Länsstyrelsen om coronaläget: ”Bristande förståelse hos delar av allmänheten”

Länsstyrelsen om coronaläget: ”Bristande förståelse hos delar av allmänheten”

2021-02-17 Av av Peter A Rosén

Annons: Smålandshamnar

LÄNET

”Antalet bekräftade fall av covid-19 har stadigt minskat sedan årsskiftet, men nu har trenden stannat upp. Det har medfört en viss minskad påverkan på hälso- och sjukvården samt omsorgen i länet. Det är fortsatt viktigt att provta sig vid symptom och regionen erbjuder nu provtagning även under helger. Vaccinering fortsätter i länet och de flesta brukare på särskilda boenden har fått sin andra dos”, skriver länsstyrelsen i den senaste lägesrapporten.

”Länsstyrelsen följer hur smittspridningen och coronaviruset påverkar Kalmar län och gör uppdateringar av läget i länet. Den här redovisningen är en sammanfattning för att ge en översiktlig bild av hur läget och situationen förändras.”

Förändringar i lägesbilden sedan vecka 5

”Smittspårningen inom vård och omsorg ligger i fas, vilket gör det möjligt att nu även smittspåra vid exempelvis utbrott på större arbetsplatser. Det finns en oro att smittspridningen ska öka på grund av de muterade virusvarianterna. För att kartlägga förekomsten av dessa har ett större antal prover analyserats och svar väntas under veckan.”

”Planeringen för vaccination av allmänheten pågår för fullt. Regionen uppger att tillgången på personal som ska vaccinera är god och den pågående upphandlingen av ytterligare kapacitet förväntas vara klar under vecka 7. Planeringen av lokaler och hur kommunerna kan hjälpa till i vaccinationsarbetet fortsätter.”

”Påverkan på hälso- och sjukvården samt omsorgen i länet har minskat till viss del. I övrigt rapporterar kommunerna om en stabil situation, utan några större förändringar.”

”Länsstyrelserna fortsätter tillsynen enligt den tillfälliga covid-19 lagen och bedömer att efterlevnaden är hög bland verksamheterna. Däremot finns det en bristande förståelse hos delar av allmänheten om det personliga ansvaret för att minska smittspridningen.”

Utmaningar för länets aktörer

  • Hantera effekterna av smittspridning, personalbortfall och oro inom verksamheterna.
  • Hantera informationströtthet och motivera allmänheten att följa de nationella råden samt att testa sig vid symtom, oavsett smittspridningsläget.
  • Förbereda och genomföra vaccination mot covid-19 på ett samordnat sätt för länets invånare.
Fakta Vad är en lägesbild?När en samhällsstörning eller kris inträffar behövs en samlad bild av situationen, en så kallad lägesbild. Lägesbilden ger en överblick över vilka konsekvenser händelsen kan få för viktiga funktioner i samhället och vad alla ansvariga gör för att hantera situationen. Länsstyrelsen Kalmar län ansvarar för att sammanställa en samlad lägesbild för Kalmar län som i sin tur är summering av lägesbilder från kommuner, Regionen och flera andra krisberedskapsaktörer i länet. Lägesbilden uppdateras löpande när situationen förändras.

Länsstyrelsens roll och ansvar i arbetet med coronaviruset är att samordna länets kommuner, Region Kalmar län, smittskyddsläkaren och andra aktörer i länet som deltar i krisarbetet. Det sker genom att Länsstyrelsen samlar länets aktörer för att skapa lägesbilder inom olika områden. Lägesbilden rapporteras sedan till regeringen och andra myndigheter.

För närvarande bedömer Länsstyrelsen att behovet av den förenklade lägesbilden minskat och därför kommer ingen ytterligare lägesbild efter denna vecka. Om behovet uppstår igen kommer nya lägesbilder publiceras. 

GRAFIK

LÄNSSTYRELSEN

Dela gärna artikeln: