Enkätsvar: Så ser medborgarna på Oskarshamns kommun

Enkätsvar: Så ser medborgarna på Oskarshamns kommun

2020-12-21 Av av Oskarshamns-Nytt

OSKARSHAMN

Idag släpps resultatet i SCB:s nationella enkät Medborgarundersökningen. I årets undersökning har Oskarshamn kommun överlag fått något högre betyg från medborgarna än föregående år.

– Vi har sett att det samlade betyget ökar lite för varje gång vi gör medborgarundersökningen. Det är ett strävsamt arbete som ligger bakom det, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson (S).

Medborgarundersökningen från Statistiska Centralbyrån, SCB, är en attitydundersökning och ett sätt att undersöka hur medborgarna ser på Oskarshamn kommun.

I år deltog 100 kommuner i undersökningen. 1 200 slumpmässigt utvalda personer i Oskarshamn kommun fick möjlighet att delta. Av dessa valde 42 procent att svara.

Frågorna besvaras på 10-gradiga skalor, där 1 är lägsta betyg och 10 är högsta betyg. Resultatet omvandlas sedan till ett betygsindex som varierar mellan 0 och 100. Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och 75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd”.

Kommunen som en plats att leva och bo i

En av undersökningens tre delar är Nöjd-Region-Index (NRI) där medborgarna bedömer kommunen som plats att leva och bo i. Där ökade Oskarshamn kommuns betyg från 59 till 61 i år. Genomsnittet för alla kommuner som deltagit i undersökningen är 60.

41 procent av medborgarna i Oskarshamn kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. Det är främst förbättringar av betygsindexen för frågeområdena Bostäder, Fritidsmöjligheter samt Kommersiellt utbud som höjer kommunens NRI.

Medborgarnas syn på kommunens verksamheter

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) är en annan del av undersökningen. NMI anger hur nöjda medborgarna är med kommunens olika verksamheter. Det sammanfattande betyget för hur Oskarshamn kommuns medborgare bedömer kommunens verksamheter är 60. Genomsnittet för alla kommuner som deltagit i undersökningen är 55.

Räddningstjänsten och vatten och avlopp är de verksamheter medborgarna är mest nöjda med, med 80 respektive 81 i betygsindex.

Genomsnittligt upplevt inflytande

Medborgarnas nöjdhet kring inflytande på kommunala beslut och verksamheter (Nöjd-Inflytande-Index: NII) är den tredje delen i undersökningen. Oskarshamn kommuns genomsnittliga betyg inom detta område har ökat något, från 40 till 42.

Frågor om corona

Dessutom ställdes i år ett antal tilläggsfrågor som handlade om coronapandemin och hanteringen av den. Frågorna gällde både kommunens hantering och information men också regionens och myndigheters, riskdagens och regeringens arbete.

64 procent av de tillfrågade har gett kommunens åtgärder med anledning av pandemin betyget ganska eller mycket bra. 60 procent tycker att kommunen informerar ganska eller mycket bra vid samhällsstörningar och kriser.

Vad händer nu?

 – Medborgarnas synpunkter är viktiga för oss och den här undersökningen är ett av flera underlag för att arbeta med utveckling. Nu ska vi titta djupare på resultaten, på central nivå och på förvaltningarna, säger kommundirektör Rolf Persson.

Oskarshamns kommun har deltagit sex gånger tidigare, 2008, 2010, 2012, 2015, 2017 och 2019.

SCB:s medborgarundersökning skickades till 1 200 slumpvis utvalda personer i åldern 18-84 år. 488 personer (41 procent) svarade. Enkäten var öppen 24 augusti till 3 november.

– Vi vill också tacka alla som har tagit sig tid att svara. Det är värdefullt för oss att få den här informationen från så många av våra invånare, säger Andreas Erlandsson.

Hela resultatet för Oskarshamns kommun och andra deltagande kommuner finns på scb.se/medborgarundersokningen

Dela gärna artikeln: