Edit Content

Hem

Extra

Tjänster

Kundservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

ANNONS

Aktuellt

Regeringen satsar på en kraftfull elektrifiering för att elsystemet ska kunna utvecklas

ANNONS

SVERIGE

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för en kraftfull elektrifiering som tar ett helhetsgrepp om förutsättningarna i energisektorn. ”Nu lägger vi fram en strategi för att elsystemet ska kunna utvecklas”, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar i ett pressmeddelande.

Runt om i landet pågår just nu en grön industriell revolution, där både näringslivet och det offentliga genomför stora investeringar i omställningen från fossila bränslen till el för att nå klimatmålen. Elektrifieringen av bland annat industri och transporter gynnar Sveriges välstånd, bidrar till utveckling i hela landet och skapar förutsättningar för fler gröna jobb.

– Nu lägger vi fram en strategi för att elsystemet ska kunna utvecklas i takt med de behov som följer av en kraftfull elektrifiering och att laddinfrastrukturen inte ska utgöra ett hinder. Det behövs för såväl klimatet som för Sveriges konkurrenskraft, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Bred samverkan

Strategin har tagits fram i bred samverkan med näringsliv, myndigheter och andra samhällsaktörer. Strategin tydliggör i 12 punkter regeringens inriktning för det fortsatta arbetet och omfattar totalt 67 åtgärder som ska genomföras under 2022–2024. Regeringen har avsatt 20 miljoner i budgeten för 2022 för genomförandet av strategin. För 2023 och 2024 har 35 respektive 25 miljoner avsatts.

FAKTA / NÅGRA EXEMPEL PÅ ÅTGÄRDER

Regeringen kommer nu att arbeta vidare med att genomföra åtgärderna i strategin, några exempel:

  • Regeringen avser att inrätta ett elektrifieringsråd med representanter från den offentliga sektorn, näringslivet och andra samhällsaktörer. Rådet ska stödja ett effektivt genomförande av regeringens elektrifieringsstrategi.
  • Regeringen avser att ge Svenska kraftnät en tydligare roll att arbeta för att elsystemet ska kunna utvecklas i takt med behoven. I denna åtgärd ingår bland annat ett mer proaktivt arbete med nationell nätplanering.
  • Regeringen avser att ge Svenska kraftnät i uppdrag att tydliggöra förutsättningar för att främja flexibilitet vid anslutning av nya elkrävande verksamheter. Det kan handla om att anpassa elanvändning för att minska effekttoppar och optimera nyttjandet av elnäten.
  • Regeringen avser att ge Energimyndigheten i uppdrag att ta fram en fjärr- och kraftvärmestrategi. Förslag ska även tas fram för hur kraftvärmens lokala elsystemnyttor kan få en mer korrekt värdering. 
  • Regeringen avser att ge Energimyndigheten och Trafikverket i uppdrag att ta fram ett nationellt handlingsprogram för en snabb, samordnad och samhällsekonomiskt effektiv utbyggnad av ändamålsenlig laddinfrastruktur samt tankinfrastruktur för vätgas.
  • Regeringen avser att utreda och återkomma med förslag på hur kommuner ska kunna ges incitament för utbyggnad av ny vindkraft.
  • Regeringen avser ta initiativ till en nationell kraftsamling kring kompetensförsörjning för elektrifieringen

Foto: Freepik

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS