I nuläget går det inte att konkurrensutsätta driften av Sagabion i Oskarshamn

I nuläget går det inte att konkurrensutsätta driften av Sagabion i Oskarshamn

2020-09-09 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

För närvarande går det inte att ta ett beslut om att konkurrensutsätta driften av Sagabiografen i Oskarshamn.

Det betonar kommunstyrelsens tjänstemän i ett svar på Sverigedemokraternas motion i frågan.

Majoriteten av politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott valde att gå på tjänstemännens linje när ärendet behandlades nyligen.

Tjänstemännen påpekar att de ingångna avtalen gör det omöjligt att konkurrensutsätta driften i nuläget.

Avtalstiden löper inte ut förrän den 30 november 2023.

”Ej tillämpbar”

”I de förhandlingar som följer av att avtalen löper ut, i nästa mandatperiod, kan säkerligen dialog kring driftsalternativ lyftas om den politiska majoriteten så önskar, men Lagen om offentlig upphandling är då ej tillämpbar i en hyressituation. Besittningsskyddet är starkt, men det är snarare frågor om möjligheten att driva en biograf och få lönsamhet i densamma som blir avgörande”, skriver tjänstemännen i yttrandet.

Sagabiografen drivs av Föreningen Folkets hus och park och fastigheten ägs av Oskarshamns kommun.

Föreningen har funnits i många år och den har även haft hand om driften av fastigheten och verksamheten under många år.

”I samband med den upprustning som gjordes 2014 förlängdes avtalet, helt i enlighet med gällande regelverk och praxis om indirekt besittningsskydd. Avtalstiden är 2015-12-01 till och med 2023-11-30 och uppsägningsgrunderna sträcker sig inte till att bryta avtalet för att upphandla eller konkurrensutsätta driften. Besittningsrätten är starkare än så”, skriver kommunstyrelsens tjänstemän.

”Investeringen blev som motionären redogör för stor och hyran som reglerades i hyresavtalet sattes till 1 450 000 kr/år (+ index), enligt den självkostnadsprincip som Tekniska kontoret tillämpar för denna typ av fastigheter och verksamheter.”

”Förväntad ökning av besökare”

”Den nya höga hyran och förväntade ökande kostnader till filmdistributörerna för att visa mer film (från 1 till 3 salonger) skulle kompenseras av en förväntad ökning av besökare. Inledningsvis, år 1, utgick genom ett samarbetsavtal med Bildningsnämnden ett kommunalt stöd till hyresgästen för det mervärde som en biostad ger kommunen. Stödet var 2016 700 000 tkr och efterföljande år reglerades bidraget ner enligt en besöksrelaterad hyresmodell. En ökning av prognosisterat antal besökare på 32 000 /år genererade ett mindre bidrag.”

”Samarbetsavtalets med Bildningsnämnden innebar även möjligheter för kommunen att hyra och nyttja lokaler för bl a skola och andra evenemang till subventionerad hyra. Samarbetsavtalet tecknades 2016-01-01 till 2020-12-31. Avtalet förlängs automatiskt om det ej sägs upp 6 mån innan avtalet löper ut. Då avtalet inte är uppsagt dags datum så är avtalet giltigt fram till 2022-12-31”, skriver kommunstyrelsens kansli.

TEXT

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se

FOTO

PIERRE STJERNFELDT

Dela gärna artikeln: