Oskarshamns kommun bestämmer om politiker ska få besöka äldreboenden

Oskarshamns kommun bestämmer om politiker ska få besöka äldreboenden

2020-07-14 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Oskarshamns kommun bestämmer själv om politiker ska tillåtas att besöka äldreboenden eller inte.

Det framgår av en promemoria från Sveriges Kommuner och Regioner, som vår tidning har gått igenom.

”Landstinget eller kommunen bestämmer själv om studiebesök av politiska partier ska tillåtas eller inte inom myndighetens lokaler”, skriver Sveriges Kommuner och Regioner i promemorian.

SKR slår fast att vårdcentraler och äldreboenden inte är en offentlig plats, enligt ordningslagens bestämmelser.

Ställningstaganden från JO (Justitieombudsmannen) pekar på att allmänheten inte har rätt att vistas i myndighetens lokaler efter eget gottfinnande. Myndigheten har därmed rätt att inskränka allmänhetens tillträde.

”För flera myndigheters verksamheter – exempelvis hälso- och sjukvårdsverksamhet – gäller att de inte kan bedrivas på ett ändamålsenligt sätt om allmänheten skulle ha rätt att röra sig fritt i lokalerna”, står det i promemorian.

”Måste alltid beaktas”

”Verksamhetens behöriga gång har alltid företräde framför studiebesök. Bland annat ska sekretessfrågor tas på största allvar. Dessutom ska man komma ihåg att vare sig sjuka, äldre eller deltagare i en daglig verksamhet många gånger inte själva bett om att få träffa politiker på sjukbädden, på boendet eller liknande. Detta måste alltid beaktas vid planering och utformning av studiebesök.”

”Medarbetares frågor som rör oro för verksamhetens behöriga gång, patienternas integritet, patientsäkerhet eller andra verksamhetsrelaterade frågor i anslutning till externa studiebesök, oro för att ”hängas ut” i sociala medier kopplat till studiebesöket, eller oro för våld i anslutning till manifestationer utanför arbetsplatsen i anslutning till politikers studiebesök måste också tas på stort allvar.”

”Eftersom det finns förutsättningar för en myndighet att begränsa allmänhetens tillträde till dess lokaler har myndigheten även rätt att ställa upp villkor för den som beviljats tillträde, se JO 2011/12 s. 594 med hänvisningar. Tillträdes- och ordningsreglerna får emellertid inte vara godtyckliga, diskriminerande eller på annat sätt dikterade av ovidkommande skäl. JO har i ett beslut 27 mars 1987 dnr 601-1986 godtagit att en sjukhusledning av integritetsskäl förbjudit fotografering utan särskilt tillstånd i sjukhusets lokaler, inklusive en cafeteria dit allmänheten hade tillträde.”

”Allsidighet och saklighet”

”När sjukhusledningen eller kommunen tar ställning till om ett politiskt parti ska tillåtas komma in i myndighetens lokaler måste ledningen beakta bestämmelsen i 1 kap. 9 § regeringsformen (RF). Där står att myndigheter i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. JO har i ett antal fall prövat frågan om politiska partiers tillträde till skolor, och JO har konstaterat att en skola brister i allsidighet och saklighet om man är beredd att medge en organisation tillträde men inte en annan. Den praxis som gäller inom skolans område när det gäller urval för skolbesök har relevans även för politiska partiers besök inom sjukhus m.m. Om sjukhusledningen eller verksamhetsledningen i äldreomsorgen öppnar för tillträde för studiebesök från politiska partier gäller objektivitetsprincipen, och urval kan endast ske på objektiv grund. Troligtvis kan missnöje bland personalen mot ett partis åsikter inte anses utgöra ett objektivt skäl att neka tillträde. Objektivitetsprincipen gäller även om ett politiskt parti vill sprida tryckta skrifter som exempelvis flygblad”, står det i promemorian.

”Sjukhus har som verksamhet att bedriva sjukvård och äldreomsorgen ska ta hand om äldre. Skolan har däremot förutom ren undervisning och utbildning även ett demokratiuppdrag vad gäller elevernas utbildning och att förmedla skolans värdegrund. Vården har inte motsvarande uppgift som skolan, utan kärnuppdraget är att tillhandahålla god vård på lika villkor. Politikerbesök på till exempel vårdavdelning eller mottagningar fyller därför ingen funktion i sjukhusets verksamhet. Detta är en skillnad mot skolan där besök från ett politiskt parti kan utgöra ett inslag i utbildningen.”

Får samtala med journalister

I promemorian framgår det dock att det ”inte är godtagbart för en offentlig arbetsgivare att generellt förbjuda de anställda att under arbetstid samtala med journalister”.

”Inför planeringen av arbetsplatsbesök/studiebesök är det arbetsgivarens ansvar att göra en bedömning av läget, om det kan genomföras och att utforma besöket så att risker för störning och påfrestningar minimeras. Vården ska i möjligaste mån ges i samråd med patienterna. De patienter eller brukare som på grund sitt hälsotillstånd inte kan ge ett rättsligt relevant samtycke till att träffa politiker på besök, ska inte behöva vara delaktiga i något studiebesök överhuvudtaget. Det finns anledning att tillämpa en försiktighetsprincip vad gäller att tillåta besök på vårdavdelningar och motsvarande, mot bakgrund av respekten för patienters och brukares integritet.”

Riskanalys

”Det krävs därför en ordentlig riskanalys och bedömning, både som en del av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och när det gäller ansvaret för verksamheten och omsorgen om patienter och brukare.”

”De förtroendevalda politiker i kommun, landsting och region som i sina uppdrag styr verksamheten har ett befogat intresse att få ta del av chefers och medarbetares erfarenheter och synpunkter på verksamheten. För att få till stånd en sådan dialog kan möten eller seminarier anordnas av arbetsgivaren i sedvanliga sammanträdeslokaler som inte hör till vårdverksamheten. Fackliga företrädare och skyddsombud kan med fördel bjudas in att delta vid sådana aktiviteter”, står det i promemorian.

TEXT & FOTO

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Dela gärna artikeln: