Edit Content

Hem

Extra

Tjänster

Kundservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

ANNONS

Aktuellt

Den planerade evenemangs- och hockeyarenan i Oskarshamn finns inte med i budgeten för 2024

ANNONS

OSKARSHAMN

Kommunalråden Lucas Lodge (M) och Andreas Erlandsson (S) presenterade på torsdagen drift- och investeringsbudgeten för 2024 och verksamhetsplanen för 2025–2026.

– Det är en återhållsam budget, som kommer att innebära effektiviseringar och besparingar inom många områden. Det är tuffa tider och vi måste anpassa vår verksamhet efter rådande omständigheter. Denna budget som vi nu presenterar innebär att vi kommer vara tvungna att fatta tuffa beslut och väga insatser mot varandra, säger Lucas Lodge till ON.

I budgeten kan man exempelvis läsa om neddragningar av tjänster och den planerade evenemangs- och ishockeyarenan finns inte med.

Varför?

– Den finns inte med eftersom programhandlingen som kommunstyrelsen beslutade om att ta fram i februari inte kommer förrän i höst. Då vet vi mer om kostnaderna och först då kan vi lägga in den i investeringsbudgeten. Dock har vi redan nu minskat investeringsbudgeten, så därmed möjliggör vi för en större investering framöver, svarar Lucas Lodge.

Lucas Lodge (M), kommunalråd i Oskarshamn.
Lucas Lodge (M), kommunalråd i Oskarshamn. Foto: Peter A Rosén

Alla får i uppdrag att se över taxor och avgifter, står det i ovannämnda budgetförslag.

Kommundirektören får i uppdrag att se över medlemskap och avtal, exklusive hyresavtal, med ett större årligt åtagande för kommunen om minst 100 000 kronor.

Ska slutredovisas i höst

Medlemskapen och avtalen ska, om möjligt, omförhandlas.

Redovisning av medlemskap och avtal, dess villkor samt förslag till beslut om uppsägning ska lyftas till respektive politisk nämnd.

Uppdraget ska slutredovisas senast under oktober i år.

Kommunens utvecklingsarbete ska utvärderas. Detta berör utvecklingsenheten, kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret.

Kommundirektören får i uppdrag att göra en översyn av ledningsorganisationen inom kommunstyrelsens samtliga verksamheter. Syftet är att få till en effektivare verksamhet till en lägre kostnad.

Kommundirektören, tillsammans med samtliga förvaltningschefer, får i uppdrag att undersöka kommunövergripande effektiviseringar. Uppdraget ska vara klart senast under oktober 2023.

Socialnämnden får i uppdrag att effektivisera sin ledningsorganisation med syftet att öka verksamhetens budgetdisciplin.

Budget i balans

I år ska socialnämnden vidta åtgärder för att budgeten för 2024 ska vara i balans.

Medel avsätts för kompensation för höga elpriser. Medel avsätts centralt och får endast användas till kompensation för elpriser, annan användning kräver beslut av kommunfullmäktige. Verksamheterna kompenseras i samband med varje månadsuppföljning för de kostnader som överstiger snittpriset per kilowattimme. Verksamheterna kompenseras så långt budgetmedel finns kvar.

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv, arbetsmarknad och teknisk verksamhet får i uppdrag att ta fram förslag på tjänster som kan förändras i sin omfattning eller tas bort – och som därmed leder till en besparing hos andra verksamheter.

Underlaget ska därefter samrådas med övriga verksamheter innan utskottet tar beslut om att förändra eller ta bort tjänsterna.

Utskottet ska ta sitt beslut senast den 19 september i år.

Ska spara 700 000 kronor

Förvaltningschefen för tekniska kontoret får i uppdrag att ta fram förslag på effektiviseringar på 700 000 kronor inom fastighetsavdelningen och redovisa hur dessa kommer att påverka verksamhetsbudgeten.

Investeringsvolymen har sänkts när det gäller avgifts- och skattefinansierade investeringar.

När det gäller avgiftsfinansierade investeringar gäller följande:

  • Fårbo VV har skjutits fram något.
  • VA-omvandlingsområden har minskats. Det handlar om att slutföra Klintemåla, men därefter är det en långsammare takt som gäller.
  • Hamnen vill bygga en ny kaj. Investeringen har utgått och ersatts av ett uppdrag.
  • Dagvattenanläggningar har minskats. Detta då det finns flera budgetposter för dagvatten.

När det gäller de skattefinansierade investeringarna gäller följande:

  • Flera omfördelningar där budgetposter har breddats och flyttats till budgetmallen. Det handlar exempelvis om ”Solceller förskolor och skolor” som ersätts med ”Energieffektivisering solceller”.
  • Ombyggnation av Vargens fritidshem prioriteras och genomförs 2024.
  • Objektet ”Flera förskolor” fördelas över åren utifrån erfarenheter från byggnationen av förskolan i Kristineberg.
  • Ombyggnationer av stadsmiljön stryks och ersätts av ett uppdrag.
  • Delar av utvecklingen av Havslätt tidigareläggs och några delar kopplat till Havslätts udde stryks.

I driftbudgeten hittar vi effektiviseringar på närmare 10 miljoner kronor.

Foto: IK Oskarshamn (överst)

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS