Så ser socialnämndens ordförande Rolf Lindström (M) på skriverierna om problemen inom omsorgen

Så ser socialnämndens ordförande Rolf Lindström (M) på skriverierna om problemen inom omsorgen

2022-07-09 Av av Peter A Rosén
OSKARSHAMNS KOMMUN

Hur ser socialnämndens ordförande Rolf Lindström (M) på den senaste tidens insändare och artiklar i ON om problematiken inom omsorgsverksamheterna i kommunen?

Vad kan kommunen göra för att förbättra situationen framöver? Och varför får inte socialnämndsledamoten Leif Axelsson (SD) genomföra verksamhetsbesök inom omsorgen? Kan man inte besöka boendena på ett smittsäkert sätt?

Vi ställer frågorna på lördagen. Rolf Lindström svarar så här:

”Om en medarbetare är missnöjd med något så vänder man sig till sin närmaste chef, får man inte respons där så går man ett steg till. Är man fackligt ansluten så bör man givetvis ta upp frågan med de fackliga företrädarna för att på så sätt få hjälp med att driva frågan. Så ska det fungera i all verksamhet – offentligt såväl som privat”, skriver han i ett e-postmeddelande.

”Bred bild”

”Vad gäller politikers besök i verksamheten så fattade nämnden i februari 2019 beslut om rutinen kring verksamhetsbesök. Beslutet innebär att vid två tillfällen per år ges tillfälle att besöka socialförvaltningens olika verksamhetsområden. Målet med detta var att samtliga ledamöter under mandatperioden skulle få en bred bild av socialförvaltningens områden, något som till viss del har måst begränsas på grund av pandemin. Inför beslutet i februari 2019 inhämtades information från SKR (Sveriges kommuner och regioner) om vilka rekommendationer som gäller vid besök inom vård- och omsorgsavdelningar. Där framgår att man ska vara restriktiva med denna besöksform, ett äldreboende är ingen offentlig plats. Det kan också vara svårt att ge ändamålsenlig vård vid besök.”

”Jag ser inga hinder med att Leif kan träffa medarbetare, men det får i så fall ske på ett sådant sätt att det inte går emot ovan nämnda beslut”

ROLF LINDSTRÖM (M), ORDFÖRANDE I SOCIALNÄMNDEN I OSKARSHAMNS KOMMUN

”Inte bett om besök”

”Man ska också ha i beaktande att omsorgstagarna många gånger själva inte bett om besök, det är ju trots allt i deras privata sfär och boende man vistas. Det finns därför en anledning att tillämpa en försiktighetsprincip vad gäller att tillåta besök på vård- eller omsorgsavdelning mot bakgrund av respekten för brukarens integritet. Nämnden har beaktat SKR:s skrivning, vilket innebär att medarbetare och brukare är informerade om att ett besök kommer att ske och godkänt det. Inför varje besök har en planering upprättats, en lägesbedömning är gjord, om det kan genomföras där besöket är utformat så att risker för störning och påfrestningar minimeras. Beslutet som togs av socialnämnden i februari gäller till dess nytt beslut fattas, något som Leif Axelsson bör känna till då han är ledamot både i arbetsutskottet och nämnden. Jag ser inga hinder med att Leif kan träffa medarbetare, men det får i så fall ske på ett sådant sätt att det inte går emot ovan nämnda beslut”, skriver Rolf Lindström i svaret.

Arkivfoto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln: