Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

BESLUT: Avgiftsfri vård för dem som utsätts för sexuellt våld

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

LÄNET

”På dagens regionstyrelsesammanträde beslutade SCV-majoriteten i Region Kalmar län att göra vårdbesök för dem som utsätts för sexuellt våld avgiftsbefriade. Den som behöver vård efter att ha utsatts sexuellt våld ska få det. Avgiften ska inte vara ett hinder att uppsöka vård”, skriver Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet i ett pressmeddelande.

”Förslaget har nämnts tidigare och nu är beslutet på plats, avgiften vid vårdbesök och första återbesöket tas bort för personer som utsatts för sexuellt våld. SCV-majoriteten vill dessutom se över vilka konsekvenser det skulle få att ta bort avgiften för ytterligare återbesök i arbetet med budgeten som beslutas i höst.”

“Särskilt stort ansvar”

– När SCV-majoriteten la fram budgeten för 2023 tog vi initiativet att avgiftsbefria vård för personer utsatta för sexuellt våld. Efter det har förvaltningen gjort en snabbutredning av frågan och vi är glada över att kunna lägga fram ett förslag som är i rätt riktning. Detta är en del av vårt arbete med jämställdhetsfrågor. Sexuellt våld, våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor är problem som vi alltid måste bekämpa och som regionpolitiker har vi ett särskilt stort ansvar att erbjuda den vård som behövs. Beslutet innebär ett stöd för både medarbetarnas arbete och för de som upplevt övergrepp, säger regionstyrelsens ordförande Angelica Katsanidou (S).

Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande i Region Kalmar län
Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande i Region Kalmar län. Foto: Peter A Rosén

“Måsta vara tillgängliga för alla”

”Regionens kvinnokliniker har redan tidigare haft möjlighet att inte ta ut avgifter, delvis för att det kan kännas stötande för det som redan är i en väldigt utsatt situation och för att det riskerar att vara integritetskränkande att skicka hem fakturan. SCV-majoriteten vill se att det arbetet fortsätter och det är därför frågan lyfts upp för beslut på regionfullmäktige i april”, skriver S, C och V.

– Vi måste vara tillgängliga för alla som behöver vård. Den som söker vård för sexuellt våld söker inte alltid vård där det tydligt framgår att sexuellt våld är orsaken. Ofta kan medarbetarna avgöra detta så att de har tagit ansvaret är bra. Vårt arbete måste dock följas upp så ingen hamnar mellan stolarna. Vi följer upp det bra arbetet som medarbetarna redan gör genom att skapa en tydlig riktlinje i arbetet med våldsutsatta, säger Karin Helmersson (C), regionråd med ansvar för regional utveckling.

Karin Helmersson, från Orrefors, är regionpolitiker i Region Kalmar län.
Karin Helmersson (C). Foto: Peter A Rosén

Ingen lösning på grundproblemet

”Det förslag som lämnas över till fullmäktige idag är ett förslag som införts i andra regioner i Sverige. Att existerande förslag har kunnat läggas fram så snabbt är delvis en följd av att modellen fungerar. Trots det finns det anledning att kontinuerligt utvärdera hur bra det fungerar. Beslutet är inte en lösning på grundproblemet. Det är ett steg för att sänka trösklarna för våldsutsatta att söka vård”, skriver S, C och V.

– Det här är en åtgärd som påverkar alla offer för sexuellt våld, oavsett kön, positivt. Med det i åtanke så ska vi komma ihåg att det är vanligare att det är en kvinna som är utsatt. Kvinnors hälsa har historiskt inte prioriterats i samma grad som mäns, därför måste regionens vård vara särskilt uppmärksam när kvinnors hälsa diskuteras. Att förslaget kommer så snabbt efter frågan lyfts gör att risken för att någon mer hamnar i kläm minimeras, säger Lena Granath (V), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård, psykiatri, brukarråd samt personalfrågor.

Lena Granath (V)
Lena Granath (V). Foto: Peter A Rosén

“Beslutet som regionstyrelsen tog på torsdagen bygger på ett medborgarförslag och innebär att en inofficiell rutin inom vården blir officiell och regleras i avgiftshandboken. Basenhetschefer har nämligen rätt att besluta om avgiftsfrihet i enskilda fall och detta har gjorts på regionens två kvinnokliniker när patienter sökt vård efter sexuella övergrepp”, skriver Region Kalmar län i ett pressmeddelande.

“Skälet är att det kan uppfattas som stötande med en avgift för vård efter sexuella övergrepp. Det kan dessutom äventyra den enskildas säkerhet att få hem en faktura efter sökt vård.”

“Basenhetschefernas rätt att besluta om avgiftsfrihet är dock avsett för enskilda fall och inte för typsituationer. Denna ordning riskerar att leda till att lika fall behandlas olika i verksamheterna. Därför införs avgiftsfrihet vid första vårdbesöket samt första återbesöket efter sexuella övergrepp.”

Röstades ned

“Sverigedemokraterna med stöd av Moderaterna och Kristdemokraterna ville ändra förslaget och göra alla återbesök avgiftsfria i enighet med det ursprungliga medborgarförslaget. Förslaget röstades dock ned med siffrorna 8-7. Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet och Liberalerna lämnade in en protokollsanteckning där de stödjer Sverigedemokraternas ändringsförslag”, skriver regionen.

“Slutligt beslut tas av regionfullmäktige i slutet av april.”

Ökade sjuklönekostnader

“Region Kalmar läns direkta kostnad för sjuklön ökade under 2022 med 10 miljoner kronor till 63,6 miljoner kronor. Det framgår av hälsobokslutet för 2022.

Sjukfrånvaron var 6,54 procent under 2022, jämfört med 5,9 procent 2021. Ökningen finns inom båda grupperna män och kvinnor, även om gruppen män har störst ökning. Det är korttidssjukfrånvaron som ökat under året och en tolkning av siffrorna är att man stannar hemma i större utsträckning än innan pandemin. Vilket gör att förhoppningsvis har sjuknärvaron minskat, men det är svårt att göra några statistiska utfall om så är fallet”, skriver regionen.

“När det gäller arbetsskador och tillbud ökade antalet anmälda tillbud markant under 2022 jämfört med 2021. I den årliga uppföljningen 2021 identifierades en underrapportering av anmälda tillbud inom Region Kalmar län som helhet. Utifrån detta belystes tillbudsrapporteringen under förra året där målet är att stärka kulturen kring vikten av att rapportera in händelser i form av tillbud och skador. Under 2022 ökade antalet anmälda tillbud med 63 procent och totalt rör det sig om 631 händelser. Den största ökningen skedde inom kategorin Risk för psykisk överbelastning (hot, chock och kränkning).”

Stor andel av de regionanställda använder sitt friskvårdsbidrag

“Region Kalmar läns friskvårdsbidrag till sina anställda höjdes under 2022 tillfälligt med 3 000 kronor till totalt 5 000 kronor. Syftet var att ge en extra möjlighet till återhämtning för medarbetarna efter pandemin. Totalt 82,1 procent av medarbetarna använde sitt friskvårdsbidrag, vilket är en betydande ökning jämfört med 2021 då 68,4 procent använde sitt friskvårdsbidrag.”

“Vidare genomfördes under 2022 en översyn av regionens utbildningar inom arbetsmiljö. En fråga som aktualiserades under pandemin. Arbetet kommer leda till en gemensam utbildning för skyddsombud och chefer och målet är att ge en ökad kunskap för alla yrkesgrupper inom regionen om arbetsmiljö. Under hösten har också riktade utbildningar tagits fram för att förebygga hot och våld. För att kunna utbilda fler hur hot och våld kan bemötas inom vården har även möjlighet till utbildningar med hjälp av VR-teknik tagits fram och kommer att finnas tillgänglig under 2023.”

Smidigare rapportering syns i patientnämndens ärenden

“Ärendena till patientnämnden i Kalmar län ökade med 14 procent förra året. Ökningen berör bland annat på att det blivit lättare att rapportera synpunkter och klagomål via 1177.se. Det har också genomförts flera informationsinsatser till vården som kan ha påverkat antalet inkomna ärenden.”

“Totalt visar patientnämndens verksamhetsberättelse 867 registrerade ärenden 2022. De ärendetyper som ökat mest under 2022 är synpunkter på diagnos, resultat och läkemedel.”

“Patientnämnden är en del av regionen men opartisk och fristående från de vårdgivare som möter patienten inom hälso- och sjukvården. Nämnden gör inga medicinska bedömningar och tar inte ställning till om vårdgivaren gjort rätt eller fel utan ska fungera som en länk mellan patienter och vården. Förutom all offentlig hälso- och sjukvård i länet handlägger också patientnämnden synpunkter gällande länets tolv kommuner och de privata aktörer som har avtal med regionen”, skriver regionen.

Motioner

“Vid regionstyrelsens sammanträde behandlades en motion som nu går vidare till regionfullmäktige.

– En motion från Martin Kirchberg (SD) och Claus Zaar (SD) om åtgärder för att skapa en ny elstrategi i länet. Motionen som har nio olika förslag på energiområdet – bland annat kring kärnkraftsutbyggnad och ett nej till ytterligare vindkraft – ansågs besvarad med en redovisning av de åtgärder som pågår och där regionen bevakar och följer det som sker utifrån länets intresse. Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för att motionen skulle bifallas i sin helhet. M och KD ville bifalla fem av de olika förslagen i motionen”, skriver regionen.

Genrebild: Freepik (överst)

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS