Regeringen satsar på en kraftfull elektrifiering för att elsystemet ska kunna utvecklas

Regeringen satsar på en kraftfull elektrifiering för att elsystemet ska kunna utvecklas

2022-02-03 Av av Oskarshamns-Nytt

Annons: Smålandshamnar

SVERIGE

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för en kraftfull elektrifiering som tar ett helhetsgrepp om förutsättningarna i energisektorn. ”Nu lägger vi fram en strategi för att elsystemet ska kunna utvecklas”, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar i ett pressmeddelande.

Runt om i landet pågår just nu en grön industriell revolution, där både näringslivet och det offentliga genomför stora investeringar i omställningen från fossila bränslen till el för att nå klimatmålen. Elektrifieringen av bland annat industri och transporter gynnar Sveriges välstånd, bidrar till utveckling i hela landet och skapar förutsättningar för fler gröna jobb.

– Nu lägger vi fram en strategi för att elsystemet ska kunna utvecklas i takt med de behov som följer av en kraftfull elektrifiering och att laddinfrastrukturen inte ska utgöra ett hinder. Det behövs för såväl klimatet som för Sveriges konkurrenskraft, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Bred samverkan

Strategin har tagits fram i bred samverkan med näringsliv, myndigheter och andra samhällsaktörer. Strategin tydliggör i 12 punkter regeringens inriktning för det fortsatta arbetet och omfattar totalt 67 åtgärder som ska genomföras under 2022–2024. Regeringen har avsatt 20 miljoner i budgeten för 2022 för genomförandet av strategin. För 2023 och 2024 har 35 respektive 25 miljoner avsatts.

FAKTA / NÅGRA EXEMPEL PÅ ÅTGÄRDER

Regeringen kommer nu att arbeta vidare med att genomföra åtgärderna i strategin, några exempel:

  • Regeringen avser att inrätta ett elektrifieringsråd med representanter från den offentliga sektorn, näringslivet och andra samhällsaktörer. Rådet ska stödja ett effektivt genomförande av regeringens elektrifieringsstrategi.
  • Regeringen avser att ge Svenska kraftnät en tydligare roll att arbeta för att elsystemet ska kunna utvecklas i takt med behoven. I denna åtgärd ingår bland annat ett mer proaktivt arbete med nationell nätplanering.
  • Regeringen avser att ge Svenska kraftnät i uppdrag att tydliggöra förutsättningar för att främja flexibilitet vid anslutning av nya elkrävande verksamheter. Det kan handla om att anpassa elanvändning för att minska effekttoppar och optimera nyttjandet av elnäten.
  • Regeringen avser att ge Energimyndigheten i uppdrag att ta fram en fjärr- och kraftvärmestrategi. Förslag ska även tas fram för hur kraftvärmens lokala elsystemnyttor kan få en mer korrekt värdering. 
  • Regeringen avser att ge Energimyndigheten och Trafikverket i uppdrag att ta fram ett nationellt handlingsprogram för en snabb, samordnad och samhällsekonomiskt effektiv utbyggnad av ändamålsenlig laddinfrastruktur samt tankinfrastruktur för vätgas.
  • Regeringen avser att utreda och återkomma med förslag på hur kommuner ska kunna ges incitament för utbyggnad av ny vindkraft.
  • Regeringen avser ta initiativ till en nationell kraftsamling kring kompetensförsörjning för elektrifieringen

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln: