Därför ska Oskarshamns kommun betala 100 000 kronor i böter

Därför ska Oskarshamns kommun betala 100 000 kronor i böter

2022-07-15 Av av Peter A Rosén

Annons: Smålandshamnar

OSKARSHAMN

100 000 kronor.

Så mycket ska Oskarshamns kommun betala i en företagsbot för otillåten miljöverksamhet.

Det är på fastigheten Kristineberg 1:6 i Oskarshamn, med adressen Gröndalsgatan 29, som avfall har deponerats utan tillstånd från länsstyrelsen.

Gammalt konstgräs, med mera, har dumpats på platsen. Foto: Peter A Rosén

”Det läggs någon inom tekniska förvaltningen till last att innan mellanlagringen övergått till deponi tillse att tillstånd inhämtas”, skriver polisen i ett förundersökningsprotokoll.

Senast den 29 juli ska kommunen svara skriftligt på inställningen till en företagsbot genom strafföreläggande (”när den förelagde näringsidkaren har godkänt strafföreläggandet, oftast genom att betala boten, är händelsen färdigbehandlad och godkännandet gäller som en dom som har vunnit laga kraft”, skriver polisen).

ON kontaktar Richard Bergquist, teknisk chef i Oskarshamns kommun.

”Det handlar om schaktmassor som ligger tippat i området mittemot kopparverkstomten”

RICHARD BERGQUIST, TEKNISK CHEF I OSKARSHAMNS KOMMUN

Vad handlar detta om?

– Det handlar om schaktmassor som ligger tippat i området mittemot kopparverkstomten. Materialet har legat i flera år, oklart vart det kommer ifrån tidigare. Tekniska kontoret har fått ett föreläggande att ta hand om massorna och även en äldre konstgräsmatta innan 30 september. När vi fick informationen från samhällsbyggnadskontoret stängde vi av området för att förhindra att ytterligare material tippas på platsen och vi har även börjat planeringen för att omhänderta massorna innan 30 september, svarar han.

Nämnden anmälde

Det var efter en anmälan från samhällsbyggnadsnämnden, om otillåten miljöverksamhet mellan 1 januari 2018 och 30 juni 2022, som förundersökningen inleddes av åklagare vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Malmö.

Den 30 juni fick tekniska kontoret ett föreläggande om att upphöra med lagring/deponering av avfall på den aktuella platsen.

Avfallet ska ha fraktats bort senast den 30 september. En redovisning av borttransporterandet ska skickas till samhällsbyggnadskontoret senast den 31 oktober.

I den ska det framgå vem som är avfallsmottagare, vilken typ av avfall om har lämnats, vilka mängder och eventuella analysresultat från provtagningarna av massorna ska bifogas.

Privatperson reagerade

Den 8 juni i år fick samhällsbyggnadskontoret in synpunkter från en privatperson, som hade reagerat på schaktmassorna, byggavfallet, riset och gagnvirket, med mera, som låg på platsen – och denne undrade om platsen är godkänd som deponi.

Samhällskontoret besökte platsen den 22 juni – och man kunde då konstatera att diverse schaktmassor hade dumpats på fastigheten – allt från större stenblock till schaktmassor, jord, asfalt och cement.

Man kunde även slå fast att sandsäckar/sand och konstgräs hade dumpats på platsen – samt att lagring av ris och virke förekommer.

Sandsäckar/sand. Foto: Peter A Rosén
Foto: Peter A Rosén
Lagring av ris och virke. Foto: Peter A Rosén
Dela gärna artikeln: