Oskarshamns kommun lägger pengar på en dyr utbildning: Helt fel, anser Johanna Wyckman (L)

Oskarshamns kommun lägger pengar på en dyr utbildning: Helt fel, anser Johanna Wyckman (L)

2023-05-24 Av av Peter A Rosén

Annons: Nationaldagen 6 juni

OSKARSHAMN

Oskarshamns kommun lägger 125 000 kronor, plus moms, på en utbildning för två–tre tjänstepersoner.

Helt fel, tycker Johanna Wyckman (L).

Det rör sig om deltagande i projektet ”Prislappsbudget”, som anordnas av Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Det blir nio träffar i Stockholm, med start i höst.

Johanna Wyckman reserverade sig mot beslutet på tisdagens kommunstyrelsesammanträde – till förmån för sitt eget avslagsyrkande och med följande motivering:

Kommunen står mitt i ett tufft ekonomiskt läge, där tuffa prioriteringar har behövts göra. En förskola och en fritidsgård har fått lägga ned, ingen is har spolats upp för allmänheten på vintern och inte ens simhallen har haft råd att hålla bastun öppen, som hade en kostnad 12 000 kronor om året. I det läget anser Liberalerna att det är fel att prioritera en dyr utbildning för 125 000 kronor för 9 träffar i Stockholm för endast 2–3 tjänstepersoner inom kommunens administration. Liberalerna prioriterar i alla lägen kärnverksamhet, barn och unga över dyra utbildningar i Stockholm för 2–3 personer.”

Johanna Wyckman L
Johanna Wyckman (L). Foto: Peter A Rosén, Grafik: Liberalerna

I beslutsunderlaget står det att Oskarshamns kommun tar 125 000 kronor från budgeten för kommunstyrelsens utveckling och bidrag.

Det är kommundirektören, Henrik Andersson, som får i uppdrag att utse de två–tre personerna som ska ingå i projektgruppen.

Så här står det i beslutsunderlaget:

”Syftet är att ge kommunerna tillgång till en budgetprocess och en modell för resursfördelning som ger tekniska och praktiska förutsättningar för en ekonomi i balans. Projektet löper över en budgetprocess, cirka 9 månader: september 2023 till april 2024. På så sätt kan Kommunfullmäktiges budgetbeslut fattas under juni månad. Nio projektmöten anordnas för de personer från kommunen som deltar i det konkreta projektarbetet. Två-tre personer ska ingå i kommunens projektgrupp. Dessa ska vara tjänstepersoner som arbetar med kommunens budget. Deltagande i projektet är beräknat till 125 tkr (exklusive moms), kostnaden debiteras 2024. Projektet inleds med en informationsträff. Informationsträffen anordnas av SKR och deltagare från kommunen är kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör och ekonomichef. Arbetsmodellen bygger på följande delar:

• Föreläsningar

• Lärande erfarenhetsutbyte

• Utvecklingsarbete kring en ny budgetprocess och resursfördelningsmodell i respektive deltagande kommun

• SKR är bollplank under projektets gång Inslag i arbetet:

• Resursfördelningsmodell

• Uppföljning och analys av ekonomi

• Förplanering som start på budgetprocess

• Att jämföra sig med andra kommuner

• Förändringsledning

• Investerings- och driftbudget hänger ihop

Bakgrund:

”Kommunsektorn står inför större utmaningar än på många år: en ökad andel äldre, brist på arbetskraft med efterfrågad kompetens, ökande sociala klyftor, förändrad demografi, orolig omvärld med kraftig inflation med mera. Dessa förutsättningar innebär fortsatta behov av prioriteringar och effektiviseringar för en ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning. Ekonomi i balans börjar med en budget i balans. Sveriges kommuner har möjlighet att delta i ett projekt där målet är att genomföra en budgetprocess som utgår från en resursfördelningsmodell baserad på verksamheters prislappar. Projektet drivs under ett år. För att delta krävs kommunstyrelsebeslut före första projektmötet (september 2023), sista anmälningsdag är 27 maj”, står det i beslutsunderlaget.

Dela gärna artikeln med dina vänner: