Landsbygdsdirektören Karin Bergman: ”Vi behöver värna den bördigaste åkermarken”

Landsbygdsdirektören Karin Bergman: ”Vi behöver värna den bördigaste åkermarken”

2022-03-17 Av av Oskarshamns-Nytt

LÄNET

Kalmar län är en av de regioner i landet som har de mest produktiva jordbruksmarkerna för livsmedelsproduktion. Samtidigt är det en tillväxtregion där jordbruksmarken är attraktiv att bebygga eller exploatera för annan användning. Hushållningssällskapet har nyligen tagit fram en rapport om brukningsvärd jordbruksmark på uppdrag av Länsstyrelsen.

I ett pressmeddelande Länsstyrelsen framgår att Hushållningssällskapet har tagit fram rapporten ”Planeringsunderlag för brukningsvärd åkermark i Kalmar län” på uppdrag av Länsstyrelsen för att lyfta vad som kan klassas som brukningsvärd jordbruksmark i Kalmar län, både i nutid och framtid.

Värna om den bördigaste åkermarken

Kalmar län är en tillväxtregion med behov av mark till bland annat nya bostäder, industrier och infrastruktur, samtidigt som regionen har bland de mest produktiva jordbruksmarkerna i Sverige. Detta har betydelse för livsmedelsproduktionen både regionalt och nationellt.

Jordbruksmark är ofta attraktivt att bygga på eller exploatera för annan användning än livsmedelsproduktion. Ofta tas inte stora arealer i anspråk per exploateringstillfälle, men sammantaget blir det betydande arealer som oåterkalleligt försvinner.

”Mot bakgrund av de senaste årens svåra torka, vatten- och foderbrist så är rapporten av mycket stor vikt. Vi behöver värna den bördigaste åkermarken för att säkra livsmedelsförsörjningen i ett förändrat klimat”, säger landsbygdsdirektör Karin Bergman som också påpekar att den är viktigt ur ett krisberedskapsperspektiv.

En ökad självförsörjningsgrad av livsmedel är ett uttalat mål i den nationella livsmedelsstrategin.

Stärka skyddet för jordbruksmarken

I Kalmar län exploateras jordbruksmark för bland annat utbyggnad av tätorter, industrier och infrastruktur. I en enkätundersökning till länets kommuner framkom att de flesta inte har någon övergripande strategi att bevara jordbruksmark. Det framkom också en efterfrågan till länsstyrelsen att ta fram underlag till kommunerna för att de ska kunna bedöma om jordbruksmark kan anses vara brukningsvärd eller inte. Miljöbalken skyddar just ”brukningsvärd jordbruksmark” från exploatering.

”Med rapporten möter vi nu behovet av en övergripande strategi i länet för bevarande av brukningsvärd jordbruksmark”, säger länsarkitekt Pär Hansson och berättar att de kommer att presentera och diskutera rapporten närmare i de samverkansmöten de har med kommunernas samhällsbyggnadsenheter.

”Rapporten utgör ett viktigt kunskapsunderlag för att långsiktigt stärka skyddet av jordbruksmarken i översikts- och detaljplanearbetet”, säger Pernilla Sjögren, miljörådgivare på Hushållningssällskapet och en av författarna bakom rapporten.

Foto: Länsstyrelsen

Dela gärna artikeln: