Edit Content

Hem

Extra

Tjänster

Kundservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

ANNONS

Aktuellt

Priset på åkermark har ännu en gång nått nya toppnivåer

ANNONS

SVERIGE

Ludvig & Co, tidigare LRF Konsult, sammanställer årligen prisstatistik gällande åkermark som förmedlats av företagets fastighetsmäklare. Statistiken visar att under 2020 var toppnivån, den åkermark
marknaden var beredd att betala mest för, 536 000 kr per ha. Det är i södra Skåne den mest åtråvärda åkermarken finns.

Stor prisskillnad på åkermark mellan landsändarna
När all förmedlad åkermark slås samman visar Ludvig & Co:s statistik att det nationella genomsnittspriset har ökat med 1 % under 2020. Under de senaste fem åren har prisökningen varit 18 % och under
de senaste 10 åren har priset stigit med 38 %. Dock varierar prisbilden oerhört mycket mellan de olika landsändarna och vilken typ av åkermark som säljs. Genomsnittspriset i Skåne ger 13 ha åkermark för
3 miljoner kronor medan man i Norrland blir ägare till 115 ha åkermark för motsvarande belopp.

Stor prisskillnad även inom respektive region/bördighetsklass
Ludvig & Co redovisar statistiken utifrån fem olika bördighetsklasser snarare än geografisk belägenhet. Region 1 har den mest bördiga åkermarken och region 5 den minst bördiga åkermarken. I region 1,
som finns i södra och nordöstra Skåne samt Östergötland, var prisintervallet när vi sorterar bort 25 % av alla försäljningar för att få bort de allra högsta och lägsta noteringarna, mellan 215 000 och 510 000
kr/ha. Det visar att även inom de olika bördighetsklasserna är det kraftiga prisvariationer.

– Den stora prisvariationen på åkermark beror av att det är många parametrar som inverkar. Främst är det odlingsbetingelser såsom klimat och jordmån men också de fysiska förutsättningarna som
till exempel fältens utformning och hur många aktiva brukare som konkurrerar om åkermarken, säger Per Skargren, Segmentschef Skog och Lantbruk på Ludvig & Co.

Åkermark är en attraktiv investering
Att investera i åkermark har över tid visat sig vara en god investering. Statistiken visar att även framtidstron hos lantbrukarna är stark då 93 % av de som investerat i tillskottsmark under 2020 sedan tidigare
är ägare av en lantbruksfastighet. Endast 7 % av de som köpt åkermark under året är nyetablerare. Statistiken visar också att de som köper mark är etablerade i närområdet, då 81 % av köparna är från samma
kommun som där marken man köper är belägen.

– Blickar vi framåt är bedömningen att jordbruksmarken i Sverige blir än mer attraktiv, då vi kan se att södra Europa påverkats av kraftiga vädersvängningar med bl.a. torka och perioder med kraftig
nederbörd säger Markus Helin, Chefsmäklare på Ludvig & Co.

– I Sverige har vi fantastiska förutsättningar för att bedriva växtodling och livsmedelsproduktion, men vikten av god dränering samt
möjlighet att ackumulera vatten för bevattning blir än viktigare framöver, fortsätter Markus Helin.

Genomsnittsåldern för köp och försäljning av åkermark är hög
Ludvig & Co:s statistik visar att säljare av åkermark i genomsnitt är 65 år. Av dessa är 65 % män och 35 % kvinnor. Köparens genomsnittsålder är 50 år med fördelningen 86 % män och 14 % kvinnor.

– Den höga genomsnittsåldern för köpare beror dels av att den som redan äger åkermark i stor utsträckning köper mer åkermark, dels att man har lättare att finansiera ytterligare mark när man
bedrivit sin verksamhet en tid. Statistiken visar tydligt att det är svårt för lantbruksintresserade ungdomar som önskar nyetablera att komma in på marknaden. Det är synd och kan utgöra ett hot
för framtida utveckling av branschen säger Per Skargren, segmentschef skog och lantbruk på Ludvig & Co.

Om åkermarksprisstatistiken
Statistiken grundas på de fastigheter som Ludvig & Co förmedlade under föregående år och omfattar överlåtelser som avser åkermark som varit utbjudna på öppna marknaden. Lagfarna överlåtelser och
överlåtelser i form av fastighetsreglering (där en hel fastighet eller delar av åkermark överförs till en annan) ingår. Statistiken redovisas utifrån fem olika bördighetsklasser/regioner och pris per hektar.
Observera att Statistiken inte ska ses som en värderingsmodell för enskilda fastigheter. För värdering hänvisas till Ludvig & Co fastighetsmäklare och fastighetsvärderare på aktuell ort.

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS