Liberalerna vill se krafttag i frågan om Coop-tomten

Liberalerna vill se krafttag i frågan om Coop-tomten

2021-06-15 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Liberalerna har lämnat in en särskild skrivelse till samhällsbyggnadsnämnden med anledning av den omtalade och omskrivna Coop-tomten i centrala Oskarshamn.

Det är Tobias Eriksson (L), andre vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, som har undertecknat skrivelsen.

Liberalerna vill att samhällsbyggnadskontoret – inom ramen för sitt tillsynsansvar – ska upprätta ett tillsynsärende i frågan och beordra Coop att snarast åtgärda de brister som finns.

Partiet vill också att det ska ställas krav på att fastigheten sköts på ett tillfredsställande sätt framöver.

”Vi i Liberalerna tycker att det är mycket beklagligt att fastigheten tillåts förfalla på det sätt som nu sker”

”I händelse av att detta fortsatt ignoreras av ägaren förordar vi ett vitesåläggande”, skriver Liberalerna.

”Vi i Liberalerna tycker att det är mycket beklagligt att fastigheten tillåts förfalla på det sätt som nu sker. Vi anser därigenom att man starkt åsidosätter sina förpliktelser som fastighetsägare”, står det i den särskilda skrivelsen.

”Negativ stadsbild”

”Då fastigheten är centralt belägen och därmed på en plats som såväl stadens invånare som turister frekvent besöker, anser vi att det starkt bidrar till en negativ stadsbild, med en så pass ovårdad och vanskött fastighet. Avsikten borde vara att den ska bidra till en positiv bild av staden, vilket tyvärr inte är fallet i dagsläget.”

”Då Coop övertog fastigheten var det i vetskap att den inte fick rivas, utan skulle underhållas i ordnat skick och att den då också q-märktes”

”Vår uppfattning är att ju mer den får förfalla desto större är också risken att den utsätts för ytterligare skadegörelse, med mera. Då Coop övertog fastigheten var det i vetskap att den inte fick rivas, utan skulle underhållas i ordnat skick och att den då också q-märktes. Under vår och försommar har man inte ens bemödat sig med att klippa gräset vilket man nu dock påtalat att man ska göra. Detta är dock långt ifrån tillräckligt när vi nu ser hur byggnaden snabbt försämras”, skriver Liberalerna.

Då vi är måna om att få behålla våra kulturbyggnader vill vi nu se att krafttag tas emot ägaren och att adekvat underhåll utförs i enlighet med plan- och bygglagen avseende ovårdade och förfallna byggnadsverk. I PBL anges följande:

”Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.”

Vår tidning har tidigare skrivit om Coop-tomten i flera artiklar. I en intervju (som du kan läsa här) lovade Coop att gräset skulle klippas, vilket man också har gjort.

Foto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn