Oskarshamn: Det dröjde fyra år innan Moderaterna fick svar på en motion

Oskarshamn: Det dröjde fyra år innan Moderaterna fick svar på en motion

2020-06-04 Av av Peter A Rosén


Dela gärna artikeln:

OSKARSHAMN

Moderaternas fullmäktigegrupp i Oskarshamn, med Eva-Marie Hansson i spetsen, skrev en motion om barnfattigdom för drygt fyra år sedan.

Först nu fick hon svar.

Det var i slutet av april 2016 som Eva-Marie Hansson, dåvarande oppositionsråd, och övriga i fullmäktigegruppen skrev en motion angående insatser mot barnfattigdom.

Moderaterna föreslog att en handlingsplan skulle utarbetas. Men någon sådan kommer inte att plockas fram.

Drygt fyra år senare svarar kommunstyrelsens kansli så här (motionen besvarades med hänvisning till yttrandet från kommunstyrelsens kansli):

”Barns uppväxtvillkor är ett angeläget område där insatser för att motverka barnfattigdom är en viktig fråga. I Sverige är barn- och familjepolitiken ett delat ansvar mellan den nationella nivån och den kommunala nivån.”

Flera olika insatser

”För att motverka barnfattigdomens utbredning och variationer gör Oskarshamns kommun insatser på flera olika områden för att ge barn i kommunen likvärdiga uppväxtvillkor.”

Kommunstyrelsens kansli listar några exempel på insatser som görs:

  • Avgiftsfri skola.
  • Avgiftsfria och tillgängliga kultur- och fritidsaktiviteter/lovaktiviteter/fritidsgårdarnas gruppverksamhet.
  • Riktade insatser som förbättrar för långtidsarbetslösa att komma tillbaka och in på arbetsmarknaden.
  • Individuella insatser för familjer som behöver stöd.
  • Förskola på obekväm arbetstid.

”En av de viktigaste faktorerna för att minska barnfattigdomen är att säkerställa att människor har en sysselsättning”, skriver kommunstyrelsens kansli.

”Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-19 om att uppdra till Tillväxt- och näringslivskontoret att återkomma med hur kommunens arbete för att fler människor ska få en sysselsättning kan förbättras ytterligare. En av målgrupperna är barnfamiljer med ekonomiskt bistånd.”

Bidrag till majblommeföreningarna

”Kommunstyrelsen har i år också beslutat att ge ett bidrag om 200 000 kronor till de lokala majblommeföreningarna eftersom dessa har fått minskade intäkter till följd av det nya coronaviruset. Föreningarna ger ekonomiskt bistånd till barn och unga i behov.”

”För att ytterligare stärka barns rättigheter och öka kunskapen om hur beslut som fattas påverkar barn och unga, föreslås kommunfullmäktige att i juni månad 2020 besluta om att införa kloka beslut. Modellen för kloka beslut innebär bland annat att tjänsteskrivelser ska inkludera barnkonventionsanalyser som underlag till beslut som berör barn och unga under 18 år. Under hösten år 2020 kommer även representanter från kommunens arbetsgrupp för barnrätt att tillsammans med länets övriga kommuner få SKR:s utbildning ”Barnrättskoordinator” som ett led i den fortsatta utvecklingen av arbetet med barnrätt.”

”Oskarshamns kommun har planerat att genomföra en barnrättsvecka under år 2020 för att sätta ett särskilt fokus på barns rättigheter. Målgrupperna för veckan är personal inom kommunens verksamheter, men också kommunens invånare, barn som vuxna. Med anledning av det nya coronaviruset så har aktiviteten blivit framflyttad, men målet är fortsatt att kunna genomföra barnrättsveckan längre fram.”

”Inte det bästa”

”Med utgångspunkt från den nya barnrättslagen där barns rättigheter stärks, kommunens pågående arbete med barnrättsfrågor samt verksamheternas riktade insatser för att skapa mera jämlika uppväxtvillkor, bedöms en kommunövergripande handlingsplan för närvarande inte vara det bästa i arbetet mot barnfattigdom”, skriver kommunstyrelsens kansli i svaret till Moderaterna.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

GRAFIK: MODERATERNA