En inspektion visade på flera brister på Nyhems äldreboende i Kristdala

En inspektion visade på flera brister på Nyhems äldreboende i Kristdala

2021-08-17 Av av Peter A Rosén

KRISTDALA

Nyhems äldreboende i Kristdala – som har varit omskrivet på sistone på grund av socialnämndens neddragningsplaner – fick tidigare i år flera anmärkningar av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Vår tidning har läst IVO:s beslut från mitten av april.

Där framgår det att IVO genomförde en tillsyn på äldreboendet med anledning av en anmälan som kom in till inspektionen i september förra året.

Anmälan lyfte fram brister inom hälso- och sjukvården samt inom vården och omsorgen om de personer som bor på Nyhems äldreboende.

IVO stolpade upp följande förbättringsområden:

  • Otydligheter i läkemedelshanteringen behöver klargöras.
  • Det finns förbättringspotential avseende social dokumentation.
  • Personalens kommunikation och bemötande behöver förbättras.
  • Det systematiska patientsäkerhetsarbetet behöver utvecklas.

Vid tillsynen framkom det att socialnämnden har planerat att vidta åtgärder för att komma till rätta med uppmärksammade brister och förbättringsområden.

IVO underströk att det är angeläget att planerade åtgärder vidtas skyndsamt samt att nämnden utifrån ansvar som vårdgivare fortlöpande kontrollerar att åtgärderna får avsedd effekt.

Kan följas upp

IVO flaggade också för att beslutet kan komma att följas upp.

IVO bedömde det som att det finns en risk för att missförstånd kan uppstå när det gäller läkemedelshanteringen på Nyhems äldreboende.

”Tillsynen har visat att det finns otydligheter på patienternas signeringslistor”

IVO

”Tillsynen har visat att det finns otydligheter på patienternas signeringslistor för läkemedelsöverlämning. Likaså har signeringslistorna använts som arbetslista för andra insatser än läkemedelshantering. Det finns även oklarheter vid beställning av läkemedel. IVO finner att risken för missförstånd delvis kan ha sitt ursprung i delegeringsförfarandet. IVO anser att administrering av läkemedel är ett riskfyllt arbetsmoment som, om det blir fel, utgör en betydande risk för patientsäkerheten”, står det i beslutet.

Socialnämnden konstaterade, i ett yttrande, att det finns förbättringsområden när det gäller läkemedelshanteringen inom verksamheten.

”God kvalitet”

”Vårdgivaren (socialnämnden) har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att förbättra läkemedelshanteringen. IVO anser att det är av vikt att vårdgivaren genomför dessa åtgärder samt ser över sin rutin för delegering av läkemedelshantering”, står det i IVO-beslutet.

IVO betonade också att nämnden har ansvaret för att ge medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) förutsättningar att fullfölja de krav som följer av hälso- och sjukvårdsförordningen. Där framgår att MAS bland annat ansvarar för att patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde, att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med patientsäkerheten samt att det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för läkemedelshantering.

Vid tillsynen framkom det att det fanns en risk för missuppfattningar när det kommer till signeringslistorna. Det handlade exempelvis om att behovsläkemedelsordinationen kan uppfattas som en stående ordination.

”IVO finner att missförståndet kan bero på att delegerad personal inte har fått tydlig information om hur signeringslistorna ska användas, vilket kan tyda på brister i samband med delegeringsförfarandet”

”Enligt vårdgivarens yttrande kan en förklaring vara att det finns brister i informationsöverföringen. IVO finner att missförståndet kan bero på att delegerad personal inte har fått tydlig information om hur signeringslistorna ska användas, vilket kan tyda på brister i samband med delegeringsförfarandet. Vidare framför vårdgivaren att utvecklingen av signeringslistan till en arbetslista är ett uttryck för att verksamheten har behov av struktur och säker dokumentation vid överlämning av läkemedel samt vid utförda omvårdnadsinsatser. Det har också funnits oklarheter gällande läkemedel som inte har blivit beställda i tid”, skrev IVO i beslutet.

IVO bedömde även att det fanns förbättringspotential avseende omsorgspersonalens sociala dokumentation för patienterna på Nyhems äldreboende.

”Har försvunnit”

”Tillsynen har visat att sammanfattningar i den sociala journalen inte har genomförts, vilket bland annat har inneburit att viktig information som personalen enbart dokumenterat i daganteckningar har försvunnit. Patienter och dess anhöriga har vid intervjuerna framfört att de inte har blivit erbjudna något samtal i samband med inflyttning på boendet, vilket de påtalat som ett förbättringsområde. De har inte heller varit delaktiga vid upprättandet av en genomförandeplan för hur och när de beviljade insatserna ska genomföras”, står det i IVO-beslutet.

”Av nämndens yttrande framgår det att daganteckningar i journalen automatiskt försvinner efter tre månader. IVO anser att det är ett nödvändigt förbättringsområde att regelbundet göra en sammanfattning av de noterade händelserna i daganteckningarna, så att ingen viktig dokumentation uteblir – utan att det går att följa journalen över tid.”

IVO underströk också att det bör dokumenteras i en genomförandeplan hur en insats ska genomföras.

”I planen ska hänsyn tas till den enskildes bestämmanderätt och integritet”

”I planen ska hänsyn tas till den enskildes bestämmanderätt och integritet. Av genomförandeplanen bör det bland annat framgå vilka mål som gäller för insatsen samt när och hur olika insatser ska genomföras. Insatser ska vara av god kvalitet. Socialtjänstens verksamhet för äldre ska präglas av respekt för den enskildes bestämmanderätt, integritet, trygghet och värdighet. Detta förutsätter att omsorgs- och vårdinsatser utformas utifrån den enskildes behov, förutsättningar och önskemål. IVO bedömer att en genomförandeplan som är upprättad tillsammans med den enskilde utgör en bra grund för att uppnå en god kvalitet i vården och omsorgen.”

”Vård ska ges med respekt”

”Vårdgivaren har framfört i sitt yttrande att de har funnit ett förbättringsområde som rör genomförandeplanerna och att de behöver se till att de är uppdaterade för att undvika missförstånd. Likaså planerar de att använda sina teamträffar och arbetsplatsträffar till att all personal ska känna sig säkra på hur brukarna ska få sin hjälp utförd”, står det i IVO-beslutet.

IVO bedömde det också som att vårdgivaren behöver följa upp och fortsätta att arbeta med sin värdegrund för att uppfylla kraven i patientlagen.

”Där framgår bland annat att all vård ska ges med respekt för alla människors lika värde och den enskilda människans värdighet. Individen ska få en sakkunnig och omsorgsfull vård som är av god kvalitet”, skrev IVO.

”Enligt anmälaren har personal inom hemtjänsten vid flera olika tillfällen använt sig av oetiska metoder i sin omvårdnad”

”Enligt anmälan har personal inom hemtjänsten vid flera olika tillfällen använt sig av oetiska metoder i sin omvårdnad. Vårdgivaren framför i sitt yttrande att arbetsgruppen har gått igenom anmälan och fört en diskussion kring innehållet. I sitt svar framför de sin syn på de situationer som anmälaren nämner. De anser inte att någon person har blivit oetiskt bemött. Personalen kan dock känna igen sig i att man ibland använt uttryck och att det uppstår en viss jargong i gruppen som kan låta olämplig om man kommer utifrån som ny personal.”

”Diskussion om värdegrund

”Vårdgivaren framför att de kommer att vidta åtgärder i form av diskussion om värdegrunden på arbetsplatsträffar, hur de samtalar med varandra och hur det kan uppfattas. De ska använda sig av boken nationell värdegrund som stöd vid dessa samtal. Alla ska ha en god kommunikation i arbetet, speciellt när man arbetar med vikarier och ny personal”, skrev IVO, som också bedömer att Oskarshamns kommun bör utveckla sitt arbete med avvikelser för att kunna identifiera och åtgärda brister i verksamhetens kvalitet.

I beslutet skrev IVO att socialnämnden, eller den som bedriver socialtjänst, fortlöpande ska bedöma om det finns risk för att händelser kan inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet, samt utöva egenkontroll för att säkra kvaliteten.

”Inkomna rapporter, klagomål och synpunkter ska sammanställas och analyseras för att den som bedriver verksamheten ska kunna se mönster eller trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet”

”Inkomna rapporter, klagomål och synpunkter ska sammanställas och analyseras för att den som bedriver verksamheten ska kunna se mönster eller trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet. Det är viktigt att vårdgivaren även följer upp vidtagna åtgärder för att se om de har haft önskad effekt. Vårdgivaren bör sammanställa de avvikelser som personalen rapporterar för att ha möjlighet att se mönster i händelser och på så sätt uppmärksamma risker för missförhållanden eller vårdskador”, skrev IVO.

”Försvann efter tre månader

”Det framgår av anmälan att personal har skrivit flera avvikelserapporter med förslag till åtgärd för att komma till rätta med uppkomna problem. Vårdgivaren framför att de avvikelser som har beskrivits i anmälan har skrivits i efterhand, när problem och situationer har varit åtgärdade och har därför avslutats. Två händelser som anmälaren beskriver var inte rapporterade som avvikelser utan inskrivna som daganteckningar, de försvann därmed efter tre månader”, står det i beslutet.

”Enligt vårdgivaren är enhetschefen ansvarig för hanteringen av avvikelserna och bedömer dem tillsammans med annan legitimerad personal. Vid teamträffar och på arbetsplatsträffar förs en dialog om avvikelserna som regelbundet följs upp, sammanställs och redovisas. Enligt enhetschefen för verksamheten kommer de fortsättningsvis att samtala i arbetsgruppen om hur och när avvikelser ska skrivas – samt om vikten av att skriva avvikelser när situationen kräver det”, skrev IVO.

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln: