Svenskarnas uppfattning om effektiva åtgärder för minskade klimat- och miljöproblem

Svenskarnas uppfattning om effektiva åtgärder för minskade klimat- och miljöproblem

2023-01-11 Av av Oskarshamns-Nytt

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

ENERGIKRISEN

Utbyggd kärnkraft är den enskilda åtgärd som flest svenskar uppfattar som effektiv för att minska klimat- och miljöproblemen. Det framgår av en opinionsundersökning som Demoskop genomfört på uppdrag av branschtidningen Svenskt Näringsliv.

Sju av tio svenskar ser utbyggd kärnkraft som en effektiv åtgärd för minskade klimat- och miljöproblem. Svenska folket ser nästan lika positivt på vindkraft – 68 procent ser den som effektiv för att hantera våra miljö- och klimatproblem medan 58 procent anser att skatt på plastbärkassar är mycket ineffektivt.

Sol och vatten är populärast

Solkraft och vattenkraft är dock de kraftslag som flest svenskar ställer sig positiva till.

”Nästan alla svenskar är positiva till dessa energikällor. Även vindkraft (76 procent) och kärnkraft (70 procent) är majoriteten av svenska folket positiv till. När svenska folket får frågan hur man ser på nybyggnation eller utbyggnad av kraftverk i det egna närområdet ställer sig 64 procent positiva till vindkraftverk och 55 procent till kärnkraftverk”, skriver Svenskt Näringsliv.

Stort problem med höga elpriser

I undersökningen ställde Demoskop även frågor om energikrisen och elpriserna. 

Drygt nio av tio svenskar anser att det är ett stort problem om elpriserna kommer vara höga framöver. Två tredjedelar av svenska folket, 66 procent, anser att det vore ett mycket stort problem. 

Tillväxten påverkas negativt

Bristen på el hämmar Sveriges konkurrenskraft, menar en bred majoritet av svenska folket. 89 procent av de tillfrågade anser att landets konkurrenskraft kommer att försvagas om elbristen blir långvarig. Något fler, 91 procent, uppfattar det som ett stort problem om företagens möjlighet att växa och anställa påverkas negativt av långvarig brist på el. Två av tre, 65 procent, uppfattar det som ett problem om Sveriges omställning till ett fossilfritt samhälle skulle fördröjas av brist på el.

Nästan nio av tio tror att det kommer behövas mer el i framtiden, om 20 år, och drygt hälften, 53 procent, tror att det kommer behövas väldigt mycket mer el. Hela 95 procent anser att det är viktigt att Sverige satsar på ett långsiktigt hållbart elsystem med stabil tillgång till fossilfri och planerbar el.

Demoskops opinionundersökning

Svenskarnas inställning till åtgärder för att minska miljö- och klimatproblem

Grafiken visar svenskarnas uppfattning om effektiva åtgärder
Utbyggnad av kärnkraft uppfattas som den mest effektiva åtgärden för att minska miljö- och klimatproblemen. Andra åtgärder som stöds av en majoritet är utbyggnad av vindkraft, snabbare och effektivare miljötillstånd, koldioxidskatt på global nivå. Färre än hälften tror att subventioner av elbilar, klimatskatt på flygresor och subventioner av elcyklar är en effektiv metod. Få tror på skatt för plastbärkassar. I grafikens färgförklaring ovan saknas det mörkröda fältet som anger ”mycket ineffektivt” och grått som avser ”Vet ej/ej svar”. Grafik: Svenskt Näringsliv

Inställning till olika energikällor

Grafiken visar stöd för olika energikällor
Solkraft och vattenkraft är det klart mest uppskattade kraftslagen enligt undersökningen. En majoritet är positiva till vindkraft och kärnkraft men här är det också ungefär en av fyra som är negativ. Inställningen till samtliga kraftslag har blivit mer positiv jämfört med juli månad 2022. Grafik: Svenskt Näringsliv
Installation av solceller
Svenskar är mest positiva till solkraft enligt undersökningen som genomfördes av Demoskop på uppdrag av branschtidningen Svenskt Näringsliv. Foto: Christian Andersson, Apelöga

FAKTA / OM UNDERSÖKNINGEN

Undersökningsmetoden är genomförd med webbintervjuer inom ramen för en etablerad webbpanel. Målgruppen i undersökningen är genomförd i ett befolkningsrepresentativt urval av den svenska allmänheten över 16 år. 2070 intervjuer har gjorts och resultatet har vägts avseende på kön, ålder, region och partisympati för att på bästa sätt motsvara målgruppen. Undersökningen genomfördes mellan 7-12 december 2022. 

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln med dina vänner: