Search
Close this search box.
Edit Content
Search

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

M-KD-V-förslag röstades ned

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

LOKAL ANNONS

LÄNET

Regionstyrelsen vill satsa 20 miljoner kronor på jämställda löner i samband med lönekartläggningen från 2020 och framåt.

Pengarna kommer från den satsning som regeringen och samarbetspartierna kommit överens om och som beslutats av riksdagen. Det rör sig för Region Kalmar läns del om 36 miljoner årligen från 2020. Utöver det beslutade en majoritet i riksdagen om en ytterligare höjning av de generella statsbidragen för 2020, vilket innebär 18 miljoner kronor för Region Kalmar län. Detta höjer dock inte statsbidragen för 2021 och kommande år.

Inför den årliga lönerevisionen gör Kalmar län en lönekartläggning och en analys av löneskillnader mellan kvinnor och män. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader. Det är i detta sammanhang som regionstyrelsen föreslår att 20 miljoner kronor avsätts.

Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet ville i ett gemensamt yrkande att 26 miljoner kronor istället skulle avsättas för åtgärder i samband med lönekartläggning från och med 2020. Finansieringen ska ske ur kommande utökning av statsbidrag.

De ville också att ytterligare 10 miljoner kronor skulle gå till arbetet med att stärka barn och ungas psykiska hälsa.

M-KD-V-förslaget röstades ned med siffrorna 10-5.

Beslut tas definitivt av regionfullmäktige i juni. Fullmäktige föreslås då också ge regionstyrelsen i uppgift att hantera och besluta om de statsbidrag för 2020 som Region Kalmar län kommer att få med anledning av covid-19-pandemin. Dessa beslut ville SD att fullmäktige i så fall ska bekräfta i efterhand. Också detta tillägg avslogs.

Hälsosamtal senareläggs

Den 1 september skulle riktade hälsosamtal för 40-, 50- och 60-åringar införas i Kalmar län. På grund av den pågående covid-19-pandemin skjuts nu införandet fram till tidigast 1 januari 2021 och det kan inte uteslutas att det kan bli ännu senare.

Bedömningen är att i rådande situation är det av större vikt att lägga fokus på de akuta insatser som behöver göras med anledning av pandemin.

Bättre tillgänglighet till första linjens psykiatri

Bättre tillgänglighet, fler män som söker och en utveckling av nya arbetssätt. Det är några av de positiva effekterna sedan dåvarande landstinget införde Vårdval psykisk hälsa avseende första linjens psykiatri 1 september 2018. Det framgår av en uppföljning som redovisade på onsdagen.

I dag finns det åtta privata vårdgivare och en offentligt driven verksamhet. Den offentliga verksamheten är kopplad till samtliga 26 offentliga hälsocentraler i länet.

Uppföljningen visar förbättrad tillgänglighet både geografiskt och när det gäller väntetid. 65 procent av patienterna får ett bedömningssamtal inom 14 dagar. Statistiken för 2019 visar också en ökning av männens andel av de totala besöken och andelen patienter över 67 år har också ökat.

Klartecken till ombyggnad i Västervik

Regionstyrelsen gav på onsdagen klartecken till en ombyggnad av hus 19 vid Västerviks sjukhus till nya lokaler för barn- och ungdomspsykiatrin, BUP öppenvård och anorexi- och bulimicenter.

Ombyggnaden sker som en andra etapp av psykiatribygget i Västervik där första etappen är ett nybygge med lokaler för heldygnsvård, rättspsykiatri och vuxenpsykiatrins öppenvård.

Enligt tidplanen ska de båda etapperna vara klara senare halvan av 2025. När det gäller den beslutade första etappen beräknas kostnaden bli drygt 1,2 miljarder i dagens penningvärde.  Kostnaden för etapp 2 beräknas sluta på totalt 82 miljoner kronor.

Medborgarförslag och motioner

Två medborgarförslag och fem motioner behandlades av regionstyrelsen på onsdagen och går nu vidare till regionfullmäktige för beslut i juni.

  • Regionstyrelsen säger nej till ett medborgarförslag att inrätta en buss för blodgivare. Avslaget motiveras med den ekonomiska situationen och att länet är så glest befolkat att det inte skulle vara kostnadseffektivt. En diskussion med grannlänen om en gemensam buss har inte lett till någon konkret lösning. Sverigedemokraterna ville återremittera frågan för att frågan om en gemensam blodbuss med andra län skulle utredas.
  • Regionstyrelsen säger nej till ett medborgarförslag om att kollektivtrafiken i Kalmar län ska vara kostnadsfri. Gratis kollektivtrafik skulle enligt förslaget leda till att fler skulle åka kollektivt i länet. Styrelsen pekar på kravet att kollektivtrafiken till minst 50 procent ska ha sin kostnadstäckning från biljettförsäljning. Vänsterpartiet ville att frågan skulle återremitteras.
  • Moderaterna Kaj Holsts och Carl Dahlins motion om utökat jouransvar i öppenvården samt akutläkare besvaras med att arbete pågår utifrån den handlingsplan som regionstyrelsen beslutade om i mars. Den innebär bland annat att tillgängligheten/öppettider för akuta patienter vid öppenvårdsmottagningarna ska ses över liksom att hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska ta ställning till akutläkare. Moderaterna ville bifalla motionen.
  • Regionstyrelsens majoritet säger nej till en motion från moderaterna Malin Sjölander och Monica Ljungdahl om att fördubbla avgiften vid uteblivande från operation eller behandling från 500 till 1 000 kronor. Majoriteten motiverar det med att differentierade taxor har mycket begränsad styrningseffekt. I Region Kalmar län är andelen uteblivna besök 1,7 procent. Vilket är i nivå eller något lägre än andelen i andra regioner. Moderaterna ville tillsammans med Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna återremittera motionen då det i svaret inte framgick hur omfattande merkostnaden är för regionen när patienter uteblir från besök.
  • Kristdemokraterna Jimmy Loord och Eric Dicksson har i en motion efterlyst bättre missbruksvård och på flera områden föreslagit förbättringar för att stärka vården kring samsjuklighet tillsammans med kommunerna. Motionen besvaras med att det pågår en rad åtgärder i länet i linje med motionen om stärkt samarbete för bättre missbruksvård. KD ville att motionen skulle bifallas även om man var nöjd med svaret.
  • Moderaterna vill i en motion att pensionsåldern skrotas i Region Kalmar län. I motionen yrkas också att Region Kalmar län inte automatiskt avslutar anställning vid uppnådd ålder enligt reglerna i lagen om anställningsskydd. I svaret på motionen framgår att det i lagens mening inte finns någon pensionsålder. Sedan 1 januari kan en medarbetare jobba kvar till 68 år. 1 januari 2023 ändras LAS-åldern till 69 år. Samtidigt görs också uppsägningsförfarandet enklare efter denna ålder. Det behövs då ingen saklig grund och uppsägningstiden är en månad. Moderaterna tyckte att svaret inte var ett svar på motionen och krävde återremiss, något som avslogs.
  • Kvinnojourerna i länet kommer att få ett särskilt anslag från Region Kalmar län. Det framgår av ett svar på en motion av Jonas Lövgren (M) och Margreth Johansson (KD). Motionen kräver insatser av olika lag i arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Av svaret framgår att mycket är på gång enligt Handlingsplanen mot våld i nära relationer. I nuläget har inte kvinnojourer möjlighet att få organisationsbidrag av regionen. Men en översyn av regelverket pågår och med anledning av covid-19-pandemin och ökad utsatthet för kvinnor föreslås ett tillfälligt anslag på 120 000 kronor till kvinnojourerna i länet. De finns för närvarande i Kalmar, Västervik och Hultsfred/Vimmerby. M och KD ville dock att motionen skulle bifallas och fick stöd av Vänsterpartiet. SD ställde sig också bakom motionen men ville ha ett tillägg om riktade åtgärder mot grupper med kulturellt patriarkala strukturer och som står bakom hedersrelaterat våld och tvång. Också detta avslogs.
FOTO: FREEPIK
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS