Search
Close this search box.
Edit Content
Search

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Så ska Oskarshamns kommun stärka sin beredskap vid pandemier

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

LOKAL ANNONS

OSKARSHAMN

Hur kan Oskarshamns kommun stärka sin beredskap vid epidemier och pandemier?

Den frågan tog Sverigedemokraterna nyligen upp i en fullmäktigemotion.

Nu har partiet fått ett svar.

Motionen besvaras med en hänvisning till ett yttrande från kommunens säkerhetsavdelning.

Michael Erlandsson (SD) och hans partivänner föreslog i motionen att kommunen ska utreda hur kommunens behov av handsprit, skyddskläder, handskar, munskydd, visir och annan kritisk utrustning kan stärkas/garanteras, exempelvis via kommunala lager, vid epidemier/pandemier för användning i kommunens verksamheter. Sverigedemokraterna vill också att kommunen ska utreda hur kommunens lokalbehov kan stärkas vid epidemier/pandemier.

I sitt svar påpekar säkerhetsavdelningen att Oskarshamns kommun, enligt gällande lagstiftning, har en skyldighet att genomföra analyser kring vilka extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverkar den egna verksamheten.

Resultatet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) – och syftet är att säkerställa en fungerande kontinuitetsplanering för de identifierade riskerna och verksamheterna.

Kommuner ska, enligt Lagen om extraordinära händelser, inom sitt geografiska område i fråga om extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap, verka för att olika aktörer samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet, att de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse samordnas och att information till allmänheten samordnas under sådana förhållanden.

Beredskap för kris och krig

”Det är angeläget att som en del i planeringen av både krishanteringsåtgärder och de uppgifter som krävs vid höjd beredskap, utreda vilka förnödenheter som krävs ur ett beredskapsperspektiv samt hur en sådan resursförstärkning kan ske. Planeringen och kartläggningen bör ske dels utifrån en nationell helhetssyn på behoven, och dels i privat och offentlig samverkan, och den ska harmonisera med principer gällande beredskap för kris och krig”, skriver säkerhetsavdelningen i svaret.

”Det finns inga uttalade krav på landets kommuner kring hur länge lagerhållning och intern försörjning ska klaras med befintliga lager. Enligt säkerhetsavdelningen på Oskarshamns kommun har Oskarshamn en i sammanhanget god organisation för att trygga nödvändiga inledande insatser i en krissituation såsom pandemi, epidemi eller annan extraordinär händelse.”

“Kritiskt”

”Tillgång till skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial är ett kritiskt beroende för vår verksamhet och kommunen behöver ta höjd för detta i kommande kontinuitetsplaneringar. Det är viktigt att kommunens samlade kritiska beroenden identifieras och värderas, för att säkerställa att adekvata åtgärder vidtas för att minimera påverkan av störningar, samt säkerställa förmågan att hantera en extraordinär händelse såväl i fredstid som vid höjd beredskap.”

”Utifrån kommande kontinuitetsplanering vad gäller förmåga vid höjd beredskap och som en del av återuppbyggnaden av samhällets totalförsvar, avvaktar Oskarshamns kommun den inriktning som Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Socialstyrelsen kommer att delge Sveriges kommuner och regioner i stort vad gäller planeringsförutsättningar för hantering av kommande pandemier.”

”Den pågående pandemin kommer i efterhand att utvärderas på ett nationellt plan, och de slutsatser som våra statliga myndigheter drar av utvärderingen kommer sedan att ligga till grund för kommande planeringsförutsättningar.”

”Utifrån detta kan sedan planering påbörjas kring eventuellt förändrade nivåer på lagerhållning av skyddsutrustning och andra resurser som krävs både vid extraordinära händelser och höjd beredskap”, skriver säkerhetsavdelningen.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

FOTOMONTAGE: FREEPIK
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS