Edit Content

Hem

Extra

Tjänster

Kundservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

ANNONS

Aktuellt

Mer coronastöd från Region Kalmar län

ANNONS

LÄNET

Kulturfrågorna stod i centrum vid onsdagens möte i regionala utvecklingsnämnden. Dels togs kulturbudgeten för 2021, dels beslutades om ytterligare coronastöd.

88,5 miljoner kronor, varav nästan 34 miljoner i statliga medel från Statens kulturråd fördelades till 21 kulturorganisationer i länet när kulturbudgeten klubbades.

Staten utökar sitt anslag för att regionen ska få förbättrade ekonomiska förutsättningar för att bidra till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås.

Det regionala anslaget utökas bland annat med 1 miljon kronor för satsning inom kreativa och kulturella näringar.

Särskilda satsningar

Särskilda satsningar riktas mot Virserums konsthall, Kalmar konstmuseum, den musikaliska scenkonsten samt regional dansutveckling vid Byteatern Kalmar länsteater.

Dessutom permanentas den tillfälliga förstärkningen som varit inom utveckling för biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande med 950 000.

De institutioner och verksamheter som får mest i anslag ur kulturbudgeten är:

 • Byteatern Kalmar länsteater 18,8 miljoner.
 • Kalmar läns museum 18,5 miljoner.
 • Kalmar läns musikstiftelse 18,0 miljoner.
 • Kalmar konstmuseum 8,9 miljoner.
 • Regional biblioteksutveckling 6,0 miljoner.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot budgeten då man ville att fyra miljoner av Byteaterns anslag istället skulle gå till Kalmar läns hembygdsförbund.

Omställningsstöd för digitalisering

Drygt 1,6 miljoner kronor fördelades i form av ett digitalt omställningsstöd till tio regionala kulturorganisationer. Syftet med stödet är att genom satsningen stötta kulturverksamheter och därigenom fria kulturarbetare och egenföretagare inom till exempel ljud- och ljusteknik och den digitala produktionsbranschen under covid-19-pandemin.

Det var i december förra året som Region Kalmar län utlyste stödet på totalt två miljoner kronor. När ansökningstiden gått ut hade tio kulturorganisationer kommit in med ansökningar för olika projekt, samtliga beviljades av regional utvecklingsnämnden på onsdagen. Beslutet ligger i linje med tidigare stöd till kulturen under rådande pandemi.  Då har ett antal extra arbetsstipendier delats ut till kulturarbetare och konstnärer.

Samtliga kulturorganisationer som nu beviljats stödet bidrar till en digital utveckling för det regionala kulturlivet så att konst och kultur kan blir tillgängligt för fler invånare i Kalmar län både under och efter pandemin.

Så här fördelas omställningsstödet:

 • Byteatern Kalmar länsteater 135 000 kr
 • Filmregion Sydost 200 000 kr
 • Kalmar läns hembygdsförbund    47 275 kr
 • Kalmar konstmuseum                  200 000 kr
 • Stiftelsen Kalmar läns museum   200 000 kr
 • Kalmar läns musikstiftelse          200 000 kr
 • The Glass Factory                        160 000 kr
 • Virserums konsthall                     82 471 kr
 • Ölands dramatiska teater             200 000 kr
 • Riksteatern Kalmar län                200 000 kr

Kulturstipendier enbart för boende i länet

Region Kalmar län delar varje år ut två typer av kulturstipendium; arbetsstipendium samt belöningsstipendium. Riktlinjerna för dessa kulturstipendier har nu korrigerats så att det enbart är personer, grupper eller föreningar som är verksamma, bosatta eller har sitt säte i Kalmar län som kan söka. Tidigare har det funnits möjlighet att söka och bli beviljad kulturstipendium om man växt upp i Kalmar län, men är bosatt på annan plats i Sverige.

Litteraturnod Vimmerby

Region Kalmar län och Vimmerby kommun har gjort en överenskommelse om det som benämns Litteraturnod Vimmerby. 

Vimmerby kommun ska vara en regional litterär nod med utgångspunkt i Astrid Lindgrens författarskap, etik och perspektiv. Verksamheten ska främja litteratur i allmänhet och litterär utveckling i synnerhet, samt prioritera områden som utmanar traditionella föreställningar om begreppet litteratur. Utifrån aktuell forskning, utbildning och undervisning ska Litteraturnod Vimmerby möjliggöra, erbjuda och stödja litterär innovation, dialog och utbyte. Till exempel bygger verksamheten nätverk och skapar mötesplatser för litteratur samt utvecklar metoder för läs- och skrivfrämjande för barn och unga.

Genom pilotprojektet ”Sveriges första regionförfattare” stimuleras redan etablerade författare och ännu ej publicerade skribenter att utveckla sitt skrivande.  Uppropet: Vill du låna världen din berättelse? fick 136 män och kvinnor i alla åldrar att skicka in sina texter och delta i skrivarcirklar. Denna typ av skrivprojekt är ett exempel på hur Litteraturnod Vimmerby arbetar.

Överenskommelsen innebär att regionen beslutar om mål och ekonomiska ramar och kulturverksamheten ansvarar för sakkunskap, konstnärligt innehåll och professionell ledning av verksamheten.

Satsa på Stångådalsbanan och Tjustbanan

Flera kommuner både i Kalmar län och Östergötland är eniga med Region Kalmar om behovet av statliga satsningar på Stångådalsbanan och Tjustbanan. Det framgår av två gemensamma skrivelser.

Stora men nödvändiga investeringar måste göras i de regionala järnvägsstråken och stora positiva effekter kommer att följa. Minskad restid, större arbetsmarknadsregioner, ökat utbyte mellan näringsliv, akademi och kultur är bara några fördelar som följer av god infrastruktur. När det gäller Stångådalsbanan lyfts också elektrifiering i kombination med fler mötesspår fram som krav för att godstransporterna ska kunna utvecklas i sin fulla potential.

Följande parter står bakom de två ställningstagandena:

 • Stångådalsbanan: Region Kalmar län, Kalmar kommun, Mönsterås kommun, Högsby kommun, Hultsfred kommun, Vimmerby kommun och Kinda kommun.
 • Tjustbanan: Region Kalmar län, Västervik kommun och Åtvidaberg kommun.

4,5 miljoner för marknadsföring av besöksnäringen

Länets besöksnäring är fortsatt hårt drabbad i kölvattnet av pandemin och det finns ett stort behov av insatser även inför säsongen 2021. Det är anledningen till att regionala utvecklingsnämnden på onsdagen beslutade att avsätta en ram på maximalt 4,5 miljoner kronor av så kallade 1:1-medel som kommuner och destinationsbolag kan söka för att marknadsföra regionens resmål och destinationer.

Med nationell marknadsföring skapas möjligheter att få fler besökare till regionen med ökade intäkter och möjligheter för besöksnäringen. Den kan då behålla kompetens samt bedriva verksamhet och de som arbetar i näringen kan fortsätta sitt arbete.

Insatserna ska genomföras när så är lämpligt och ligga i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Den totala finansieringen av insatserna bygger på 50 procent regionala projektmedel och 50 procent från aktuell kommun/destination och varje kommun/destinationsbolag kan ansöka om max 500 000 kronor.

Kompetensutveckling i fokus i ny regional digital agenda

Regional digital agenda för Kalmar län 2021-2022 pekar på de digitala utmaningar och möjligheter som bedöms ha stor betydelse för Kalmar län fram till och med 2022. Handlingsprogrammet är uppdelat i fem olika temaområden: kompetens, näringsliv, e-hälsa, infrastruktur och kommunal e-utveckling. Varje område har tillhörande prioriterade mål och insatser som ska hjälpa länets aktörer att på bästa sätt dra nytta av digitaliseringens möjligheter.

Förslaget till agenda har varit ute på remiss och en rad synpunkter harr kommit in varav en del har arbetats in i det förslag som regionala utvecklingsnämnden sa ja till på onsdagen och nu låter går vidare till regionfullmäktige för beslut. Till exempel har flera instanser efterfrågat större fokus på säkerhet och integritet och därför har en insats om cybersäkerhet lagts till i agendan.

M-KD-alliansen hade två tilläggsförslag kring ökad kunskap om cybersäkerhet och att syftet med den digitala agendan ska göras tydligare. Det första förslaget röstades ned, det andra sågs av majoriteten som en redaktionell ändring som ska genomföras.

Nytt arbetssätt för innovation och tillväxt

Det finns höga stort stöd för smart specialisering och höga förväntningar på metoden. Det framgår av de remissvar som kommit på förslaget till strategi för smart specialisering som regionala utvecklingsnämnden nu föreslår att regionfullmäktige antar.

Från och med 2021 är det ett förhandskrav från Europeiska kommissionen att alla svenska regioner har en strategi för smart specialisering för att få tillgång till medel från EU:s fonder och program. Smart specialisering är ett arbetssätt för att kraftsamla för innovation och tillväxt inom fokusområden i näringslivet där Kalmar län har störst potential för ökad produktivitet och konkurrenskraft. Region Kalmar län ansvarar för att samordna arbetet, i nära samarbete med länets offentliga aktörer och näringslivet. I Kalmar län anses bioinnovation (skog och trä, livsmedel, vattenanvändning och vattenteknik, bioenergi, natur-och kulturbaserad besöksnäring) e-hälsa och industriell omställning vara de tre områdena som bedömd ha störst potential för tillväxt.

Motioner

 • En motion från Michel Erlandsson (SD) om att regionen ska ta fram en industriplan för att trygga länets industri och göra det möjligt för fler arbetstillfällen besvaras med att arbetet redan pågår. I svaret pekas på dels ”Strategi för smart specialisering i Kalmar län 2021–2027” som ska bidra till industrins utveckling, dels pågående arbete inom kompetensförsörjning. SD ville att motionen skulle bifallas.
 • I en motion från vänsterpartisterna Linda Fleetwood och Lena Granath efterlyses innovationsstöd till företag som bryter könsmönstren och företag som satsar på grön omställning. Motionen besvarar med en redovisning av flera projekt som pågår inom området. SD ville avslå motionen och gjorden en protokollsanteckning.Båda motionerna går vidare till regionfullmäktige för slutbehandling.

GRAFIK

REGION KALMAR LÄN

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS