Klagomål avslås: ”Hesa Fredrik” får användas i Bockara även i fortsättningen

Klagomål avslås: ”Hesa Fredrik” får användas i Bockara även i fortsättningen

2021-03-16 Av av Peter A Rosén

Annons: Smålandshamnar

BOCKARA

Vi har tidigare berättat om klagomålen på räddningstjänstens tyfon, ”Hesa Fredrik”, i Bockara.

Ärendet har varit uppe i både samhällsbyggnadsnämnden och länsstyrelsen.

Nu slår Mark- och miljödomstolen i Växjö fast att den får användas.

Det är två privatpersoner som har klagat på de höga ljudnivåerna från tyfonen.

I juli förra året tog samhällsbyggnadsnämnden i Oskarshamns kommun ett beslut om att avsluta ärendet utan vidare åtgärder.

Nämndens beslut överklagades till länsstyrelsen, som avslog överklagandena i slutet av september.

Privatpersonerna överklagade då till Mark- och miljödomstolen, som nu avslår överklagandet.

Domstolen instämmer i länsstyrelsens bedömning, med tillägget att tyfonen endast används vid ett fåtal tillfällen per år.

”De som ingår i ett brandvärn på mindre orter har av naturliga skäl vanliga arbeten, ofta areella näringar, i skogen, sågverk, industrier där man av olika skäl jobbar i bullerutsatta miljöer, eller i miljöer med dålig täckning. Ett telefonbaserat larm kan i vissa situationer vara ett komplement, men tyfonen uppmärksammar även personer i brandvärnsmännens närhet, som kan bidra till utlarmningen”, står det i domen.

”Inte rimligt”

”Bockara brand/räddningsvärn är utbildade för sjukvårdslarm och omedelbara åtgärder för att stoppa och bromsa brandförlopp. Utlarmning sker såsom primärlarm. Enligt yttrande från räddningstjänsten kan utlarmning vid primärlarm inte ske via sms. Redan härav följer enligt domstolens bedömning att det inte är rimligt att i det läget kräva försiktighetsmått i form av personsökare. Vidare framgår av räddningstjänstens yttrande att inget krav kan ställas på frivilligbrandmännen att bära utrustning. Detta tolkar domstolen som till exempel personsökare. Även av detta skäl är det orimligt att ställa krav på försiktighetsmått i form av personsökare”, står det i domen.

”En personalstyrka i beredskap, i stället för som idag frivilliga, skulle enligt nämndens yttrande också medföra ökade kostnader för organisationen. Det är således orimligt att som försiktighetsmått kräva personsökare för utlarmning. Vad klagandena anfört ändrar inte denna bedömning. Överklagandena ska därför avslås”, skriver Mark- och miljödomstolen.

”Enormt höga ljud”

”Tyfonens enormt höga ljud, som är gjort för att gå igenom allt material, är på i 30 minuter och inte sekunder”, enligt en av dem som klagar.

Kontakter ska även ha tagits med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Försvarsmakten, som inte ska ha förstått varför räddningstjänsten i Oskarshamns kommun använder så gammal utrustning, enligt en av dem som klagar.

En personsökare kostar 3 000 kronor och det finns även begagnade för halva kostnaden, påpekade en räddningschef i en grannkommun i ett samtal med en av dem som nu försöker få bort tyfonen i Bockara.

Inom den aktuella räddningsstyrkan ska de även ha använt en sms-tjänst för att kunna utvärdera det, och det har fungerat felfritt i drygt två år.

”Tyfonens speciella ljud med hög decibel gör människor som har det ljudet nära sjuka. Att aldrig veta när tyfonen går igång skapar ett enormt stresspåslag och det påverkar även sömnen, vilket leder till ohälsa för människor i tyfonens närhet, vilket i detta fall är några tiotals meter från grannfastigheten. Det blir en krigssituation som man vaknar av och som håller på tills någon kommer och stänger av den och det tar cirka 30 minuter, vilket är väldigt länge, speciellt nattetid”, påpekar en av dem som klagar, enligt beslutsunderlaget.

125 decibel

”Privat ljudmätning visar att tyfonen ”Hesa Fredrik”, som den här tyfonen heter, är på 125 decibel.”

125 decibel ligger över smärtgränsen (120 decibel) och man riskerar att utsättas för bestående hörselskador om man utsätts för 125 decibel under en sekund, enligt ett utdrag från miljöförvaltningen i Stockholms stad, som presenteras i beslutsunderlaget.

”Tyfonen skadar folks hälsa i Bockara by. Räddningstjänsten har sagt att den gärna vill få bort tyfonen, men att det kostar för mycket. Däremot säger den att den redan har sms och massuppringning, som den kan använda sig av. Det är säkrare, och mer modernt än en tyfon som tjuter för en hel by mitt i natten. Det borde vara säkrare att nå ut till hobbybrandmännen som ska göra eftersläckningar via sms, uppringning, alternativt personsökare som resten av Sverige använder sig av”, påpekar en av dem som försöker få bort tyfonen.

30 sekunder

”Det är en orimlig bortförklaring att räddningstjänsten inte har råd att fixa en åtgärd som den redan har tillgång till idag. Det är omodernt och osäkert med en tuta som tjuter. Det säger även flera räddningstjänster runtom i Sverige samt MSB”, påpekar personen i fråga.

Samhällsbyggnadsnämnden står dock fast vid bedömningen att larm från tyfonen inte är en olägenhet, enligt miljöbalken.

Enligt räddningstjänsten är tyfonen i drift i 30 sekunder vid larm.

Räddningstjänsten uppger att alla larm styrs automatiskt, från SOS Alarm, och att det inte är möjligt att starta eller stänga av tyfonen manuellt vid stationen i Bockara.

Sju larm

Samhällsbyggnadsnämnden har i sitt beslut påpekat att räddningstjänsten befarar att krav på personsökare för frivilliga kan få konsekvenser för organisationen i förhållande till antal tillfällen (sju) som tyfonen utlösts mellan maj 2018 och februari 2020.

Byte av larmsystem, till personsökare, skulle få stor inverkan på verksamheten, betonar räddningstjänsten.

”Att kräva att frivilliga brandmän ständigt ska bära personsökare kan få konsekvensen att personal väljer att lämna organisationen. Deltidsbrandmän har ersättning under sin beredskapstjänstgöring och ska bära sökare samt inställa sig inom viss tid. De frivilliga brandmännen i Bockara brandvärn har inte beredskapstjänstgöring. Ersättning och krav kan inte ställas på brandmännen om att bära utrustning eller inställa sig inom viss tid. En personalstyrka i beredskap, i stället för frivilliga, skulle medföra ökade kostnader för organisationen”, står det i beslutsunderlaget.

Trängande fall

Samhällsbyggnadsnämnden inser att störningen kan påverka hälsan menligt, eller inverka påtagligt på den klagandes psykiska välbefinnande.

Men mot bakgrund av antalet larmtillfällen står nämnden fast vid beslutet om att tyfonen inte är en olägenhet för människors hälsa, i och med att störningen bedöms vara av mer tillfällig natur.

Räddningstjänsten konstaterar också att tyfonen bara aktiveras enstaka gånger per år och då endast i trängande fall.

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN

Dela gärna artikeln: