Debatt: Så mycket pengar får Mönsterås kommun

Debatt: Så mycket pengar får Mönsterås kommun

2020-09-07 0 av Oskarshamns-NyttDEBATT

Höstbudgeten innehåller stora och välbehövliga satsningar på välfärden och kommunsektorn.

Ökade generella statsbidrag, förlängt och förstärkt äldreomsorgslyft och en särskild äldreomsorgssatsning motsvarar mycket väl vad kommunerna behöver inför 2021.

Många kommuner brottas i likhet med Mönsterås med ökande behov inom flera välfärdsområden, inte minst inom äldreomsorgen.

För Mönsterås del innebär dagens besked:

Ytterligare 9,1 miljoner i generella statsbidrag, 2,9 miljoner i äldreomsorgslyftet och 6,7 miljoner i den extra äldreomsorgssatsningen.

Detta skall läggas till de pengar som är beslutade sedan tidigare: 12,9 milj. i generella statsbidrag och 2,9 milj. I äldreomsorgslyftet.

  • Jag är mycket nöjd med att man lyssnat på oss kommuner när vi beskrivit den stora utmaning som vi står inför inom välfärden. Jag är nöjd med att man ytterligare höjer de generella statsbidragen, vilket innebär att kommunerna själva kan besluta om var man ser de största behoven i just sin kommun.
  • Det är också väldigt bra att man tar hänsyn till de olika förutsättningar som finns inom framförallt äldreomsorgen med väldigt olika andel äldre i olika kommuner. Det är därför helt rätt när man fördelar den särskilda äldreomsorgssatsningen på andelen invånare över 70 år. Det är bra för Mönsterås och det är också väldigt rimligt och rättvist att man fördelar ut pengarna till de kommuner där behoven finns.

I Mönsterås kommun bedömde vi det ekonomiska läget så osäkert i våras när den ordinarie budgetprocessen skulle genomföras att vi bara tog en förenklad rambudget i juni. Därmed måste vi göra ett utökat budgetarbete under hösten inför budgetrapporten.

  • Dagens besked visar att vi gjorde, som jag ser det, en korrekt bedömning av läget i juni. Läget är naturligtvis fortfarande osäkert med tanke på att vi inte vet de långsiktiga ekonomiska effekterna av Corona men vi har nu i alla fall bättre ingångsvärden att jobba med. De långsiktiga ekonomiska utmaningarna kvarstår dock inom våra verksamheter och vi måste fortsätta jobba hårt med våra effektiviseringar.

Anders Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande i Mönsterås kommun

Anders Johansson (C). FOTO: MÖNSTERÅS KOMMUN