunen.”

Rättviksmodellen

”Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utarbeta en strategi för att införa Rättviksmodellen. Ett näringsliv som mår bra och utvecklas är en grundförutsättning för att kommunen ska kunna växa och utvecklas.”

”Centerpartiet anser att kommunen behöver jobba kontinuerligt med att se över sina taxor samt sina regelverk för att ge vårt näringsliv de allra bästa förutsättningarna. Vi behöver förändra kommunens roll genom att gå från en kontrollerande myndighet till att vara mer en mer rådgivande part till vårt näringsliv.”

”Rättviksmodellen har med framgång provats i flertalet kommuner och arbetssättet har också granskats av högre juridiska instanser som funnit att det är förenligt med kommunens myndighetsutövning att arbeta mer rådgivande. Går det att göra i andra kommuner så borde det också vara möjligt i Oskarshamn.”

”Detta skulle vara en mycket viktig åtgärd för att få vårt näringsliv att växa och utvecklas. Centerpartiet föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utarbeta en strategi för att införa Rättviksmodellen.”

”Bildningsnämnden får i uppdrag att genomföra en utredning om hur föreningsbidragen/ subventionerna kan bli mer jämnt fördelade mellan kommunens fritids- och kulturföreningar.  Vi ser idag att det är stora skillnader på bidrag/subventioner mellan de föreningar som hyr in sig i kommunala anläggningar och de som äger och driver sina egna anläggningar.”

”Föreningslivet är hårt pressat ekonomiskt och det gäller inte minst just de föreningar som äger sina anläggningar. Centerpartiet föreslår att bildningsnämnden får i uppdrag att genomföra en utredning om hur föreningsbidragen/subventionerna kan bli mer jämnt fördelade mellan kommunens fritids- och kulturföreningar.”

Osäkert

”När detta budgetförslag läggs så befinner vi oss i en väldigt osäker tid och de ekonomiska förutsättningarna är mer osäkra än någonsin. Vi ser hur våra skatteintäkter sjunker och hur BNP minskar kraftigt. Stora delar av näringslivet har stora problem runt om i landet och även om vi än så länge varit lindrigt drabbade i Oskarshamns kommun så är utmaningarna stora även för vårt näringsliv och ingen vet idag hur länge krisen kommer att pågå, blir den långvarig så kommer även vårt näringsliv att drabbas mycket hårt med negativa konsekvenser på den kommunala ekonomin som följd”, skriver Centerpartiet.

”Osäkerheten kring förutsättningarna blir än mer tydliga när SKR väljer att inte göra någon skatteprognos i detta läge utan i ställer beskriver ett scenario.”

”Med anledning av detta så anser vi att det i princip är omöjligt att lägga ett trovärdigt förslag till budget och vi kan tycka att vi i kommunen nog borde ha funderat över att ha skjutit fram årets budgetprocess så som många andra kommuner i länet har gjort. Centerpartiets förslag innehåller därför bara några mindre justeringar gentemot majoritetens förslag och vi förbehåller oss rätten att återkomma med ett mer genomarbetat förslag till hösten.”

”Vi kan konstatera att detta är det andra året som osäkerhet vid den här tiden på året anses vara mycket stor och för framtidens budgetprocesser så anser vi att vi på allvar behöver fundera om vi skall fortsätta med att besluta om en budget i juni månad, en budget som ändå justeras i flera delar senare under hösten. Mer lämpligt vore att gå tillbaka till den process som vi har haft tidigare där budgeten beslutas under hösten. ”

”Centerpartiets utgångspunkt är individens frihet och att denne ska ges de bästa förutsättningarna oavsett var i kommunen vederbörande har valt att bosätta sig. Tyvärr kan vi konstatera att den styrande majoriteten har en helt annan syn på detta och det är något vi beklagar. Vi kan konstatera att när vi tittar på nämndernas handlingsplaner så fortsätter majoriteten på den inslagna vägen att skära ner på landsbygden, något som vi ser med stor oro på. Några exempel på detta är minskade anslag till enskilda vägar, minskad skärgårdstrafik samt minskad budget för KS oförutsedda som ju är den budget som majoriteten sagt sig vilja använda för utveckling av landsbygd och skärgård.”

”Det finmaskiga vägnätet är idag en viktig faktor för både kommunens utveckling men också för landet som helhet. Det är idag många mils väg som är så kallad enskild väg där ansvaret för investeringar och underhåll åligger privata markägare. Budgeten har legat stilla på dagens nivå under ganska många år medan vi ser att behoven av reinvesteringar ökar ute i bygderna. Centerpartiet motsätter sig därför den aviserade neddragningen av budgeten och vill i stället se en omvänd utveckling där budgeten ökar.”

”Något som vi motsätter oss”

”I kommunstyrelsens handlingsplan finns en neddragning på skärgårdstrafiken, detta är något som vi motsätter oss. Skärgårdstrafiken är av yttersta vikt för att vi fortsatt skall ha en livskraftig skärgård som har möjligheter att utvecklas, att dra ner på servicen kommer att ge en helt klart motsatt effekt. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en besparing på annan budgetpost i stället.”

”Sedan 2019 har majoriteten placerat utvecklingspengar för landsbygd och skärgård i budgetposten för KS oförutsedda, en minskning av budgeten innebär således en neddragning på utvecklingsarbetet på landsbygden. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en besparing på en annan budgetpost i stället”, skriver Centerpartiet.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Magnus Larsson (C). FOTO: PETER A ROSÉN
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS