Vänsterpartiet vill att alla beslut ska fattas ur ett jämställdhetsperspektiv

2020-05-15 0 av Peter A RosénOSKARSHAMN

Vänsterpartiet i Oskarshamns kommun vill att alla beslut, på samtliga nivåer i kommunen, ska fattas ur ett jämställdhetsperspektiv.

Vänsterpartiet vill dessutom att tekniska nämnden ska få i uppdrag att utreda införandet av en arbetstidsförkortning med bibehållen lön för personal inom kost- och städavdelningen för att främja arbetsmiljön och förbättra frisktalen.

I budgetkommentarerna skriver Vänsterpartiet även att tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden ska få i uppdrag att revidera skogspolicyn, med följande utgångspunkt:

”Oskarshamns kommun ska bevara biologisk mångfald genom att inte avverka gammelskogar eller andra skogar med höga naturvärden.”

Partiet vill se ett rikt växt- och djurliv samt att man i större utsträckning använder sig av ett hyggesfritt skogsbruk.

Vill ha ekologiskt

Vänsterpartiet föreslår också att tekniska nämnden ska få i uppdrag att utöka inköpen av ekologiska livsmedel under 2021 och redovisa hur man arbetar för att nå samma mål som i den nationellt antagna ”En livsmedelsstrategi för Sverige” (om att 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år 2030).

Vänsterpartiet vill att kommunfullmäktige beslutar om att återställa beslutet gällande ekologisk frukt och grönt.

I övrigt gör partiet följande bedömning i nuläget:

”Då inte ens SKR har en prognos utan beskriver ett scenario, så kommer vi att lägga skarpt förslag på budget i höst, när regeringen lagt sina förslag.

Idag är allt så osäkert och om de inte ens nationellt kan ge besked så har inte vi lokalt några förutsättningar att lägga finansierade förslag. Vi vill många olika saker för Oskarshamns kommun, en del måste kostnadsberäknas eller konsekvensbeskrivas.”

”Osäkert”

 ”Det ekonomiska läget i Sverige har varit osäkert under lång tid. Mandatperioden startade med en statlig övergångsbudget gjord av Moderaterna och Kristdemokraterna med stöd av Sverigedemokraterna och därefter har regeringen inte skjutit till de resurser som krävs för att regioner och kommuner ska kunna upprätthålla välfärden. Istället har de flesta av landets kommuner tvingats skära i skola, vård och omsorg och många har dessutom höjt skatten för att neddragningarna inte ska bli alltför stora.”

”Inför årets vårproposition var förväntningarna stora då coronakrisens framfart påvisat stora behov av resursförstärkning till äldreomsorgen och vården. Generella skattebidrag kom, men inte alls i närheten av alla krispaket som gjorts för näringsliv, banker och för privat konsumtion. Detta samtidigt som skatteintäkter beräknas minska drastiskt till följd av allt fler människor blir beroende av bidrag eller hamnar i arbetslöshet.”

”Den senaste skatteunderlagsprognosen från Sveriges kommuner och regioner (SKR) blev istället ett scenario. De skriver bland annat ”Givet exceptionellt hög osäkerhet, är det inte rimligt att göra sedvanliga konjunkturprognoser i nuläget. Den beräkning som ligger till grund för skatteunderlaget åren 2020–2023 är ett scenario. Scenariot är konstruerat utifrån historiska krisepisoder och konjunkturförlopp och analysen beskriver en tänkbar utveckling, men är alltså inte en prognos i vanlig bemärkelse.”

”Därför gör vi i Vänsterpartiet samma analys av det ekonomiska läget som den styrande majoriteten och väljer att återkomma med en slutgiltig budget under hösten 2020 efter att regeringen har presenterat sin budgetproposition.”

”Ytterst tveksamt”

”Vi tycker att det är positivt att kommunfullmäktiges tidigare övergripande finansiella mål om 0,5 procnet inte införlivats och under rådande ekonomiska läge tillsammans med coronakrisen så ser vi ett återinförande som ytterst tveksamt. Vi behöver fler resurser till kommunens verksamheter, främst skola och omsorg, även om vi samtidigt ser ett enormt stort behov av att regeringen satsar på generella stadsbidrag till kommuner och regioner i kommande budgetar. Generella stadsbidrag som gör att vi kan behålla lärartätheten, mindre grupper i förskolan och fler händer i vården. Grundläggande skattefinansierad välfärd utan uttag av vinster till privata aktörer”, skriver Vänsterpartiet.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Lena Granath (V). FOTO: PETER A ROSÉN