Kristdemokraterna vill att Högsby kommun ska utse en anhörigstödjare

Kristdemokraterna vill att Högsby kommun ska utse en anhörigstödjare

2022-03-07 Av av Oskarshamns-Nytt

HÖGSBY

I en fullmäktigemotion föreslår Kristdemokraterna, genom Heléne Danielsson, att kommunen ska utse en anhörigstödjare, dit anhöriga kan vända sig för att få stöd och vägledning.

”Anhörigstödjare kan förmedla kontakt till handläggare, patientföreningar, frivilligorganisationer och liknande, arrangera anhörigträffar och ordna föreläsningar”, skriver partiet, som även vill att kommunen ska ha ett servicecenter till anhöriga som stöd, ”genom allmänt riktade insatser eller generellt utformade sociala tjänster som den anhörige själv bestämmer om den vill använda”.

”Exempel på serviceinsatser kan vara olika aktiviteter, föreläsningar och anhöriggrupper för att träffas och prata med andra i liknande situation.”

Kristdemokraterna vill även att kommunens hemsida uppdateras, med information om anhörigstöd och kontaktuppgifter – samt all verksamhet inom socialförvaltningen ska genomsyras av ett anhörigperspektiv.

Ett förhållningssätt

”Det kan beskrivas som det förhållningssätt personalen ska ha gentemot anhöriga. Det handlar om vilken medvetenhet, attityd och vilka föreställningar som finns kring anhörigas situation och behov. Personalen ska uppmärksamma, erkänna och samarbeta med anhöriga. Deras kunskaper ska respektfullt tillvaratas och integreras som resurs i syfte att även bättre tillgodose närståendes behov. Syftet är att anhöriga ska få ett bra bemötande, känna sig delaktiga och uppmärksammas för sina insatser. Det ska förebygga anhörigas känsla av skam, rädsla för ingripande från socialtjänsten eller konflikt mellan rollen som den som vårdar och den som behöver stöd”, skriver Heléne Danielsson.

”Enligt 5 kap. 10 § socialtjänstlagen (SoL) är kommunen skyldig att erbjuda stöd till personer som av fri vilja hjälper, vårdar eller stödjer en närstående. Stödet ska ses som en förebyggande insats med fokus på att minska anhörigas fysiska och psykiska belastning”, betonar hon.

”Något som tre av fyra anhöriga inte känner till”

”Något som tre av fyra anhöriga inte känner till. Två av tre anhöriga vet inte heller vem man ska kontakta inom sjukvård eller socialtjänst om man behöver råd och stöd.”

”Drygt 1,3 miljoner personer i vuxen ålder – nästan var femte svensk – vårdar, hjälper eller stödjer regelbundet en närstående som är långvarigt fysiskt eller psykiskt sjuk, är äldre eller har en funktionsnedsättning. Regelbundet innebär att man gör det oftare än en gång i månaden. Av dessa 1,3 miljoner anhöriga är cirka 900 000 i förvärvsaktiv ålder. Ser man till all omsorg om äldre som ges i hemmet, svarar anhöriga för mer än 75 procent. Det är ibland svårt att definiera när en person övergår från att vara en ”vanlig anhörig” till en ”vårdande anhörig” eftersom gränsen många gånger är flytande. Det finns också många anhöriga som inte ser sig själva som vårdare. Ofta har man en nära relation till den man vårdar och stödjer, och tycker att det är naturligt och självklart att ta hand om en sjuk eller åldrig familjemedlem. Även barn kan vara anhöriga. Det kan till exempel handla om barn till fysiskt eller psykiskt sjuka föräldrar, där barnet kan få ta ett onormalt stort ansvar. En av de största belastningarna som anhöriga upplever är när vården och omsorgens insatser till den närstående inte fungerar. Anhöriga vill också veta vad det finns för hjälp och stöd att få, hur man söker denna hjälp och vad man har rätt till enligt lagen. Det kan till exempel handla om avlösning, ledsagning, korttidsvård, ekonomiskt bistånd eller bostadsanpassning.”

Inga träffar

”Söker man på anhörigvård på Högsby kommuns hemsida får man inga träffar vilket Kristdemokraterna ser som en stor brist. Flera kommuner erbjuder olika typer av anhörigstöd. Anhörigstöd är ofta kostnadsfritt och ges av kommunens anhörigkonsulent, anhörigstödjare eller demenssamordnare. Dit kan anhöriga vända sig för att få råd och stöd, träffa andra anhöriga i samma situation, delta vid seminarier och föreläsningar. Syftet är att värna om anhörigas hälsa och livskvalitet. Tänk vad bra om man som anhörig kan mötas av denna text på Högsby kommuns hemsida; Som anhörig är du ovärderlig. Du har möjlighet att vara med och påverka och skapa en bättre situation – både för din närstående och för dig. Men det kan vara svårt att axla alla frågor på egen hand. Vi erbjuder olika insatser för att underlätta vardagen. Nu möts man av sidan hittades inte när man söker på anhörigstöd Högsby!”, skriver Heléne Danielsson.

Foto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn