Insändare: ”Hoten är flera och allvarliga i dag”

Insändare: ”Hoten är flera och allvarliga i dag”

2020-05-08 Av av Oskarshamns-Nytt

INSÄNDARE

Det är hög tid att Oskarshamns kommun värderar sitt skogsinnehav på ett annat sätt.

Med sina över tvåtusen hektar skogsmark har Oskarshamns kommun stora möjligheter att utveckla sitt skogsinnehav med inriktning på viktiga värden.

Dess sociala betydelse tillsammans med natur och kulturvärden generar en stor attraktionskraft för kommunen och dess invånare.

Minska därför andelen produktionsskog av kommunens skogsmark och minska avkastningskravet så får man flera och andra betydelsefulla värden.

”Långt ner på listan”

Ser man nationellt på landets skogbruk är vi i topp på produktion. Miljödelen däremot som skall vara likvärdig hamnar dessvärre långt ner på listan.

Hoten mot skogens mångfald är flera och allvarliga idag. Sedan kalhyggesbruket tog sin början under 1950-talet har nästan 70 % av våra skogar kalhuggits.

Dessvärre fortsätter man att hugga ner äldre naturskogar med höga natur- och sociala värden i en rasande fart. Vi har fått ett alltmer fragmenterat skogslandskap där monotona likåldriga trädplantage dominerar skogslandskapet.

Effekterna är flera med förlust av biologisk mångfald.

Bland annat har antalet rödlistade arter i Sverige ökat med 11% i den senaste uppdateringen 2020 av SLU.

Där det svenska skogsbruket anges vara ett av de största hoten.

Nuvarande skogsbruk har även en negativ påverkan av våra vattenmiljöer. Flera ekosystemtjänster drabbas negativt som rekreation, turism, svamp och bärplockning med hälsoaspekten i fokus. Där ingår även skogens kulturella och estetiska värden.

Paradoxalt har skogsnäringen och skogsstyrelsen idag framtagna förslag för att öka produktionen med bland annat sänkta omloppstider, dikning av skogsmark, gödsling av skogsmark, vilket är negativt ur miljösynpunkt.

Oskarshamns kommun med sitt stora skogsinnehav belägna runt staden och de större tätorterna äger en stor potential där man kan utveckla sitt skogsinnehav till gagn för kommuninnevånarna och besökare.

”Fantastisk möjlighet”

En fantastisk möjlighet att värna om skogens olika värden.

Framförallt dess sociala och miljömässiga.

Tyvärr har kommunen avsatt en alltför stor del av sitt skogsinnehav som produktionsskog nära tätorter, vilket är anmärkningsvärt. Slutavverkningar utförs årligen i dessa tätortsnära områden.

Ett exempel är kronoparken sydväst om staden, ett populärt rekreationsområde avsatt som produktionsskog. Området där Fårbo motionsslinga är belägen är ett annat exempel.

Man har satt ett avkastningskrav på minst cirka 1,5 miljoner netto varje år vilket bidrar till ett allför produktionsinriktat skogsbruk med flera kalhyggen varje år.

Vi är övertygade om att en majoritet av kommuninnevånarna vill vistas i skogar som gynnar friluftsliv, rekreation, hälsa och biologisk mångfald.

Det bör också nämnas att det blåser en vind i landet där allt fler kommuner gör en omvärdering av sitt skogsinnehav för att främja andra värden.

Skogsgruppen föreslår till Oskarshamns kommun med dess skogsinnehav.

  • Sänk avkastningskravet. Avkastningen från skogen bör gå till utveckling och marknadsföring av kommunens rekreationsområden istället för tekniska förvaltningen.
  • Förvalta kommunens skogar med inriktning på de sociala och biologiska värdena där ett hyggesfritt skogsbruk är målet.
  • Ändra gränserna för tätortsnära skogar radikalt eller ombilda hela kommunens skogsinnehav till tätortsnära skogar.
  • Marknadsför kommunens skogar och dess värden tydligare vilket skapar en attraktionskraft för dess invånare och besökare.

Skogsgruppen Oskarshamnsbygdens Fågelklubb

Christer Ek  

Jan Brenander

FOTO: PETER A ROSÉN

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn