Det förebyggande arbetet på suicid och suicidförsök ska stärkas genom samverkan

Det förebyggande arbetet på suicid och suicidförsök ska stärkas genom samverkan

2022-09-10 Av av Annicka Gunnarsson
SVERIGE

Den internationella suicidpreventiva dagen, som infaller idag den 10 september, syftar till att öka kunskapen kring psykisk ohälsa och suicid, samt att ge verktyg för oss som medmänniskor att möta personer i vår närhet som inte mår bra. I mitten av juli av regeringen ett uppdrag till Socialstyrelsen för att stärka det förebyggande arbetet. 

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att utveckla hälso- och sjukvårdens systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete när det gäller utredningar och anmälningar som rör suicid och suicidförsök.

– Varje år dör cirka 1 200 personer i suicid i Sverige. Vi måste som samhälle jobba hårdare och smartare för att förebygga dessa fall. Genom att identifiera, åtgärda och följa upp risker och brister i vårdverksamheten kan vi stärka det förebyggande arbetet, sade socialminister Lena Hallengren i samband med att Socialstyrelsen fick uppdraget.

Preventiva arbetet påverkas

Patienter med risk att ta sitt liv förekommer inom alla delar av hälso- och sjukvården. Enligt gällande regelverk ska alla självmord eller självmordsförsök anmälas om det finns skäl att tro att de hade kunnat undvikas ifall adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med vården. Trots detta har antalet anmälningar av vårdskador som rör självmord minskat kraftigt över tid, vilket riskerar att påverka det preventiva arbetet.

Regeringen har därför gett i uppdrag till Socialstyrelsen att analysera om utredningar av vårdskador som rör suicid och suicidförsök genomförs med god kvalitet, och om de genomförs i enlighet med patientsäkerhetslagen, PSL. I uppdraget ingår även att stärka hälso- och sjukvårdens arbete med att utreda suicid och suicidförsök.

Dialog i samverkan

Arbetet ska ske i samverkan med Inspektionen för vård och omsorg (IVO), och i nära dialog med övriga berörda myndigheter och aktörer såsom Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, kommuner och regioner samt patient-, brukar- och anhörigorganisationer.

Enligt regeringen så ska uppdraget ska slutredovisas 30 november 2026. men en delredovisning ska lämnas till Regeringskansliet senast den 30 april 2023.

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln: