”Dags för S och M att lägga ned sitt hat”

”Dags för S och M att lägga ned sitt hat”

2020-02-18 Av av Peter A Rosén

Annons: Smålandshamnar

OSKARSHAMN

Socialdemokraternas och Moderaternas sätt att prata påminner emellanåt om en retorik som var vanlig i före detta Sovjetunionen, anser Michael Erlandsson (SD).

– Nu är det helt enkelt dags för S och M att lägga ned sina barnsligheter och sitt hat gentemot oss. De måste acceptera att vi har fått våra mandat av väljarna. Alla partier måste få möjligheten att vara med och ta ansvar, säger han till Oskarshamns-Nytt.

Vår tidning pratar med sverigedemokraterna Michael Erlandsson och Leif Axelsson över några koppar kaffe på Café Shalom i Oskarshamn. De säger att de, i egenskap av folkvalda politiker, inte längre har rätt att genomföra verksamhetsbesök på kommunens äldreboenden.

– Vi har blivit stoppade från det, säger Leif Axelsson.

I en intervju med vår tidning sa kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson (S) att om en av dem som bor på boendet vill bjuda in en politiker, så är det helt okej. Under förutsättning att det sker under ordnade former. Stämmer inte det?

– Nej, jag ställde den frågan till majoriteten, och då var svaret nej. Vi måste få tillåtelse av socialnämndens ordförande. Det var det svaret vi fick – och vi ser det som ett hot mot demokratin, säger Leif Axelsson.

– Vi fick också höra att politiker inte kan springa omkring hur som helst ute på kommunens boenden. Men vår tanke är inte att springa omkring där hur som helst. Inför viktiga beslut vill vi ju dock se den aktuella verksamheten med egna ögon. Och när det gäller nedläggningsfrågan (Hultgården/Charlottagården) i Misterhult, så fick vi en berättelse vid sittande bord – och sedan fick vi höra en annan version när vi kom ut till verksamheten, säger Leif Axelsson.

– Ja, det var motstridiga uppgifter, inflikar Michael Erlandsson.

I intervjun med Oskarshamns-Nytt underströk Andreas Erlandsson att politikers besök i verksamheterna måste ske under ordnade former.

– Man får inte ha besök som stör de medboende. Det är ingen offentlig plats. Det är ett boende – och man måste ta hänsyn till den personliga integriteten. SKR (Sveriges kommuner och regioner) har tagit fram riktlinjer för vad som borde gälla – och de har antagits av socialnämnden i vår kommun, efter vad jag har förstått. Men det innebär inte att vi har infört ett besöksförbud, sa han.

Leif Axelsson håller med kommunalrådet om att en politiker inte bara kan stövla in på ett boende, oanmält.

– Självklart måste vi förankra besöket först, med närmsta chef. Vi måste också förankra det med de boende, så att vi vet att vi får komma, säger han.

Michael Erlandsson berättar att politiker från Sverigedemokraterna besökte Misterhult innan nedläggningsbeslutet togs i fullmäktige. Han säger att besöket var uppskattat.

– Vi kontaktade verksamhetschefen först. Och vi fick godkänt. Självklart är det så man ska jobba – och det är en praxis som man har haft i den här kommunen under många år. Det man gör nu, bryter mot det.

– Politikerna inom majoriteten har blivit irriterade. Det väckte ont blod när vi påpekade att beslutsunderlaget var ihåligt. Det hade fel och brister – och man tog inte hänsyn till de upplevelserna och erfarenheterna som boende och medarbetare hade, säger Michael Erlandsson, som tror att det kan förklara varför majoriteten inte längre vill behålla den tidigare praxisen när det gäller verksamhetsbesök inom socialnämndens ansvarsområde.

– De försöker hitta skäl och ursäkter för att kunna bevara den nya, felaktiga, ordningen som har antagits. De som tycker annorlunda än majoriteten – de ställer bara till med oreda och sådana saker. Den typen av retorik var vanlig i före detta Sovjetunionen, säger Michael Erlandsson.

Leif Axelsson säger att det nya beslutet som togs av majoriteten i socialnämnden innebär att socialnämndens kontaktpolitiker bara får göra verksamhetsbesök ett par gånger per år.

– Det är en gång på hösten och en gång på våren. Och de besöken planeras in i minsta detalj.

Politikerna utanför socialnämnden har man dock inte tagit några beslut om, poängterar Michael Erlandsson.

– Vi har ju sett ett underlag från SKR, Sveriges kommuner och regioner. Fullmäktige kan ta ett beslut om politikers besök inom verksamheterna. Ett äldreboende är ju inte en allmän plats. Men ett sådant beslut har inte tagits i fullmäktige – och jag har pratat med flera andra sverigedemokrater, i andra kommuner och regioner, och de har sagt att de aldrig har varit med om något liknande. Det man gör i Oskarshamns kommun bryter i bred bemärkelse mot norm och hävd.

Leif Axelsson berättar att han har varit i kontakt med SKR.

– Och svaret jag fick därifrån var att det inte går att stoppa en fullmäktigepolitiker eller fritidspolitiker från att genomföra ett verksamhetsbesök på ett äldreboende. Det finns inte något stöd för det i lagen.

– Nej, inte så länge man inte har tagit ett sådant beslut i fullmäktige. Och vi vill inte att ett sådant beslut ska tas. Vi anser att det måste finnas en transparens, öppenhet, tydlighet och ärlighet här, säger Michael Erlandsson.

– Det här kommer inte att stoppa oss. Jag vet exempelvis att våra förtroendevalda har kontakt med boende som vill att vi kommer på besök. Vi kommer att genomföra besök som inbjudna politiker – och då är det väl upp till S och M att avgöra hur de ska hantera det.

Michael Erlandsson fortsätter:

– Jag skickade en förfrågan till Misterhult för en månad sedan ungefär, där jag berättade att vi var fyra folkvalda politiker från fullmäktigegruppen som ville besöka verksamheten, med tanke på det beslut som har tagits. Vi ville ta reda på hur medarbetare och boende mår efter beslutet. Politiker har ett ansvar, och en skyldighet, att ta reda på det. Ska vi kunna ta ansvar för viktiga beslut, ja, då måste vi också kunna besöka verksamheterna

– Men jag fick svaret att besök enbart ska genomföras på kontaktpolitikerdagarna. Men det beslutet berör ju enbart socialnämndens politiker – och inte de folkvalda från fullmäktige.

Michael Erlandsson och Leif Axelsson tycker att de boende själva måste få bestämma vilka politiker de ska träffa.

– Det är deras hem.

– Låt oss dock inte fastna i vad man kan eller inte kan göra. Frågan är snarare: Bör man göra så här? Nej, man bör inte göra så här. Det är vår bestämda uppfattning. Vi ska ha en transparens och en öppenhet. Alla blir förlorare i det här. Politiken, de boende och våra medarbetare. Det blir bara fel, säger Michael Erlandsson.

– Någonstans vet de detta inom majoriteten. Att det är horribelt att införa ett förbud. Det återstår att se vad som händer framöver. Fortsättning följer.

Michael Erlandsson har vidarebefordrat frågan till Sverigedemokraternas riksorganisation.

– De sitter och arbetar med det – sedan får vi se hur man går vidare.

Ska man titta på det rent juridiska?

– Ja, det är väl en aspekt av det, såklart.

– Man kan, exempelvis, göra en intressant jämförelse med bildningsnämnden. För bildningsnämndens politiker är det helt okej att genomföra verksamhetsbesök – bara man tar kontakt med berörd rektor först och kommer överens med denne. Då är det inga problem. Det märkliga är att vi har en verklighet i socialnämnden – och en annan verklighet i bildningsnämnden. Det borde råda konsensus, oavsett nämnd eller förvaltning, säger Michael Erlandsson.

– Offentlig verksamhet måste vara öppen. Det ska inte vara stängda dörrar, tillägger Leif Axelsson.

Han fortsätter:

– Efter vad jag har förstått, så kan politikerna i socialnämndens presidium besöka verksamheterna när de vill. Och det är Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna som har representanter i presidiet. Men verksamheterna vill kanske ha besök av politiker från de andra partierna också.

Michael Erlandsson fyller i:

– Det är andra förutsättningar för Vänsterpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna. Och alla partier sitter ju inte ens i nämnden. Hur har majoriteten tänkt här, egentligen?

Rolf Lindström kommenterar

Nej, Oskarshamns kommun påminner varken om Sovjet eller Nordkorea, anser socialnämndens ordförande Rolf Lindström (M).

– De får skicka sin Sovjetpassning till SKR i sådana fall. Vi har nämligen följt SKR:s riktlinjer, säger han till Oskarshamns-Nytt på onsdagsförmiddagen.

Rolf Lindström fortsätter:

– Och Andreas Erlandsson har rätt i att de som bor på kommunens boenden givetvis kan bjuda in politiker om de vill det. Det är inte Nordkorea, som sagt var.

– När det enbart gäller socialnämndens politiker, så hade kommunen tidigare ett upplägg där kontaktpolitikerna från nämnden hade möjlighet att genomföra verksamhetsbesök under två dagar per år. Det var dock inte så många som nappade på det erbjudandet.

– När den nya nämnden tillträdde efter det senaste valet, så införde vi istället ett nytt upplägg, som innebär att hela socialnämnden åker ut på två verksamhetsbesök per kalenderår – ett på hösten och ett på våren. Vi delar upp oss i fyra grupper varje gång, utefter politikernas önskemål. Man kan således göra totalt åtta verksamhetsbesök under en mandatperiod – och då har man fått ett bra tvärsnitt av vår verksamhet.

Den nya lösningen är bättre, tycker Rolf Lindström.

– Det har varit väldigt positivt. Och verksamheterna får god tid på sig att planera besöken på ett bra sätt, vilket är mycket viktigt. Det är lätt att glömma bort att vi faktiskt besöker ganska sköra människor i deras privata bostäder. Man måste vara försiktig och tänka på den personliga integriteten.

Rolf Lindström konstaterar också att det står i SKR:s riktlinjer att en kommun själv kan bestämma om studiebesök ska tillåtas eller inte ute i verksamheterna.

– Det är ju inom socialnämndens och bildningsnämndens verksamheter som det är känsligt. Och om vi tar Misterhult som ett exempel, så har vi faktiskt påbörjat omställningen där. Anhöriga och brukare har blivit informerade om att flytten kommer att ske i september.

– Nu är det praktiska frågor kring flytten som diskuteras. Jag ser det som ett tecken på bristande fingertoppskänsla att åka ut dit nu och ställa frågor som kan leda till oro. ”Trivs du inte bäst här egentligen?”, är en fråga som mycket väl kan leda till att de boende drabbas av kortslutning. Vi ska komma ihåg att det handlar om väldigt sårbara människor. Och vi måste tänka på dem i första hand.

Rolf Lindström tycker dessutom att det är märkligt att det inte har uppstått någon debatt kring nedläggningen av boendet Zafiren i Kristineberg.

– Det är totalt 37 personer som ska flytta därifrån till Solbacka. Men allt fokus i debatten har legat på nedläggningen i Misterhult. Det förvånar mig lite grand. En flytt är ansträngande för en äldre människa, oavsett om det handlar om en flytt på några kilometer eller en flytt på några mil.

Hur ser du på folkinitiativet (namninsamlingen) i Misterhultsbygden, som kan leda till en rådgivande folkomröstning i frågan om nedläggningen av Hultgården/Charlottagården?

– Ett beslut har fattats i fullmäktige – och det är vad vi har att rätta oss efter. Vad som eventuellt kan hända längre fram, ja, det får tiden utvisa, svarar Rolf Lindström.

Michael Erlandsson (SD) och Leif Axelsson (SD) tycker att det är självklart att politiker ska ha möjligheten att besöka kommunens äldreboenden – under ordnade former.

Foto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln: