Länsstyrelsen: ”Antalet konstaterade fall av covid-19 sjunker i länet”

Länsstyrelsen: ”Antalet konstaterade fall av covid-19 sjunker i länet”

2021-02-03 Av av Oskarshamns-Nytt

Annons: Smålandshamnar

LÄNET

”Antalet konstaterade fall av covid-19 sjunker i länet. Det är ännu för tidigt att säga om det är en ihållande trend. Förändrade leveranser av vaccin påverkar planeringen av vaccinationen i länet”, skriver länsstyrelsen i den senaste lägesrapporten.

Länsstyrelsen följer hur smittspridningen och coronaviruset påverkar Kalmar län och gör uppdateringar av läget i länet. Den här redovisningen är en sammanfattning för att ge en översiktlig bild av hur läget och situationen förändras.

Förändringar i lägesbilden sedan vecka 3

Antalet konstaterat smittade personer går nedåt i länet och antalet som provtar sig är färre. Smittskyddsläkaren får signaler om att det råder en trötthet kring att låta testa sig och därför kan det vara för tidigt att säga om nedgången i antal smittade är en ihållande trend. Både Region Kalmar län och andra aktörer i länet fortsätter kommunicera att det är viktigt att provta sig, även vid milda symtom.

Smittspårningsenheten har fortsatt högt tryck men ligger nu i fas med smittspårning inom vård och omsorg. De senaste veckorna har antalet som varit inneliggande för vård av covid-19 legat på ungefär samma nivå.

Vaccination av omsorgstagare och vårdpersonal går i takt med antal levererade doser till länet. Ändrade leveranser påverkar planeringen av kommande vaccination av gruppen 70 plus och senare av personer i åldersspannet 18-69 år.

I länet rapporterar 4 av 13 aktörer nu en något minskad påverkan inom vård och omsorg på grund av covid-19. Undantag är Oskarshamns kommun som har infört besöksförbud inom kommunens särskilda boenden.

Flera kommuner har helt eller delvis distansundervisning på gymnasiet och högstadiet. Några skolor och förskolor i länet har tillfälligt stängt i väntan på provsvar om smitta eller på grund av personalbrist.

Länsstyrelsen har nu gjort tillsyn bland olika verksamheter på ett flertal orter i länet. Bedömningen utifrån det är att efterlevnaden av den tillfälliga covid-19-lagen är god.

Utmaningar för länets aktörer

  • Hantera effekterna av hög smittspridning, personalbortfall och oro inom verksamheterna.
  • Hantera informationströtthet och motivera allmänheten att följa de nationella råden samt att testa sig vid symtom.
  • Nå ut med information till allmänheten och verksamhetsutövare om vad som gäller för olika verksamheter kopplat till rekommendationerna och den tillfälliga covid-19-lagen.
  • Förbereda och genomföra vaccination mot covid-19 på ett samordnat sätt för länets invånare.
Fakta: Vad är en lägesbild?Vid en samhällsstörning eller kris behövs en samlad bild av situationen, en så kallad lägesbild. Lägesbilden ger en överblick över vilka konsekvenser händelsen kan få för viktiga funktioner i samhället och vad alla ansvariga gör för att hantera situationen. Länsstyrelsen Kalmar län ansvarar för att sammanställa en samlad lägesbild för Kalmar län. Den är en summering av lägesbilder från kommuner, regionen och flera andra krisberedskapsaktörer i länet. Lägesbilden uppdateras löpande när situationen förändras.

Länsstyrelsens roll och ansvar i arbetet med coronaviruset är att samordna länets kommuner, Region Kalmar län, smittskyddsläkaren och andra aktörer i länet som deltar i krisarbetet. Det sker genom att Länsstyrelsen samlar länets aktörer för att skapa lägesbilder inom olika områden. Lägesbilden rapporteras sedan till regeringen och andra myndigheter.

GRAFIK

LÄNSSTYRELSEN

Dela gärna artikeln: