Det kan bli aktuellt att flytta en avspärrning på Oknö

Det kan bli aktuellt att flytta en avspärrning på Oknö

2021-03-18 Av av Peter A RosénOKNÖ

Mönsterås kommun har fått in två medborgarförslag som handlar om vägavspärrningarna på Oknö.

En person vill behålla dem – och en annan person vill ta bort dem helt och hållet.

Oförenliga förslag, således.

Frågan låg på kommunstyrelsepolitikernas bord på tisdagen.

”Vi återkommer med ett tydligt svar i frågan”

ANDERS JOHANSSON (C), KOMMUNALRÅD I MÖNSTERÅS KOMMUN

De tog ett beslut om återremittering.

– Det gick tillbaka. Vi återkommer med ett tydligt svar i frågan, säger kommunalrådet Anders Johansson (C).

Det kan, eventuellt, bli aktuellt att flytta avspärrningen på Rörskärsvägen norrut.

Under 2013 renoverades grusvägarna på Oknö – och kommunen tog då ett beslut om att förbjuda genomfart på tre långa genomfartsvägar på Storön.

Det resulterade i fysiska avstängningar och tre bommar sattes upp – och man ordnade med vändplatser, så att bilister kan vända vid bommarna.

Syftet med avstängningarna var att få ned trafikmängden på grusvägarna inne på ön – och styra över trafiken till den asfalterade Oknövägen, som går runt ön.

”Genomfart förbjuden”

Tekniska förvaltningens uppfattning är att det råder en jämn balans mellan för och emot avspärrningarna.

Den större Oknövägen är anpassad för en större trafikmängd – den är bredare och har ett större avstånd mellan vägbana och bebyggelse, konstaterar man.

Om avspärrningarna hävs befarar kommunen att fler kommer att köra på de mindre vägarna. Kommunen konstaterar att det skulle leda till en sämre trafiksituation för de boende på Oknö.

Personen som föreslår att avspärrningarna ska plockas bort helt och hållet skriver i sitt medborgarförslag att ”eventuella upplevda trafikproblem, hastigheter, buller, etcetera, kan åtgärdas på ett klimatsmartare sätt”.

Han föreslår ”genomfart förbjuden”, fasta farthinder, fartkameror eller sänkt tillåten hastighet.

”Knapp majoritet”

”Vill man väsentligen minska bilberoendet föreslår jag att kommunen utreder möjligheten till kollektivtrafik på Oknö. Kan man utnyttja skolbussen för detta? Viktigt är att involvera de boende på Oknö i en sådan utredning”, skriver han.

”Enligt kommunen var trafikomläggningen ett prov som sedan noggrant skulle utvärderas. Kommunen bad 2018 Oknö stugförening om att genomföra en enkät bland berörda fastighetsägare. Resultatet visar nästan på jämvikt – en knapp majoritet för att behålla avspärrningarna. Ju närmare en avspärrning man bor, desto mer positiv är man. Helt logiskt, där finns ingen trafik. Men sanningen är att vi alla, både nuvarande och kommande generationer, är förlorare till följd av de ökade utsläppen”, påpekar medborgaren i fråga.

”Ystad-Haparanda”

”Följden har blivit längre resväg till och från berörda fastigheter, i extremfallet cirka en kilometer per resa – det vill säga två kilometer tur och retur. En enkel kalkyl visar att den sammanlagda ”onödiga” körsträckan på ett år motsvarar sträckan Ystad-Haparanda. För den enskilde kan det tyckas försumbart, men sammanlagt en avsevärd förlängd årlig körsträcka. Om avsikten med förändringen var att minska biltrafiken, har resultatet blivit det motsatta.”

”Ingen trafik har försvunnit, bilarna finns kvar. Man har bara flyttat runt trafiken till andra vägavsnitt, tvingat bilisterna till omvägar. Nya störningar och väsentligt ökade koldioxidutsläpp har blivit följden. Enligt min mening helt i onödan. I förbigående kan tilläggas olägenheterna för större fordon som tvingas backa mot mötande trafik på smala vägar, då de inte fått plats att vända vid avstängningarna. Skapar onödig irritation. Knappast trafiksäkert”, skriver medborgaren.

Han betonar att han och övriga som bor på Oknö är beroende av bilen som transportmedel, på grund av att kollektivtrafik saknas (undantag skolbuss).

”Kortaste vägen”

”Det stora flertalet människor väljer i allmänhet kortaste vägen mellan punkt a och punkt b. Detta är dock inte längre möjligt att göra för flertalet av oss boende norr om Rotholmsvägen, cirka 50 hushåll. Den trafikomläggning som genomfördes 2015 innebar att Rörskärsvägen, Stenskärsvägen och Sångarvägen blev återvändsvägar. Det var meningen att Seglarvägen också skulle stängas av, men på grund av boendeprotest blev det inte så”, skriver han.

Kommunen skriver att Kalmar länstrafik, KLT, och Mönsterås kommun vill göra kollektivtrafiken tillgänglig för så många som möjligt.

Alla kan åka buss

”Därför har skolskjutstrafik linjelagts för att göra den öppen för alla. Därmed finns idag möjlighet för alla att använda den busslinje (168) som trafikerar Oknö”, skriver kommunen.

I det andra medborgarförslaget, som föreslår att avspärrningarna ska vara kvar, står det att minskade/styrda trafikflöden och sänkt hastighet är naturliga steg i skapandet av tryggare trafikmiljö.

”Att ersätta avspärrningarna med ett antal farthinder är sannolikt inte till gagn för nyttotrafik”, skriver personen i fråga.

”Oknö är nu en tätort och fler barn kommer sannolikt att växa upp här. Redan nu har antalet förskole/skolbarn ökat – bland annat på Stenskärsvägen. Ambitionen bör därför vara att skapa en trygg trafikmiljö som medger trygga förflyttningar, främst för barnen. Vägnätet på Oknö medger inte anläggandet av trottoarer”, skriver han.

”Någorlunda tryggt”

”Barnen kan nu någorlunda tryggt förflytta sig gående eller cyklande på vägen ner mot busshållplatsen. Det är en fröjd att idag se dem slippa vara oroliga och föräldrarna har sannolikt dragit en lättnadens suck genom minskandet av trafikflödet. Egentligen är det inget konstigt med att styra trafikflödet på ett sätt som medger säker trafikmiljö för främst barnen. Vi kan se liknande i alla tätorter.”

Han konstaterar att fordonshastigheten var alltför uppskruvad tidigare på den smala Stenskärsvägen, innan avspärrningarna sattes upp.

”Skolbarnen på väg till skola/skolskjuts tvingades förflytta sig i diken då bilar passerade.”

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN

Dela gärna artikeln med dina vänner:

Annonsera digitalt lokalt