Så ser Vänsterpartiet på socialnämndens inställda sammanträde

2020-05-12 0 av Peter A RosénOSKARSHAMN

”Det är viktigt att, över huvud taget, hushålla med kostnaderna som medföljer ett möte, i form av arvoden. Men även med tiden, för alla de tjänstepersoner som behöver förbereda mötet eller vara med under mötet”, säger Lena Granath (V).

”Sedan måste givetvis dagordningen vara sådan att inga viktiga beslut skjuts upp”, betonar hon.

”När det gäller myndighetsutövning om enskild person, så ligger det inte på nämnden utan på arbetsutskottet, så ett inställt nämndsmöte gör inte att någon enskild hamnar i kläm. Det finns även en gemensamt beslutad delegationsordning som gör att ordförande, presidiet eller arbetsutskottet kan fatta beslut i brådskande frågor. Delegationsordningen finns på kommunens hemsida”, säger Lena Granath.

”Särskilt viktigt”

”Under coronapandemin, så ser vi det som särskilt viktigt med distansering och att de möten som inte är nödvändiga kan behöva skjutas upp eller ställas in för att samla fler ärenden till ett tillfälle”, understryker hon.

”Socialnämnden har under åren, enligt min tidigare erfarenhet, försökt spara på de politiska kostnaderna och även ställt in möten under tidigare mandatperioder. Då dagordningen tillåtit”, tillägger hon.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Lena Granath (V). FOTO: PIERRE STJERNFELDT