Edit Content

Hem

Extra

Tjänster

Kundservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

ANNONS

Aktuellt

Demokratiproblem: Kan leda till socialt utanförskap

ANNONS

SVERIGE

Här är ett demokratiproblem, som i värsta fall leder till ett socialt utanförskap: Omkring en miljon människor i vårt land står utanför det digitala samhället, enligt Internetstiftelsens undersökning. I dag går den digitala klyftan mellan yngre och äldre seniorer, visar rapporten.

Internetstiftelsens undersökning ”Svenskarna och internet 2018”, som är inbakad i SPF-Seniorernas digitaliseringsrapport från 2019, har kartlagt internetanvändningen – och det visade sig, bland annat, att seniorer inte använder internet lika mycket över en månads tid, jämfört med yngre personer i befolkningen.

Skillnaden är dock inte så stor.

När det gäller dagstidningsläsandet på nätet, så ser det faktiskt i princip likadant ut överallt, oavsett åldersgrupp.

Äldre personer använder i större utsträckning surfplattor, jämfört med de yngre grupperna.

Seniorerna förlitar sig dessutom mer på de traditionella analoga och tryckta medierna.

När det kommer till att känna sig delaktig i det digitala samhället, svarade hälften av seniorerna att de känner sig delaktiga till en liten del, eller inte alls. Det motsvarar cirka en miljon människor, konstaterar Internetstiftelsen.

Använder aldrig internet

Bland dem som svarade, uppgav 20 procent av seniorerna att de aldrig använder internet.

SPF-Seniorerna har genomfört en medlemsundersökning, som visade att nio procent av dem som svarade aldrig använder internet.

Enligt samma undersökning använder 67 procent av dem som svarade internet/digitala tjänster flera gånger per dag.

11 procent svarade en gång per dag, 9 procent svarade en gång per vecka, 3 procent svarade en gång per månad och en procent svarade ett par gånger per år.

Samtidigt anses Sverige vara ett av världens mest digitaliserade länder – och då tittar man på andelen av befolkningen som har internettillgång och andelen som använder digitala tjänster.

Under de senaste 10–15 åren har antalet som står utanför det digitala samhället blivit färre och färre. Tidigare gick klyftan mellan yngre personer och pensionärer – nu går den mellan yngre och äldre seniorer, som sagt var.

I digitaliseringsrapporten slår SPF-Seniorerna fast att samhället har blivit mindre tillgängligt för de som inte använder sig av modern teknik.

Demokratiproblem

”Överlag kan digitalt utanförskap medföra sämre möjligheter inom en rad områden, Det kan handla om att det blir svårare att resa och röra sig i samhället, hantera betalningar och ekonomi, vara en del av sociala gemenskaper, ta del av samhällsinformation och att sköta myndighetsärenden. Detta kan betraktas som fundamentala delar av samhället och vardagen. De som står utanför det digitala samhället har sannolikt inte samma, eller sämre, förutsättningar än andra medborgare att delta i samhällslivet och därmed också i den demokratiska processen. Detta innebär att personer som kan betraktas som utsatta i samhället, som en del äldre och funktionsnedsatta, kan få det än svårare att göra sina röster hörda. Att alla inte har samma möjligheter att vara en del av samhället leder till demokratiproblem”, står det i digitaliseringsrapporten.

”Digitalt utanförskap medför risk att inte bara stängas ute från viktiga delar av samhället, utan också risk att man hamnar i beroendeställning till andra människor. En annan aspekt är att otillräcklig vana vid digitala lösningar kan öka risken för att bli utsatt för bedrägerier via internet. Likaså har den politiska debatten i flera avseenden idag flyttat från TV-rutan till Twitter och Facebook. Digitalt utanförskap riskerar också att bli ett socialt utanförskap. Att vara uppkopplad betyder att man kan ha en aktiv roll i samhället och ha ett innehållsrikt liv med sociala relationer. De personer som inte klarar av, eller vill, hantera digitala lösningar kan känna sig otillräckliga eller att de inte behärskar tillvaron i samma grad som många andra. Detta påverkar enskildas livskvalitet och man kan känna sig utanför.”

Digitaliseringsrapporten slår fast att det finns flera orsaker till att människor inte alls, eller i begränsad utsträckning, kan eller vill vara delaktiga i det digitala samhället.

En del har inte råd

Det kan handla om att man upplever att tekniken är krånglig och att inlärning kan ta längre tid för en äldre person. De finns också de som helt enkelt inte har de ekonomiska förutsättningarna.

Ointresse, funktionshinder och sjukdomar kan också spela in i sammanhanget.

Digitaliseringsrapporten slår fast att den digitala utvecklingen fortgår i Sverige, utan att man tar någon större hänsyn till de medborgare som kan hamna utanför.

”Om samhället kräver att medborgarna ska, eller bör, hantera ärenden och information digitalt, bör människor räkna med motprestationen att kunna utbildas och fortbildas i digital kompetens. Alla människor måste därför ha möjligheten att inkluderas, och kunna både skaffa och utveckla sin digitala kompetens liksom digitala verktyg. Här brister det offentliga i sitt ansvar”, står det i rapporten.

”Det offentliga bör ta huvudansvaret för att alla människor i det digitala samhället har möjlighet till lärande i form av utbildning, stöd och fortbildning – kostnadsfritt. Det är av särskild vikt för seniorer, då möjligheten till detta som en del av studier eller i arbetsliv ofta saknas i de äldre åldersgrupperna. Mycket mer fokus bör hädanefter läggas på förbättrad digital inkludering.”

”Framöver kan vi förvänta oss en växande andel äldre i befolkningen, samtidigt som välfärdsambitionerna ska upprätthållas. Det kommer troligen betyda att olika digitala lösningar och innovationer introduceras i vård och omsorg. De människor som ska ta del av vården och omsorgen måste då kunna lita på, vara vana vid, och känna sig trygga med olika digitala vård- och omsorgstjänster. Likaså gäller det att människor känner sig förtrogna med att använda digitala lösningar i vardagen, utan att känna oro eller rädsla.”

”Inte acceptabelt”

”SPF-Seniorerna anser att vi behöver föra en bred diskussion i Sverige om hur vi ska se till att fler människor inkluderas i det digitala samhället. Samhället måste dels erbjuda bättre möjligheter än idag att utveckla ens digitala kompetens, dels ta mer hänsyn till de som upplever svårigheter eller inte alls använder internet. Så många som möjligt ska inkluderas med utgångspunkt i principen för ett livslångt lärande. Det är inte acceptabelt att människor hamnar utanför och inte kan delta i samhällslivet på samma villkor som andra”, står det i digitaliseringsrapporten.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Anna Eriksson, pensionssakkunnig inom SPF-Seniorerna på riksnivå. FOTO: SPF-SENIORERNA
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS