Så mycket vill Sverigedemokraterna satsa på en ny hockey- och evenemangsarena i Oskarshamn

Så mycket vill Sverigedemokraterna satsa på en ny hockey- och evenemangsarena i Oskarshamn

2022-11-17 Av av Peter A Rosén

Annons: Nationaldagen 6 juni

OSKARSHAMN

Sverigedemokraterna tydliggör sin hållning i frågan om den nya hockey- och evenemangsarenan i Oskarshamn.

SD lägger in en halv miljard, 500 miljoner kronor, som är öronmärkta för arenan i investeringsbudgeten för åren 2023–2025 i partiets skuggbudget (ett belopp som dessutom kan justeras).

I sitt budgetförslag för 2023 skriver partiet dessutom om bibehållen gatubelysning.

SD vill vidare spola upp isen på idrottsparken i Oskarshamn och införa kommunala skolväktare.

Partiet, som säger nej till majoritetens förslag om ett återinförande av parkeringsavgifterna, skriver även om ”språkförstärkande insatser inom omsorgen” och ”utbyggnad av skola och förskola i Figeholm”.

SD vill också att resesubventionerna för studerande ska behållas.

I budgetförslaget hittar vi även bibehållen städning inom bildningsförvaltningen samt ett öppnande av trygghetsboende.

”Vi prioriterar de kommunala kärnverksamheterna”

LEIF AXELSSON (SD)

– Vi prioriterar de kommunala kärnverksamheterna – såsom barn och ungdomar och äldre samt tryggheten – i vårt budgetförslag, säger Sverigedemokraternas gruppledare Leif Axelsson, som berättar att SD även vill återställa den kommunala skattesatsen till 22,26 kronor per intjänad hundralapp.

Leif Axelsson SD
Leif Axelsson (SD). Foto: Peter A Rosén/Grafik: Sverigedemokraterna

– Vilket var nivån innan Socialdemokraterna och Moderaterna höjde skatten. Detta såg vi som en bestraffning av medborgarna för att de använde sig av sin demokratiska rätt och röstade för att återöppna äldreboendena i Misterhult, säger Sven-Arne Ericsson (SD).

Vilka besparingar som möjliggör Sverigedemokraternas satsningar visas i tabellen nedan.

Så här skriver SD i sitt förslag:

Jämförande sammanställning

Denna sammanställning tydliggör skillnaderna mellan Sverigedemokraternas budgetförslag och majoritetens budgetförslag.

BenämningBesparingar S+M 2023Besparingar SD 2023Besparingar S+M 2024Besparingar SD 2024Besparingar S+M 2025Besparingar SD 2025
Av M+S föreslagna besparingar som SD säger NEJ till      
Resesubventioner för studerande390039003900
Gatubelysningen1 40001 40001 4000
Införa parkeringsavgifter1 00002 00002 0000
Utbyggnad i Figeholm senareläggs700070007000
Ingen uppspolad is på idrottsparken7500750000
Trygghetsboende öppnar senare30000000
Minskad städning generellt438087508750
Totalt Av M+S föreslagna besparingar som SD säger NEJ till4 97806 11505 3650
Nya besparingar av SD      
Ytterligare besparing på modersmålsundervisningen 02 500 02 500 02 500
Ytterligare effektivisering av ledningsorganisation 03 968 05 105 02 977
Bidrag Ibn Rushd 10 10 10
Totalt Nya besparingar av SD06 47807 61505 487
Nya satsningar av SD      
Kommunala skolväktare 0-700 0-700 0-1 400
Språkförstärkande insatser inom omsorgen 0-800 0-800 0-800
Återställa skattesatsen 0 0 0 0 0-7 000
Totalt Nya satsningar av SD0-1 5000-1 5000-9 200
Totalt omprioriteringar28 55328 55336 80536 80514 37014 370

Investeringsbudgeten

Nedan visar SDs förändringar i investeringsbudgeten mot S+Ms förslag.

Jämförande sammanställning

Denna sammanställning tydliggör skillnaderna mellan Sverigedemokraternas budgetförslag och majoritetens budgetförslag.

BenämningS+M 2023SD 2023S+M 2024SD 2024S+M 2025SD 2025S+M 2026SD 2026
Besparingar av SD mot S+Ms förslag        
Parkeringsautomater7500      
Utvecklingsenheten4 0003 0004 0003 0004 0003 0004 0003 000
Kommunledningsförvaltningen reinvestering verksamheternas datorer6 1005 1006 1005 1006 1005 1006 1005 100
Totalt10 8508 10010 1008 10010 1008 10010 1008 100
Satsningar av SD mot S+Ms förslag        
Trygghetsinsatser1 0002 75001 00001 00001 000
Medborgarbudget för utveckling av mindre orter och stadsdelar2 0002 5002 0002 5002 0002 5002 0002 500
Anpassning för personer med funktionsvariationer – lokaler400650500750500750500750
Anpassning för personer med funktionsvariationer – lekplatser50300100350100350100350
Totalt3 4506 2002 6004 6002 6004 6002 6004 600
Totalt justeringar mot S+Ms förslag14 30014 30012 70012 70012 70012 70012 70012 700
Nya satsningar av SD        
Evenemangsarena050 0000400 000050 00000

Bifogar text enligt inlämnat budgetförslag till budget-KF:

DRIFTBUDGETEN

Våra satsningar

Sverigedemokraterna prioriterar i vårt budgetförslag för Oskarshamns kommun följande områden: (1) införande av kommunala skolväktare, (2) språkförstärkande insatser inom omsorgen, (3) bibehållen belysning i kommunen, (4) återställning av den kommunala skattesatsen år 2025, (5) resesubventioner för studerande, (6) inga parkeringsavgifter, (7) utbyggnad i Figeholm, (8) uppspolad is på idrottsparken, (9) öppnande av trygghetsboende samt (10) bibehållen städning inom bildningsförvaltningen.

Införande av kommunala skolväktare

Precis som den allmänna samhällsutvecklingen rör sig i fel riktning, kan en liknande utveckling ses på våra skolor. Allt fler barn, elever och lärare upplever att skolmiljöerna blir mer otrygga där hot och våld tillhör vardagen. För oss Sverigedemokrater ska skolan vara en plats där man kan känna sig trygg och säker. Våra pedagoger och elever ska känna att deras arbetsmiljö är fantastisk och manar till lärande och utveckling. Det är i våra ögon orimligt att pedagoger inom skolan ska behöva agera ordningsvakter utan deras fokus måste vara på undervisningen. Sverigedemokraterna tillför därför medel för införandet av kommunala skolväktare vars uppgift ska vara att ingripa mot hot och våld och arbeta förebyggande mot otrygghet. Vår uppfattning är kommunala skolväktare även innebär en tryggare arbetsmiljö för våra pedagoger.

Språkförstärkande insatser inom omsorgen

Svenska språket är nyckeln till en välfungerande omsorg som kännetecknas av professionalism, omtanke och trygghet. Tyvärr finns det idag stora problem särskilt inom äldreomsorgen med att många medarbetare saknar tillräckliga kunskaper i svenska språket. Det leder till både vårdtagare och medarbetare inom omsorgen far illa med ökad stress och risk för misstag. Vi Sverigedemokraterna kräver att omsorgen är säker för våra äldre och att de medarbetare som behöver språkstöd också får detta. I våra ögon ska det vara ett krav att behärska svenska språket väl om man vill arbeta inom den kommunala omsorgen. Våra äldre förtjänar detta. Insatser för att stärka språkförmågan kan exempelvis vara språkträning, handledning och språktest i svenska vid anställning.

Bibehållen belysning i kommunen

Oskarshamns kommuns ledord är ”Kommunen med energi” och ska vara så fortsättningsvis också, åtminstone om Sverigedemokraterna får bestämma. I majoritetens budget finns förslag om att kraftigt dra ner på belysningen i kommunen, särskilt stadskärnan. Vi Sverigedemokrater motsätter oss detta kraftigt då minskad belysning förstärker otryggheten, vilket i sin tur försvårar för medborgarna att leva sina liv till fullo. Därför tillför vi medel som gör att belysningen kvarstår på samma nivå som i dagsläget.

Återställning av den kommunala skattesatsen år 2025

Den kommunala skattesatsen höjdes av majoriteten när medborgarna i Oskarshamns kommun använde sin lagstadgade rätt och genom en folkomröstning beslutade att bevara äldreboendet i Misterhult. Sverigedemokraterna anser att det är mycket fel att bestraffa medborgarna för att de använder sina demokratiska rättigheter och vill dessutom se skattelättnader på sikt. Därför tillför vi 2025 medel för att möjliggöra för en återställning av den kommunala skattesatsen till 22,26 kr.

Resesubventioner för studerande

Oskarshamns kommun har, liksom många andra kommuner, demografiska utmaningar med att attrahera och behålla yngre invånare i kommunen. Resesubventioner för studerande är ett viktigt instrument för att kunna motverka trenden med att yngre personer flyttar från kommunen. I majoritetens budget tar man bort resesubventionerna, vilket skulle slå mot studenter och yngre personer som ofta har små ekonomiska marginaler. Sverigedemokraterna tillför därför medel för att behålla nuvarande resesubventioner.

Inga parkeringsavgifter

Sverigedemokraterna vill stärka och utveckla Oskarshamns stadskärna. För att uppnå detta tror vi det är viktigt att även fortsättningsvis avstå från att införa parkeringsavgifter. Sådana avgifter skulle dessutom slå mot inresande och personer som bor utanför stadskärnan i kommunen. Sverigedemokraterna tillför därför medel för att stadskärnan ska vara fri från parkeringsavgifter.

Utbyggnad av skola och förskola i Figeholm

Hela Oskarshamn ska leva och för Sverigedemokraterna är detta en självklarhet. Vi gick till val på att det ska finnas välfärd i hela kommunen, inte endast i stadskärnan. Därför motsätter vi oss majoritetens förslag om att skjuta upp utbyggnaden av en skola och förskola i Figeholm. Sverigedemokraterna tillför istället medel som möjliggör för utbyggnaden i Figeholm.

Uppspolad is på idrottsparken

Oskarshamn är en hockeykommun och idrotten är viktig för många medborgare, inte minst barn och ungdomar. I ljuset av detta är det särskilt viktigt att det finns goda förutsättningar att praktisera skridskoåkning, vilket majoriteten försvårar för när man väljer att lägga ner den uppspolade isen på idrottsparken. Sverigedemokraterna tillför medel för att det även fortsättningsvis ska finnas uppspolad is på idrottsparken.

Öppnande av trygghetsboende

Oskarshamn ska ha en äldreomsorg av världsklass och särskilt våra äldre ska kunna känna sig trygga i sitt boende. När majoriteten väljer att skjuta upp öppnandet av ett trygghetsboende väljer Sverigedemokraterna istället att öppna det snarast möjligast. Därför tillför vi medel för att öppna trygghetsboendet innan 2024.

Bibehållen städning

Sverigedemokraterna vill att barn och elever ska ha rena och hälsosamma studiemiljöer och därför är vi kritiska till majoritetens förslag om att dra ner på städningen i kommunens skolor. Vi tillför istället medel som gör att städningen kvarstår på samma nivå som i dagsläget.

Effektiviseringar och reformer

Sverigedemokraterna anser att en maximal andel av skatteintäkterna ska gå ut till kärnverksamheten där det stora flertalet av våra medarbetare finns, men även våra äldre samt våra barn och ungdomar. Sverigedemokraterna föreslår därför följande åtgärder:

Ytterligare besparing på modersmålsundervisningen

Sverigedemokraterna har under lång tid påtalat vikten av att kommunen reformerar modersmålsundervisningen i likhet med vad som har gjorts i kommuner som Sölvesborg och Hörby i syfte att frigöra viktiga resurser till övriga verksamheter.

Ytterligare effektivisering av ledningsorganisation

Den kommunala byråkratin får aldrig vara större än vad som behövs och ska effektiviseras så långt som det är möjligt. Därför vill Sverigedemokraterna att kommunen effektiviserar ledningsorganisationen för att kunna frigöra medel till kommunens kärnverksamheter.

Övriga effektiviseringar och reformer

Sverigedemokraternas övriga effektiviseringar och reformer framgår i den jämförande sammanställningen mellan Sverigedemokraternas budgetförslag och majoritetens budgetförslag.

Sammanfattning

Sverigedemokraternas uppfattning är att politiken måste prioritera kärnverksamheterna och förvalta de ekonomiska resurserna på ett långsiktigt hållbart sätt. Vår uppfattning är att kommunen måste fokusera på att skapa de bästa förutsättningar för att våra medborgare och vårt näringsliv ska kunna återhämta sig efter pandemin, kriget i Ukraina samt energikrisen och den tilltagande inflationen. Sverigedemokraterna menar att vi som samhälle kan göra något positivt av den situation som kommunen befinner sig i genom att verka för trygghet, gemenskap och sunda ekonomiska prioriteringar. Vi kan tillsammans skapa en kommun som är välmående, trygg och attraktiv.

INVESTERINGSBUDGETEN

Ej införda parkeringsautomater

Minskning med 750 000 kr.

Sverigedemokraterna vill att stadskärnan ska förbli avgiftsfri för parkeringar och därför tar vi bort den tänkta investeringen av parkeringsautomater till förmån för trygghetsskapande satsningar.

Utvecklingsenheten

Minskning med 1 000 000 kr per år. 

Sverigedemokraterna omfördelar medel från Utvecklingsenheten till förmån för arbetet med att stärka medborgarnas upplevda trygghet.

Kommunledningsförvaltningen reinvestering verksamhetens datorer

Minskning med 1 000 000 kr per år. 

Sverigedemokraterna prioriterar tryggheten och övrig kärnverksamhet framför reinvestering av kommunstyrelseförvaltningens datorer.

Trygghetsinsatser

För hela perioden är ökningen 4 750 000 kr totalt. 

Många medborgare upplever att otryggheten ökar i Oskarshamn och tyvärr är det framförallt kvinnor och flickor som drabbas mest. Därför vill Sverigedemokraterna göra investeringar som främjar den upplevda tryggheten. Vi vill också behålla investeringsmedel för gatubelysning för utbyte till LED-lampor samt införande av rörelsedetektorer.

Medborgarbudget för utveckling av mindre orter och stadsdelar

Ökning med 500 000 kr per år. 

Sverigedemokraterna återinför den tidigare investeringspåsen som innehöll öronmärkta medel för landsbygd/tätort då vi anser att det är viktigt att medel finns tydligt avsatta för just detta.

Anpassning av lokaler för personer med funktionsvariationer

Ökning med 250 000 kr per år. 

Sverigedemokraterna tillför en kvarts miljon kr för att stärka anpassning av lokaler för personer med funktionsvariationer.

Anpassning av lekplatser för personer med funktionsvariationer

Ökning med 250 000 kr per år. 

Sverigedemokraterna tillför en kvarts miljon kr för att stärka anpassning av lekplatser för personer med funktionsvariationer.

Evenemangsarena

Ökning med 500 000 000 kr.

Kommunen har tagit ett inriktningsbeslut om att en ny evenemangsarena ska byggas och en utredning har tillsats för att dra fram riktlinjer för detta. För att leva upp till det inriktningsbeslut som har tagits för Sverigedemokraterna in en ny evenemangsarena som en budgetpost med ett belopp som kan justeras.

Bild: IK Oskarshamn (översta bilden på arenaskissen)

Dela gärna artikeln med dina vänner: