Debattartikel: ”Vem kunde ana att vi skulle drabbas av en pandemi?”

Debattartikel: ”Vem kunde ana att vi skulle drabbas av en pandemi?”

2020-04-20 0 av Oskarshamns-Nytt

DEBATTARTIKEL

En regional Överenskommelse kan kanalisera civilsamhällets kraft dit den gör mest nytta.

Vem kunde ana att vi så snart efter flyktingkrisen skulle drabbas av en ny världsomspännande utmaning – en pandemi?

Just flyktingkrisen mobiliserade civilsamhällets starkaste sidor och uppställningen från föreningslivet var i det närmaste total på lokal nivå.

I ljuset av dessa omfattande insatser, som utfördes i stort sett helt på ideell basis och till övervägande del utan samordnad kommunikation med regionala myndigheter, initierades idén om en regional ”Samverkansplattform” i länets Integrationsråd.

Detta för att skapa en övergripande struktur för samordning mellan idéburen och offentlig sektor på länsnivå.

Med idéburen sektor menar vi organiserade verksamheter som bygger på demokratiska värderingar samt gynnar samhälls- och medlemsintresset. Verksamheterna är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn och bedrivs i icke vinstutdelande föreningar, kooperativ, samfund, stiftelser eller liknande sammanslutningar.

”Vår version”

Resurser har nu avsatts från svenska staten och från EU för att vi ska kunna skapa en strategisk regional samverkan mellan idéburen sektor och Region Kalmar län, där också andra regionala offentliga organ kan ingå. Coompanion Kalmar län har i uppgift att leda denna process. Det har i flera län gjorts Överenskommelser och nu vill vi göra vår version, som passar oss i Kalmar län. 

Syftet med ”Samverkansplattform i Kalmar län” är just att underlätta kommunikation och samarbete mellan idéburen och offentlig sektor på regional nivå, både i normalläge men alldeles särskilt i tider som dessa då vi har en global kris.

Idéburen sektor i Kalmar län har sedan något år tillbaka valt ut ett antal organisationer till en arbetsgrupp, som företräder övriga i samtalet med offentlig sektor. Vi inom arbetsgruppen för idéburen sektor vill föra en dialog med offentlig sektor, och så långt vi har möjlighet samla ihop och bidra med våra gemensamma krafter.

Den idéburna sektorn står för mycket kraft, flexibilitet och kunskap och redan nu pågår väldigt många goda insatser inom civilsamhället och av volontärer.

”God kännedom”

Det offentliga drar ett stort lass runt om i länet men det kan ändå finnas luckor att täcka upp och uppgifter som faller mellan stolarna och områden där civilsamhället kan avlasta det offentliga.

Här ser vi nyttan av en löpande kommunikation.

Idéburen sektor har god kännedom om den lokala situationen runt om i länet och kan erbjuda en organiserad informationsspridning ut i sitt nätverk och in till regionala aktörer.

Vill du veta mer om de olika insatserna som civilsamhället gör så se gärna respektive organisations hemsida.

En regional Överenskommelse kan kanalisera civilsamhällets kraft dit den gör mest nytta!

Åsa Selander och Ewa Engdahl, Coompanion Kalmar län

Mikael Fagerström, RF-SISU Småland

Edvin Arnby-Machata, Rädda Barnen

Ingemar Tovesson, PRO Kalmar län

Eva-Lena Fungmark, SPF Seniorerna Kalmar län

Claes Gårdinger, Naturskyddsföreningen i Kalmar län

Tomas Palmgren, ASF-nätverket i Kalmar län

Peter Danielsson, Kalmar läns Hembygdsförbund

Ellinor Jonsson, Ölands Hembygdsförbund

Ingrid Thornberg, Hela Sverige Kalmar län

FOTO: FREEPIK