Votering på budgetfullmäktige i Mönsterås kommun

Votering på budgetfullmäktige i Mönsterås kommun

2021-06-14 Av av Peter A Rosén

MÖNSTERÅS KOMMUN

Budgeten för 2022, och den ekonomiska flerårsplanen för 2023–2024, behandlades under ett digitalt fullmäktigemöte i Mönsterås kommun på måndagseftermiddagen.

Ärendet gick till votering – där den borgerliga majoritetens förslag ställdes mot Socialdemokraternas alternativ.

Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna vann med siffrorna 31–15.

Sverigedemokraterna röstade på alliansförslaget.

Vår tidning har tidigare redogjort för de två förslagen, då de behandlades i kommunstyrelsen.

Här följer budgetkommentarer från fullmäktigesammanträdet:

Kommunalrådet Anders Johansson (C) sa så här:

– Jag vill börja med att tacka alla inblandade i årets budgetprocess. Vi har haft en väldigt bra dialog hela vägen. Vi har fått bra presentationer från nämnderna och analyserna och underlaget har varit bra. Vi har haft en öppenhet i processen och kunnat diskutera oss fram i många fall. Sedan landade vi i två olika förslag, men i grund och botten tror jag att vi har stor samsyn.

”Det finns en del saker i vår verksamhet som vi inte har kunnat uträtta under pandemin”

ANDERS JOHANSSON (C), KOMMUNALRÅD I MÖNSTERÅS KOMMUN

– Jag tror att många var oroliga inför den här budgetprocessen. Vi stod i en pandemi – det gör vi fortfarande, men den är i avtagande. Vi kommer ihåg de ekonomiska prognoserna som vi hade i samband med budgetrapporten förra året. De tydde på en ganska hög arbetslöshet och låg ekonomisk tillväxt – och naturligtvis, som en följd av det, ett svagt skatteunderlag.

”Verksamhetsskuld”

– Självklart så ser vi effekter av pandemin. Vi har en verksamhetsskuld kvar. Det finns en del saker i vår verksamhet som vi inte har kunnat uträtta under pandemin. Vi har kanske fått lägga det åt sidan av prioriteringsskäl eller för att vi inte har klarat det. Men det är ändå begränsat, vill jag påstå. Det som märks är kanske att vi har haft svårt att hålla nere sjuktalen. Vi har genomfört många åtgärder – men de är svåra att utläsa på grund av pandemin. En påtaglig sak är att torget i Blomstermåla är fördröjt i stället för att vara färdigt. Det arbetet påbörjas förmodligen efter semestern.

Anders Johansson (C). Arkivfoto: Peter A Rosén

Anders Johansson fortsatte:

– Ortsanalysen i Fliseryd är kanske något annat som också skulle ha varit färdig nu – men den kommer att fortgå ett tag till. Men det är ändå ganska begränsade effekter. Det som är trevligt är att det ser bättre ut i dag än vad vi befarade. Jag fick nya arbetslöshetssiffror i dag – och arbetslösheten är i nivå med vad den var innan pandemin. Det kommer till och med in nya jobb till Arbetsförmedlingen. Fler än under de två senaste åren. Det ser ganska bra ut. Vi ligger åtminstone på normala nivåer. Och detta är något som har präglat budgetarbetet. De ekonomiska prognoserna har successivt förbättrats. När vi började såg det tufft ut och vi hade med oss effektiviseringsuppdraget på 25 miljoner kronor.

”Vi har ett mycket bättre skatteunderlag i dag än vad vi hade när vi började. Sammantaget måste jag säga att det här är mycket bättre än vad jag hade vågat hoppas på för ett halvår eller ett år sedan”

ANDERS JOHANSSON

– Vi har ett mycket bättre skatteunderlag i dag än vad vi hade när vi började. Sammantaget måste jag säga att det här är mycket bättre än vad jag hade vågat hoppas på för ett halvår eller ett år sedan. Men vi ska inte glömma bort utmaningarna som vi har kvar, som vi hade innan pandemin startade. Pandemin har dolt flera saker. Både kommunsektorn och regionen står inför utmaningar under de närmaste åren. Vi har en åldrande befolkning och ökade krav på kommunal service – det kräver att tillväxten och skatteunderlagen fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt.

”Utmaningar”

– De grundutmaningarna som vi hade när vi gick in i det här, de finns kvar. Vi har utmaningar inom integrationen och skolan. För Mönsterås del måste vi också konstatera att variationerna som vi har haft när det gäller invånarantal under de senaste åren har varit påfrestande. Först hade vi en väldigt stark befolkningstillväxt och nu har vi haft en minskande befolkning under ett par år. Naturligtvis ställer det krav på att vi anpassar våra verksamheter.

Med utgångspunkt i det är det här en budget som innehåller både nödvändiga effektiviseringskrav och satsningar, konstaterade Anders Johansson.

”Vi gör satsningar på 15,5 miljoner kronor”

– Vi gick in i budgetarbetet med ett effektiviseringskrav på 25 miljoner kronor. Och i dagsläget ligger det i stället på 11 miljoner kronor. Och vi gör satsningar på 15,5 miljoner kronor, som kompensation och omfördelning. Samtidigt som vi klarar av att fördela ut ytterligare 25 miljoner kronor i kompensation för löneökningar och avskrivningar. Vi sitter i dagsläget i en betydligt trevligare situation än vi gjorde förra året, då vi tvingades till väldigt skarpa neddragningar.

”Gläder mig”

– Det gläder mig att vi kan hålla nere effektiviseringarna inom barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden, till en procent. Jag tror att det är väldigt viktigt att alla försöker hjälpas åt, så att alla nämnder når fram till en budget i balans.

– Vår stora satsning är naturligtvis vår satsning på socialnämndens verksamheter. Det är en nämnd som under flera år har brottats med ett budgetunderskott. Jag tycker att de gör det bra i nämnden. Man har tagit tydliga åtgärdsprogram och man har visat att man verkligen jobbar med sina kostnader internt.

– Samtidigt behöver man hjälp utifrån för att nå hela vägen fram – till en budget i balans. I den här budgeten så tycker jag att vi ger den hjälpen.

Anders Johansson fortsatte:

– Vi ska komma ihåg att tillsammans med det tillskottet som finns här, så sker det också en överföring från äldreomsorgssatsningen. Och det innebär faktiskt 6,7 miljoner kronor för socialnämnden – och totalt sett så ger det 18 miljoner extrakronor till socialnämndens verksamheter.

”Jag har goda förhoppningar om att vi ska få se en socialnämnd med ett balanserat resultat nästa år”

ANDERS JOHANSSON

– Det är pengar som absolut behövs – men det bör också tillsammans med nämndens eget effektiviseringsarbete räcka. Jag har goda förhoppningar om att vi ska få se en socialnämnd med ett balanserat resultat nästa år.

”För lågt”

– Totalt sett, så har vi ett resultat på två miljoner kronor (plus) i den här budgeten. Det är egentligen alldeles för lågt för att vi ska känna oss helt trygga. Det är viktigt för oss att vi börjar bygga ett resultat i vår verksamhet. Det är viktigt för att vi ska kunna ha en långsiktigt stabil ekonomi – och det är viktigt för att vi ska kunna investera i kommunen. Vi måste ha ekonomiska resultat som matchar den investeringstakt vi har.

Anders Johansson kommenterade även investeringsbudgeten:

– Det vi ser nu är framför allt renoveringen och uppgraderingen av Nynäs – som är den överlägset största investeringen nästa år. 41 miljoner kronor under 2022. Verket är gammalt och det behöver en grundlig renovering. Samtidigt som vi uppgraderar det med modern teknik och höjer reningsgraden. Det blir en omfattande satsning på kustmiljön. Det är trevligt att vi får möjlighet att återanvända renat vatten – exempelvis för bevattning. Det ser jag fram emot.

– Naturligtvis är hamnprojektet med som en tung post. Och det handlar om de allmänna ytorna i hamnen – men även om vatten och avlopp och så vidare. Det handlar om ytor som allmänheten har nytta av där nere. Precis som alla andra allmänna ytor. Det finns även investeringar i våra skolor och skolgårdar, ventilation och så vidare. Det finns även lite utrymme för satsningar på övriga orter. Det är viktigt. Exempelvis som en följd av ortsanalysen.

”Om jag skulle lyfta fram ett uppdrag också, så skulle jag vilja lyfta fram uppdraget om fossilbränslefria fordon”

ANDERS JOHANSSON

– Om jag skulle lyfta fram ett uppdrag också, så skulle jag vilja lyfta fram uppdraget om fossilbränslefria fordon. Att vi ska välja det vid nyanskaffning. Detta är något som vi var ganska bra på – men som vi faktiskt har tappat fart i under pandemin. Vi har inte riktigt mäktat med att hålla trycket uppe i den frågan. Omkring 20 procent av våra fordon är fossilbränslefria i dag. Det är ganska bra – men under föregående år tappade vi lite jämfört med andra kommuner, i och med att vi inte gick framåt. Där måste vi få upp farten igen. Sammantaget så är jag mycket nöjd med årets budget – och jag tror att den ger oss goda förutsättningar till en bra verksamhet och en stabil ekonomi under 2022, sa Anders Johansson.

”Det finns några detaljer som skiljer oss åt”

ROBERT RAPAKKO (S), OPPOSITIONSRÅD I MÖNSTERÅS KOMMUN

Sedan var det dags för oppositionsrådet Robert Rapakko (S):

– Jag håller med Anders om att det har varit en bra process i år. Dragningarna från nämnderna har varit bra och vi har haft en bra dialog med dem. Sara Johansson (ekonomichef i Mönsterås kommun) har gjort ett jättejobb. Tack så mycket för det. Och vi är nästintill överens också. Men det finns några detaljer som skiljer oss åt.

”Äter upp reformutrymmet”

– Vår kommun har i år haft ett starkt budgetutrymme. Riktigt hur bra det är syns kanske inte riktigt – men det äts också upp av befolkningsminskningen som vi trots allt drabbas av. Det äter upp reformutrymmet lite grand. Redan förra året pekade vi på det här med befolkningsutvecklingen, att det viker neråt – samtidigt som våra kostnader tenderar att öka hela tiden. Till viss del är det kopplat till vår demografi. Antalet unga och äldre spelar roll.

Robert Rapakko (S). Arkivfoto: Peter A Rosén

– Prognosen i delårsbokslutet pekar mot ett substantiellt överskott i år, trots en bister situation för framför allt socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden – vilket är väldigt trevligt. Det gör också att vi kan komma att behöva titta på hur vi fördelar pengar i år. För att täcka underskott för socialnämnden, framför allt.

Robert Rapakko fortsatte:

– Vi är hyggligt nöjda med budgetförslaget som majoriteten föreslår. Även om vi har ett eget, så ska vi inte säga att vi är helt missnöjda med majoritetens förslag. Vi får till en omfördelning, en förflyttning mot välfärdens kärna – och den är viktig. Det är mindre effektiviseringskrav, men också större ramtilldelning till socialnämnden – framför allt – men också till barn- och utbildningsnämnden.

– I budgeten har vi också ett uppdrag om nära vård. Om elever med behov av särskilt stöd – och ytterligare arbete med vår personals frisktal. Det finns för oss socialdemokrater avgörande frågor för vår framtida ekonomi – och det är att vi behöver folk som väljer vår kommun som bostadsort.

”Åldras i trygghet”

– Där man vill satsa på sitt boende, där man vill placera sina barn i barnomsorg och skola. En kommun där man vill leva sitt liv, med tillgång till kultur och fritidssysselsättningar. Där man kan åldras i trygghet och där man kan hitta ett jobb – eller driva ett företag.

– När vi åstadkommer det rätta, så kommer vår kommun inte längre att fortsätta att tappa invånare. Då har vi en god tillväxtpotential. Vi har tillgång till två starka arbetsmarknadsregioner – och vi har god tillgång på trivsamma boendemiljöer. Med det här som bakgrund fördelar vi ut det lilla utrymme som finns och landar nästintill på en nollbudget. Vi vet också att vi behöver ha ett resultat att jobba med i framtiden.

”Nyckeln till resultat handlar om att fler bosätter sig i kommunen – eller stannar kvar”

ROBERT RAPAKKO

– Nyckeln till resultat handlar om att fler bosätter sig i kommunen – eller stannar kvar.

I Socialdemokraternas budgetförslag fanns, exempelvis, ytterligare 800 000 kronor till socialnämnden och en miljon ytterligare till barn- och utbildningsnämnden.

”Tuff”

– Om man ska säga några ord om investeringsbudgeten, så är den tuff. Den är hög för en kommun i vår storlek och med tanke på resultaten som vi har haft under de senaste åren. Reningsverket på Nynäs pratade Anders ganska mycket om. Det här är något som vi måste göra, sa Robert Rapakko.

Chatrine Pålsson Ahlgren (KD):

– Någon kunnig person sa en gång att när du tittar i politikernas budget, så vet du vilken etik de står för. Och då tänker jag så här, att barn och äldre är de grupper som vi behöver ägna oss särskilt mycket åt. För det är mycket materiella saker som är viktiga för oss när vi är friska och vid god hälsa – men när man blir sjuk och svag, så är det bara en sak. Och det är att man ska bli bättre och få den vård man behöver. Då är helt plötsligt önskningarna inte tusen, utan en eller två.

”Det som är viktigast för människor när livet är tufft, det är det som vi måste prioritera”

CHATRINE PÅLSSON AHLGREN (KD)

– Det är likadant när våra barn far illa. Det behöver inte vara mina barn – utan även andras barn som far illa. Då blöder vi som människor.

”Jättestora utmaningar”

– Det som är viktigast för människor när livet är tufft, det är det som vi måste prioritera. Därför är jag glad för att vi har kunnat lägga en budget med de prioriteringarna – och där jag hoppas att vi ska fortsätta att göra det. Så att både äldre och barn och andra, som har det tufft, ska få det lite bättre. Där har vi jättestora utmaningar, sa Chatrine Pålsson Ahlgren.

Jacqueline Doohan (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden:

– Vi kan konstatera att det var ett ganska tufft 2020 – och fortsättningsvis även under 2021. Det är inte bara covid-19-läget som jag tänker på, utan också på neddragningarna inom barn- och utbildningsnämnden. Vi har haft svårt att följa våra kostnader, samtidigt som intäkterna har minskat i snabb takt.

– Nu känns det dock som att vi börjar hitta en bättre ekonomisk styrning. Och även om det är smärtsamt med en del av de neddragningarna som vi har behövt göra, så vet vi att det står i relation till den minskade skolverksamheten – främst i Blomstermåla, när asylförläggningen försvinner därifrån.

”Vår kostym måste återställas”

JACQUELINE DOOHAN (C), ORDFÖRANDE I BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I MÖNSTERÅS KOMMUN

– Vår kostym måste återställas. Det är en viktig princip, att när kostymen blir mindre, så måste man se till att de med störst behov får sina behov tillgodosedda. Därför är jag särskilt nöjd med att barn- och utbildningsnämnden har fått en mindre effektivisering, på en procent – samt en ramökning på en miljon kronor, för barn i behov av extra stöd. Självklart måste vi följa utvecklingen noga i Blomstermåla. Vi vet inte vilka som flyttar in i lägenheterna som Migrationsverket lämnar.

– Den 15 september kommer vi att titta på elevräkningen igen. Vi följer detta nogsamt, sa Jacqueline Doohan.

”Vi vet alla att lite press sätter i gång ett helt annat tänk och helt nya idéer kan födas tack vare detta”

MARIA ROBERTSSON (C), ORDFÖRANDE I KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN I MÖNSTERÅS KOMMUN

Maria Robertsson (C), ordförande i kultur- och fritidsnämnden:

– Det är aldrig roligt att bifalla åtstramningar. Men man kan vända på det också och se det som en utmaning att klara på ett klokt, genomtänkt och bra sätt. Får man en besparing triggar det även i gång både tjänstemän och politiker att se över sina konton – utgifter och inkomster. Vi vet alla att lite press sätter i gång ett helt annat tänk och helt nya idéer kan födas tack vare detta. Samtidigt som man ser till att hålla sin tilldelade budget, vilket är av största vikt. Vi kommer att fokusera på det som vi anser är prioriterat i vår nämnd – och i stället hitta pengar där inte skadan blir så stor.

”På bästa sätt”

– Vi kommer att använda de 13,76 miljonerna på bästa sätt. För kultur- och fritidsnämnden är det viktigaste att se till att våra medborgare får tillgängliga bibliotek, med all service som det innebär. Idrotts- och friluftslivet ska vara tillgängligt och det kulturella utbudet ska vara brett, varierat och inbjudande för så många som möjligt. Vårt mål under 2022 är 167 arrangemang i egen regi – eller tillsammans med andra.

– Vi kommer att tänka ett extravarv när det gäller våra bidrag och verkligen prioritera de föreningar som vänder sig till unga, äldre och andra grupper som kanske inte är så penningstarka, sa Maria Robertsson.

Håkan Spärlin (C), ordförande i socialnämnden:

– Vi vet alla hur kämpigt det har varit under ett antal år när det gäller att få en budget i balans i socialnämnden. Som ni vet, så är det väldigt svårt att försöka effektivisera – framför allt inom ekonomiskt bistånd och placeringar för barn och ungdomar.

– Med det här ramförslaget, så vet vi att alla förutsättningar finns för att vi ska klara av att hålla budgeten i balans. Att vi sedan får en riktad peng mot äldreomsorgen, det är fantastiskt bra.

”Kommer vi till rätta med frisktalen, så är jag säker på att vi kommer att ha en budget i balans i socialnämnden 2022”

HÅKAN SPÄRLIN (C), ORDFÖRANDE I SOCIALNÄMNDEN I MÖNSTERÅS KOMMUN

– Med den här ramen och en pandemi som förhoppningsvis klingar av, så har vi alla förutsättningar att lägga tid och fokus på effektiviseringar, givetvis, och frisktal samt samverkan med barn- och utbildningsnämnden, som är viktigt för att komma till rätta med vår ekonomi. Jag vill trycka lite extra på frisktalen. Jag tror att det gäller hela kommunen och alla förvaltningar. Det är en fantastiskt stor utmaning som vi har där.

– Kommer vi till rätta med frisktalen, så är jag säker på att vi kommer att ha en budget i balans i socialnämnden 2022, sa Håkan Spärlin.

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn