Rolf Perssons råd till Folkinitiativet: Börja om med en ny namninsamling

Rolf Perssons råd till Folkinitiativet: Börja om med en ny namninsamling

2020-06-01 0 av Peter A RosénMISTERHULT

Börja om med en ny namninsamling.

Det rådet ger Oskarshamns kommundirektör Rolf Persson till Folkinitiativet, som kämpar för att rädda Hultgården och Charlottagården i Misterhult.

Så här skriver Rolf Persson i ett svar till Folkinitiativets Eva Holm:

”Hej Eva. Här kommer mitt svar på det mail som du skickade i fredags. 5 kap. 1 § Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400) fastslår att allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in till en myndighet, såvida de inte bedöms vara av ringa betydelse, vilket vi givetvis inte har gjort, utan blanketterna som inkom diariefördes omgående.”

”Överhängande risk”

”Eftersom dessa blanketter är originalhandlingar så kan inte vi som myndighet ”avhända” (alltså låna ut dem) dessa för rättning. För att vi ska kunna ge tillbaka originalhandlingar krävs det enligt 15 § Arkivlag (1990:782) ett särskilt beslut kring detta av kommunfullmäktige.”

”Oavsett så är det heller inte möjligt att Folkinitiativet kompletterar listorna med namnunderskrifter åt de namn som finns på listorna. Dels för att de varierar mellan personerna på listorna vad man har tolkat att man ska göra under rubriken ”namn”. Det är uppenbart att många personer på listan inte har tolkat detta som att de ska skriva under listan, utan att de endast textat sina namn. Det krävs enligt 8 kap. 2 § Kommunallag (2017:725) gällande Folkinitiativ att båda underskrift och namnteckning finns med, och dessa två saker skiljer sig åt. För att vi ska kunna veta att varje person egenhändigt har skrivit under listan, vilket är ett krav enligt kommunallagen, så måste varje person egenhändigt har skrivit under listan och själva även förtydligat sitt namn. Vi bedömer nämligen att det annars finns en överhängande risk att vi annars får in listor där personer har uppgett andra personer än bara sig själva. Att ett namn därför textas två gånger bredvid varandra, dessutom vid olika tillfällen och då den andra gången av Folkinitativet, är inte att anse som fullgott och når inte upp till de formkrav som finns i paragrafen om Folkinitiativ enligt kommunallagen.”

”Enda möjligheten”

”Som jag ser det är enda möjligheten för er att börja om på nytt och utforma listorna enligt kommunallagens krav, d v s med särskilda fält för såväl namn som namnunderskrift. Vi är gärna behjälpliga att ge ut en kopia av de gamla listorna för att Folkinitiativet ska kunna uppsöka de som skrivit under för att kunna skriva en ny lista som är bättre utformad enligt kraven i kommunallagen. Ni kan hitta bra information under: folkinitiativet.se”, skriver Rolf Persson.

Eva Holm skrev så här i ett e-postmeddelande:

”Namnlistor från Folkinitiativet överlämnades till kommunen den 9 april 2020. Resultatet av kommunstyrelsens kanslis granskning av listorna visade att 2242 personer med rösträtt skrivit på listorna. Resultatet av denna granskning visade att tillräcklig information fanns i listorna så att granskningen kunde genomföras; namn, personnummer och datum. Avseende adress fanns en viss osäkerhet då granskningen gjordes mot uppgifter från kommunvalet 2018.
I maj framkom dock att listorna inte uppfyllde kravet på namnförtydligande. Detta besked fick Oskarshamns kommun efter att ha varit i kontakt med SKRs jurist.
Folkinitiativet önskar därför att få möjlighet att införa namnförtydligande på listorna. Bristen på namnförtydligandet har inte inneburit att kommunstyrelsens kanslis granskning har kunnat genomföras.
Datumet för när namnlistor ska vara inlämnade till kommunen är den 15 juni 2020. Tid finns för komplettering.
I kommunens svar på vår begäran om att komplettera namnlistorna med namnförtydligande, anges att om kompletteringar införs så går det inte säkerställas att det är rätt person som har skrivit under med sin namnteckning. Den granskning som kommunstyrelsens kansli gjort resulterade i att listorna innehöll 2242 personer med rösträtt. Enligt den information vi erhållit innehöll denna granskning även kontroll av att rätt person skrivit under. Vår bedömning är att en komplettering med namnförtydligande inte skulle påverka granskningsresultatet, varför vår begäran kvarstår.”

”Vi ser två möjligheter till komplettering:
1. I samband med att vi får ta del av namnlistorna i Stadshuset ges möjlighet att införa namnförtydliganden.
2. Vi får ut kopia på namnlistorna och inför namnförtydligande på dessa. Kommunen accepterar att namnförtydligande finns på kopian.
Svar önskas omgående.
För Folkinitiativet Rädda Hultgården/Charlottagården i Misterhult”, skrev Eva Holm.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Kommundirektören Rolf Persson. FOTO: PETER A ROSÉN
Eva Holm. FOTO: PETER A ROSÉN