Debattartikel: ”Vi ska tillsammans ta industrin ur krisen”

Debattartikel: ”Vi ska tillsammans ta industrin ur krisen”

2020-10-01 Av av Oskarshamns-Nytt

DEBATTARTIKEL

Vi ska tillsammans ta industrin ur krisen.

Företrädare från industri och fackföreningar uttrycker oro över industrins framtid i länet (VT 30/9).

De frågar om vi är beredda att axla vårt ansvar.

Svaret är tveklöst ja.

Vi tar situationen på stort allvar.

Antalet arbetslösa har stigit inte minst till följd av de uppsägningar som har skett i spåren av pandemin när leveranser har upphört och efterfrågan sjunkit.

”Läget är allvarligt”

Att läget är allvarligt har också framkommit när vi har träffat företrädare för länets näringsliv, haft veckovisa avstämningar och på regionens nystartade Tillväxtforum.

Det som är viktigt är att vi tillsammans ser till att livskraftiga företag kan ta sig igenom krisen.

Här gäller det att både agera kortsiktigt och långsiktigt.

Regionen har exempelvis på kort sikt sett till att snabbare betala fakturor, fullfölja investeringsplaner och inte senarelägga mer än nödvändigt. Regionen har också medverkat till att se över regelverket för att underlätta för näringslivet när det exempelvis gäller avgifter och tillstånd.

Det pågår också arbete på både EU-nivå och nationellt för att hitta finansieringslösningar av olika slag.

Regionen deltar aktivt för att medel för projekt och företagsstöd snabbare ska nå ut.

Det pågår också en löpande dialog med länets kommuner för gemensamma insatser med koppling till näringslivet.

För läsarna kan det vara bra att känna till att regionen till och med september i år har beviljat 3,4 miljoner kronor i företagsstöd till industrin.

Därtill har 20 miljoner kronor de senaste åren gått till riktade insatser inom industrin genom projektinsatser med så kallade 1:1-medel.

Totalt 30 miljoner

Regionen kommer vidare medfinansiera närmare tre miljoner kronor till det projekt som söks från europeiska socialfonden av Nova, IUC och Campus Småland. Totalt rör det sig om stödåtgärder till industrin på 30 miljoner kronor.

En annan konkret åtgärd är att regionen nu går in och finansierar kostnadsfria bedömningar, så kallade valideringar, av varslad eller permitterad industripersonal.

Att synliggöra kompetenser är en bra början för fortsatt kompetensutveckling.

I sammanhanget är det också viktigt att framhålla att regeringens och samarbetspartiernas krisåtgärder. Korttidspermittering har räddat tusentals jobb.

Sedan har vi de långsiktiga åtgärderna.

För att industrin ska fortsätta vara världsledande är goda och stabila förutsättningar avgörande.

Det handlar om att stödja en utveckling där industrin kan öka konkurrenskraften och främst de högkvalificerade delarna av de globala värdekedjorna.

Exempelvis krävs det investeringar i den digitala utvecklingen, i en mer hållbar produktion, i förbättrad kompetensförsörjning, ökade anslag till forskning och transporter.

Möjligheterna med en nyindustrialisering av Kalmar län är stora.

Det finns en historisk möjlighet att skapa fler jobb och samtidigt åtgärda de problem som uppstått ur pandemin, men också ta itu med de utmaningar som fanns redan innan.

Det krävs nu en expansiv finanspolitik med stora investeringar i fler utbildningsplatser i hela landet, kraftfulla satsningar på klimatomställningen, skattesänkningar på jobb och företagande.

”Glädjande”

Dessutom behövs det förbättrade möjligheter till omställning på arbetsmarknaden genom höjda ersättningsnivåer i a-kassan, reformerad arbetsförmedling och bättre matchning. Glädjande levereras just detta av regeringen och samarbetspartierna i statens budget för nästa år.

Från Länsunionens sida (S, C och L) välkomnar vi en fortsatt dialog med industrin och facken.

Tillsammans ska vi se till att lyfta fram industrins betydelse och stärka dess framtid här i länet.

Karin Helmersson (C)

Ordförande regionala utvecklingsnämnden

Peter Wretlund (S)

Regionråd

FOTO

PETER A ROSÉN

Peter Wretlund (S).
Dela gärna artikeln: