Röstorp utanför Kristdala: ”Här slutar EU”

Röstorp utanför Kristdala: ”Här slutar EU”

2020-04-11 Av av Peter A Rosén

Annons: Smålandshamnar

RÖSTORP

”Här slutar EU.”

Så står det på den stora bystenen som hälsar besökare välkomna:

Oskarshamns-Nytt åkte till den sanslöst vackra, och roligt dekorerade, byn Röstorp – utanför Kristdala – på påskaftonen.

Har du aldrig varit där?

Ja, då tycker vi att du ska åka dit vid ett lämpligt tillfälle.

Du kommer inte att ångra dig. Det här är sannerligen en sevärdhet.

Byn Röstorp omnämndes för första gången i skrift på 1300-talet.

Den ligger hårt vackert på en flack moränplatå, väster om sjön Hägern – med Målsjön alldeles intill.

”Bebyggelsen har en ålderdomlig prägel och är väl samlad. Mangårdsbyggnaderna utgörs huvudsakligen av rödmålade tvåvånings parstugor i trä. Det äldsta huset i byn uppfördes under mitten av 1700-talet. Odlingslandskapet är delvis varierat och hålls öppet av köttrasdjur. Flera odlingsrösen finns i området och vid gårdarna förekommer hamlade askar och gamla ekar”, står det på informationstavlan.

Enligt länsstyrelsens bevarandeprogram för odlingslandskapet i Oskarshamns kommun är Röstorp ett klass 1-område. Högsta klass, således.

”Vid sjön Hägern finns det vidsträckta fornlämningsområden. De ligger i nära anslutning till nu odlade marker, som troligen odlats även under bronsåldern”, står det på en informationstavla.

”Målsjön är en del av Viråns vattensystem, som genomflyter landskapet. Den var tidigare en del av den djupare och större sjön Hägern. Efter sjösänkningar har sjön blivit avsnörpt och på så sätt blivit en näringsrik och grund vassjö. Den hyser en rik fågelfauna, med både häckfåglar och rastande fåglar.”

I Målsjön häckar exempelvis rördrom, sångsvan, skedand, brun kärrhök, lärkfalk, trana, vattenrall och tofsvipa.

”Vissa år hörs småfläckig sumphöna och i strandskogen kan man se mindre hackspett, spillkråka och stenknäck. Havsörnen ses regelbundet jaga vid sjön”, står det i informationen.

”Under en period på 1900-talet förekom det sjöslåtter vid Målsjön – och fram till 1941 förekom slåtter i Målsjön. Översvämningar, slåtter och betande djur höll växtligheten på strandängarna låg. Länsstyrelsen i Kalmar län beviljade 2005 pengar till ”Lokala naturvårdsprojekt i Kalmar län”. Målsjöprojektet fick ett bidrag på 100 000 kronor till restaurering av området.”

Målsjön har under en längre tid varit känd som en fin fågellokal – hit återvänder gärna fågelskådare och ornitologer. Sjön kallades tidigare för Lilla Tåkern – och på 1980-talet, när den var på väg att växa igen, påbörjade Oskarshamnsbygdens Fågelklubb och markägarna arbetet med att återställa och bevara sjön i dess ursprungliga skick, står det i informationen.

”Fågelklubben är en ideell förening som verkar för att skydda och utforska fågellivet vid Målsjön.”

”Sötvattensstrandängarna vid Målsjön är unika och runt sjön finns betesmarker, strandängar samt löv- och barrskog. Målsjön är ett ofullbordat sjösänkningsprojekt. Under våren finns det klarvattenytor och i maj växer sjön igen med bladvass, sjösäv, kaveldun och starr.”

”En tidig vårmorgon eller en vårkväll med solnedgång är en upplevelse du aldrig glömmer. Börja gärna ditt besök vid fågeltornet. Bredvid finns det ett vindskydd och fikabord, Här startar den vita vandringsleden som är cirka en kilometer och passerar både ängsladan och linbastun”, står det i informationen.

TEXT & FOTO

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Dela gärna artikeln: