Centerpartiet i Oskarshamns kommun vill sänka politikerarvodena

Centerpartiet i Oskarshamns kommun vill sänka politikerarvodena

2022-11-14 Av av Peter A Rosén

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

OSKARSHAMNS KOMMUN

Centerpartiet i Oskarshamns kommun vill spara en miljon kronor på sänkta politikerarvoden.

Det framgår av Centerns budgetförslag som skickades ut till lokalpressen på måndagen.

Partiet konstaterar att majoritetspartierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, har lagt fram ett förslag om en förändrad politisk organisation.

Ett förslag som inte har samråtts parlamentariskt, konstaterar centerpartisterna, som är djupt kritiska till att S och M valde att hantera frågan själva och därmed valde bort de parlamentariska samtalen – samtal som andra kommuner och regioner brukar ha när det kommer till den här typen av frågor, fastslår Centern.

Partiet ser också med oro på den maktkoncentration, till några få politiker och partier, som majoritetspartiernas förslag skapar.

”Demokratiskt underskott”

”Det skapar ett demokratiskt underskott, som inte är bra för tilltron till demokratin eller för Oskarshamns kommuns invånare. Därför föreslår Centerpartiet att vi behåller den politiska organisation som vi har haft under den senaste mandatperioden”, skriver Centern, som därmed vill behålla tekniska nämnden (en nämnd som S och M vill lägga ned).

Centern konstaterar också att kommunen står inför stora besparingar – och partiet anser därför att det är rimligt att kommunen även sparar på den politiska organisationen.

Lägre arvoden

”2018 beslutade Socialdemokraterna och Moderaterna att höja majoritetens arvoden, delvis på bekostnad av oppositionen. VI föreslår att vi återgår till de arvodesnivåer som rådde innan beslutet 2018, samt att vi inte inför samordnaren för majoriteten. Detta innebär en besparing på drygt en miljon kronor gentemot majoritetens förslag, fördelat på de olika nämnderna”, skriver Centern, som exempelvis föreslår att kommunstyrelsens förste vice ordförande, Lucas Lodge (M), bara ska få 42 procent av riksdagsledamotsarvodet (30 030 kronor i månaden, här kan du läsa hur mycket han tjänar på sitt arvode i dag) samt att oppositionsrådet ska få 80 procent av riksdagsledamotsarvodet (57 200 kronor i månaden) och att kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson (S) ska få 90 procent av nämnda arvode (64 350 kronor i månaden).

Centerpartiet vill även stryka besparingen på skärgårdstrafiken:

”Majoriteten föreslår att avtalet om skärgårdstrafik sägs upp. När ansvaret för kollektivtrafiken flyttades över från kommunerna till dåvarande landstinget, numera Region Kalmar län, så genomfördes en skatteväxling. Ansvaret för skärgårdstrafiken flyttades dock aldrig över och skatteväxlades därmed inte varför ansvaret ligger kvar på Oskarshamns kommun. För Centerpartiet är det en självklarhet att boende i skärgården också ska ha en möjlighet till kollektivtrafik på samma sätt som när kommunen köper in extra busslinjer, därför föreslår vi att besparingen stryks”, står det i budgetförslaget.

”Förstärker kommunens attraktionskraft”

Centern vill dessutom slopa besparingen på resesubventioner för studerande:

”Att Oskarshamns kommun subventionerar resor för studerande vid t.ex. Linnéuniversitetet i Kalmar förstärker kommunens attraktionskraft. En av kommunens större utmaningar är kompetensförsörjningen och ett slopande av subventionerna kommer att innebära att fler studenter kommer att lämna Oskarshamn och risken är stor att de inte kommer tillbaka. Ett slopande av resesubventioner riskerar alltså att påverka både kompetensförsörjningen och kommunens befolkningssiffra negativt. Centerpartiet föreslår att besparingen styrks.”

”Negativt”

Partiet säger dessutom nej till majoritetens förslag om att lägga ned en förskola:

”Avvecklingen av en förskola beräknas ge en besparing på drygt en miljon kronor från 2024 och framåt, för 2023 beräknas besparingen bli 416 000 kronor fördelat på bildningsnämnden och tekniska nämnden. Oskarshamns kommun har idag fulla förskolor varför det har gjorts en lokalutredning som pekar ut att det behöver byggas ett antal nya förskoleavdelningar i Oskarshamns kommun. Fullt genomförd så innebär också lokalutredningen att några förskolor som drivs i lokaler som inte anses vara ändamålsenliga. Centerpartiet står bakom besluten som tagits i samband med lokalutredningen men vi ser samtidigt att vi idag har stora barngrupper i förskolan och detta är något som påverkar verksamheten negativt. Därför anser vi att det inte är försvarbart att lägga ner en förskola i nuläget innan lokalutredningen är förverkligad fullt ut. För att försöka minska storleken på våra barngrupper så föreslår vi att besparingen stryks”, skriver partiet, som även vill spola upp is på Arena Oskarshamns konstgräsbana:

”Bildningsnämnden har beslutat att inte spola upp is på idrottsparken under den kommande vintersäsongen i ett försök att minska fritidskontorets elkostnader, ett beslut som Centerpartiet står bakom. Socialdemokraterna och Moderaterna föreslår i sin budget att det heller inte ska spolas upp is på idrottsparken 2023 och 2024. Den konstfrusna isbanan på idrottsparken är till stor glädje för många invånare i Oskarshamns kommun, inte minst barn och unga som får möjlighet till fritidsaktivitet. Dessutom riskerar besparingen att slå undan benen för Oskarshamns bandysällskap eventuella försök att få i gång sin verksamhet igen.”

”Viktig verksamhet”

Centern säger också nej till förslaget om att lägga ned en fritidsgård i Oskarshamn:

”Fritidsgårdarna bedriver en viktig verksamhet för våra barn och ungdomar. Att det finns meningsfulla aktiviteter för barn och unga som inte finns inom föreningslivet är viktigt och bidrar till en trygg och meningsfull uppväxt. Centerpartiet vill på sikt se en ökning av fritidsgårdsverksamheten till att omfatta även kommunens ytterområden. Det utrymmet finns inte i årets budget men vi föreslår att den föreslagna besparingen stryks.”

Partiet fortsätter:

”Majoriteten föreslår att slopa driftbidraget för scenen på Forum från och med 2024. Det är
viktigt att kommunen säkerställer att det finns en scen för kulturutövning även i framtiden
varför Centerpartiet föreslår att besparingen stryks.”

Vill satsa på elevhälsan

Satsningar, då?

Jo, Centern vill – exempelvis – förstärka elevhälsan. Det rör sig om en satsning på 1,8 miljoner kronor.

”Barn och ungas hälsa är en kärnfråga för Centerpartiet i Oskarshamns kommun och här har elevhälsan en stor och viktig uppgift. Samtidigt så ser vi tyvärr att ohälsan bland unga ökar. Det finns ett nationellt riktvärde för hur många elever det skall gå på varje skolsköterska och vi kan konstatera att Oskarshamns kommun ligger över det riktvärdet idag. För att komma närmre riktvärdet och för att prioritera barn och ungas hälsa så föreslår Centerpartiet en förstärkning av elevhälsan motsvarande tre tjänster”, skriver partiet i budgetförslaget.

Centern beklagar vidare att majoriteten vill pausa arbetet med införandet av den så kallade Rättviksmodellen:

”Att förbättra näringslivsklimatet i Oskarshamns kommun är för oss i Centerpartiet en prioriterad fråga.”

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln med dina vänner: