Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

O-Ringen med Oskarshamn som värdkommun får ett bidrag på 1 500 000 kronor

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

LOKAL ANNONS

OSKARSHAMN/KALMAR LÄN

O-Ringen Smålandskusten, med Oskarshamn som värdkommun, får ett bidrag på 1 500 000 kronor.
Det beslutet har regionala utvecklingsnämnden inom Region Kalmar län tagit.

”Tävlingarna samlar cirka 20 000 personer och de turismekonomiska effekterna ligger på omkring 140 miljoner kronor. Projektpengarna ska användas till marknadsföring, att skapa mötesplatser och nätverk för samarbete och utveckling av regionens näringsliv/besöksnäring kopplat till O-Ringen. På grund av covid-19-pandemin har orienteringstävlingen flyttats fram till 2023”, skriver regionen i ett pressmeddelande.

Digibusiness 2.0 genom Kalmar Science Park får bidrag på högst 2 526 000 kronor för perioden september 2020 till april 2023, för att fortsätta arbetet med den regionala digitala agendan.

Öka konkurrenskraften

Fortsättningsprojektet ska ge regionens företag möjlighet att öka konkurrenskraften och stärka deras digitala kompetens. Stödet gäller under förutsättning att ansökan om EU-medel bifalls av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Nämnden pekade på vikten av att projektet och de olika aktiviteterna sker i hela länet.

Projektet Hållbar regional utveckling i Kalmar län 2020–2022 – får bidrag på 2 600 000 kronor för regional hållbar utveckling inom ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Till detta kommer 3,5 miljoner från Tillväxtverket. Via Tillväxtverket fick regionerna ett erbjudande hösten 2019 att arbeta för en mer långsiktig hållbar regional utveckling. Erbjudandet innebar att Region Kalmar län själv kunde välja ut två fokusområden med särskild utvecklingspotential i länet. Det ena området syftar till att minska skillnaderna som finns kring ekonomisk och social hållbarhet runt om i länet idag. Insatserna ska riktas mot områden med särskilda utmaningar. Det andra området handlar om att skapa ökad digital delaktighet på landsbygden och öka kunskapen om digitala arbetssätt, vilket mer konkret kan handla om att öka den digitala kompetensen samt ge tillgång till teknik. Sverigedemokraterna ville att frågan skulle återremitteras så att åtgärderna skulle konkretiseras, något som avslogs av nämnden.

Nytt arbetssätt

Nytt arbetssätt för innovation och tillväxt i Kalmar läns näringsliv Från 2021 är det ett krav från EU att alla svenska regioner har en strategi för smart specialisering för att få tillgång till medel från EU:s fonder och program.
Redan i regionplanen 2019-2021 som regionfullmäktige tog i december 2018 gavs ett uppdrag att ta fram just en sådan strategi. På onsdagen redovisades den för regionala utvecklingsnämnden.
Smart specialisering är ett arbetssätt för att kraftsamla för innovation och tillväxt inom fokusområden i näringslivet där Kalmar län har störst möjlighet till ökad produktivitet och konkurrenskraft. Region Kalmar län ansvarar för att samordna arbetet, i nära samarbete med länets offentliga aktörer och näringslivet. Målet är att ha stärkt konkurrenskraften till 2030.
Det är tre områden där Kalmar län bedöms ha störst potential för tillväxt:
• Bioinnovation (skog och trä, livsmedel, vattenanvändning och vattenteknik, bioenergi, natur- och kulturbaserad besöksnäring). Här har Kalmar län fördelar, såväl i näringsliv som i forskning och offentlig sektor inom gröna och blå näringar.
• E-hälsa, här har Kalmar län stor styrka och med stor potential för tillväxt.
• Industriell omställning. Här finns existerande komparativa fördelar men tillväxten skiljer sig kraftigt mellan olika delar av sektorn.
Arbetet med smart specialisering handlar till exempel om att inom dessa områden stödja innovationsprocesser, identifiera nya innovationer, föra samman olika aktörer och prioritera stöd till de projekt som bedöms bidra
mest till Kalmar läns utveckling, dvs. ökad produktivitet och konkurrenskraft.
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionstyrelsen skickar ut handlingsprogrammet på remiss till länets kommuner, aktörer inom innovationssystemet och näringslivsrepresentanter. Slutligt beslut om handlingsprogrammet tas av regionfullmäktige nästa år.

29 prioriterade aktiviteter föreslås i den handlingsplan 20202022 för livsmedelsstrategin i länet som regionala utvecklingsnämnden sa ja till på onsdagen. Kalmar läns livsmedelsstrategi antogs hösten 2015 av LRF Sydost, Region Kalmar län och Länsstyrelsen i Kalmar län. Strategin är en gemensam färdriktning för hur Kalmar län ska ta tillvara och utveckla livsmedelsbranschen.
Det är nu aktuellt att uppdatera handlingsprogrammet med de utmaningar och möjligheter som är kopplade till regional utveckling och som bedöms har störst betydelse för länet de närmaste åren. Handlingsprogrammet innehåller nära trettio prioriterade aktiviteter inom fyra olika områden, som ska bidra till att nå livsmedelsstrategins mål.
Aktiviteter inom området ”förnyelse, forskning och innovation” riktas mot små och medelstora företag och syfta till att öka samarbetet mellan akademi och samhälle. Till exempel föreslås en innovationstävling för studenter, ett ökat samarbete med Lantbruksuniversitetet samt ett pilotprojekt för att stärka och utveckla fem i Kalmar län baserade livsmedelsföretags innovationskraft och utvecklingsförmåga, inklusive förmåga till internationalisering.
Inom området ”kompetensförsörjning” föreslås det bland annat att det ska bildas ett regionalt kompetensråd för livsmedelsbranschen samt att en yrkesutbildning inom kött, chark, fågel kommer till stånd i Kalmar. Aktiviteter med ambitionen att öka utbildningsgraden inom livsmedel.
Aktiviteterna inom området ”livsmedelsförsörjning i kristid” ska förebygga och säkra en god livsmedelstillgång vid en eventuell kris och öka självförsörjningsgraden. Till exempel vill man höja kunskapsnivåer kring förebyggande arbete för att öka livsmedelskedjans förmåga att hantera kriser.
Inom området ”regional matidentitet och måltidsupplevelser föreslås till sist en rad aktiviteter kring mathantverk, lokala råvaror och utveckling av moderna produkter som baseras på regionens mathistoria och matidentitet. Till exempel att marknadsföra bruna bönan mer, att
undersöka möjligheten att genomföra en grillfestival på Öland, att erbjuda mer svenskt kött på restauranger samt att utveckla länets drycker.
Sverigedemokraterna hade två tilläggsförslag. Dels ville man att folkhögskolorna skulle inkluderas i handlingsprogrammet, dels att regionen skulle utreda om att starta en bryggeriteknisk utbildning. Båda förslagen avslogs dock av nämnden.
Handlingsprogrammet går nu vidare till regionfullmäktige för slutlig behandling.
Covid-19-stöd till näringslivet och kultursektorn Covid-19-pandemin har påverkat näringslivet, besöksnäringen och kultursektorn i Kalmar län. Redan har en rad beslut tagits för att stötta dessa sektorer. Regionala utvecklingsnämnden förstärkte insatserna på två punkter vid onsdagens sammanträde:
• En ram på maximalt 4 500 000 kronor av regionala projektmedel avsätts för kommuner och destinationsbolag. Inför säsongen 2020 finns det ett stort behov av insatser, där den totala finansieringen bygger på 50 procent regionala projektmedel och 50 procent från aktuell kommun/destination. Varje kommun/destinationsbolag kan ansöka om maximalt 500 000 kronor.
• Kultursektorn påverkas också stort med anledning av covid-19, med inställda utställningar, konserter och föreställningar på flera områden. För att möta de behov som finns avsätter regionala utvecklingsnämnden, utöver de befintliga 750 000 kronor, ytterligare 750 000 kr från tillgängliga projektmedel till särskilda stödinsatser. Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget förslag om ytterligare kriterier för att få stöd.

FOTO: REGION KALMAR LÄN
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS