Boende protesterar: ”Nej till vindkraftpark Grönskog, Mönsterås”

Boende protesterar: ”Nej till vindkraftpark Grönskog, Mönsterås”

2022-05-12 Av av Annicka Gunnarsson

EMSFORS

Nej till vindkraftpark Grönskog, Mönsterås heter den namninsamling som startades upp på sajten Skrivunder.com för några dagar sedan av Olle Vind i Skruvshult. Den unika naturen, fågellivet och den rödlistade malen i Emån är några av anledningarna till att man nu protesterar mot vindkraftparken.

Olle Vind i Skruvshult är initiativtagare till namninsamlingen Nej till vindkraftpark Grönskog, Mönsterås som startades upp i tisdags. Namninsamlingen är riktad mot den vindkraftpark med 8 vindkraftverk som SR Energy planerar i Grönskog cirka sju kilometer norr om Mönsterås och cirka elva kilometer söder om Oskarshamn. Vindkraftverken har en totalhöjd på 270 meter och driftstarten är planerad till 2026.

Natura 2000-område

I beskrivningen till namninsamlingen lyfter Olle Vind fram flera argument till varför planerna på en vindkraftpark i Grönskog i norra delen av Mönsterås kommun ska stoppas. Han lyfter bland annat fram naturvärden och fågellivet i natura 2000-området.

”Nu vill man bygga åtta vindkraftverk kring Fågelsjö utanför Påskallavik nästan lika höga som Eiffeltornet, detta i direkt anslutning natura 2000 område och fågelskyddsområde vid Emån som har helt unika naturvärden och naturtyp väl värda skydd och bevarande med exempelvis Havsörn, fiskgjuse och kungsfiskare som några exempel på häckande arter som hotas av detta projekt”, skriver Olle Vind.

Rödlistad mal i Emån

Olle Vind lyfter även fram Malen (Silurus glanis) som sedan 2020 är rödlistad enligt SLU Artdatabanken och bara finns på tre platser i Sverige varav Emån utgör det starka beståndet.

”I Emån lever den rödlistade Malen som idag bara finns på tre platser i Sverige varav Emåns nedre del utgör det enda starka beståndet av de tre, Malen är en nattaktiv rovfisk med små ögon som istället använder sina sex skäggtömmar för att känna efter vibrationer i vattnet, då det är okänt vilken påverkan vibrationer och infraljud från närliggande vindkraftverk har på Malens förmåga att hitta föda så vore det direkt olämpligt att uppföra vindkraft i åns närhet innan vetenskapliga studier kunnat säkerställa att Malen klarar detta”, skriver Olle Vind.

Bullriga kraftverk

I namninsamlingen nämner Olle Vind även att friluftslivet och djurlivet i området är speciellt med ovanligt starka bestånd av tjäder och orre.

”Friluftslivet i detta område är en fantastisk och trollsk upplevelse med bevarade urskogar i anslutning till sumpmarker kring Emån, att vistas i den miljön är nog så nära som det går att komma till att genomföra en tidsresa flera tusen år bakåt, att bryta den upplevelsen med enorma bullriga kraftverk vore fruktansvärt synd”, skriver Olle Vind och påpekar att även markerna i övrigt inom det planerade området är idag mycket populära för friluftslivet.

Vore en ren mardröm

Det finns fler argument än naturvärden samt fågel- och djurliv enligt Olle Vind som bland annat är orolig för värdeminskning på upp till 30 procent på fastigheterna i området.

”Samma farhågor som debatteras flitigt i anslutning till vindkraftsprojekt över hela landet är precis lika giltiga här med risk för höga ljudnivåer försämrad landskapsbild och skuggor för närliggande fastigheter med risk för värdeminskning på fastigheterna med upp emot 30% enligt studie på KTH som naturlig följd, det vore ju en ren mardröm att hamna i en boendesituation man vantrivs med utan möjlighet att sälja till annat än brakförlust”, skriver Olle Vind och avslutar med en uppmaning om att den som skriver under den här namninsamlingen säger bestämt nej till planerna för vindkraftsprojekt Grönskog i norra Mönsterås kommun.

Karta över projekt Grönskog
Projektområdets lokalisering i förhållande till vindbruksplan för Mönsterås kommun. Karta: SR Energy Samrådsunderlag 10 mars 2022.

Utredningsområde för vindkraft

SR Energy, som nyligen bytt namn från Stena Renewable, investerar i vindkraftparker. Bolaget startade upp 2005 och ägarstrukturen består av bolagen KLP, AMF, Alecta, och Stena. Ägarbolagen förvaltar kapital för över sju miljoner pensionssparare.

Området som utreds i projekt Grönskog ligger delvis inom ett område som enligt gällande vindkraftsplanen för Mönsterås kommun är ett lämpligt utredningsområde för vindkraft.

Enligt Miljö och Bygg-avdelningen i Mönsterås kommun så finns det totalt 68 vindkraftverk. Dessa är fördelade med 4 vindkraftverk i Em, 6 vindkraftverk i Nygård, 8 vindkraftverk i Idhult, 14 vindkraftverk i Brotorp och den senaste uppförda parken Åby-Alebo där det nyligen byggts 36 vindkraftverk.

Miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram

Samråd hölls under mars-april i år och de yttranden som SR Energy har fått in har sammanställts till den miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram och lämnas in tillsammans med ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till Miljöprövningsdelegationen vid Kalmar län.

I samband med att SR Energy lämnar in ansökan finns det möjlighet att lämna in synpunkter. I dagsläget bedömer SR Energy att en ansökan för projekt Grönskog ska kunna lämnas in tidigast vintern 2022-2023.

Vindkraftpark. Foto: SR Energy AB

”Det är helt orimligt”

I skrivande stund har ett hundratal personer skrivit på namninsamlingen och många boende i området men även i hela länet har även kommenterat projektplanerna i Grönskog. Många av kommentarerna är mycket kritiska till projektet. Vi har samlat några av dem nedan:

”Jag är orolig för vad utbyggnaden av vindkraften kan göra med vår natur och dess djurliv. Dels de stora ingreppen som görs i markerna med de störningar i djurlivet som det medför och sen det i stort sett ständigt vinande ljudet som vindkraftverken avger kan på sikt inte vara nyttigt för djur och människor”, skriver Linda Bäckström i Påskallavik.

”Det här området MÅSTE LÄMNAS ORÖRT. Området uppfyller alla krav för att klassas som NATURRESERVAT. Att detta inte gjorts tidigare kan tyckas en aning märkligt. Häckningsområden, lekplatser för sällsynta, fridlysta fågelarter och fiskar och en sällsynt fauna ”bäddar” för att upprätta ett naturreservat här. Länsstyrelsen och Mönsterås kommun BORDE VÄRNA OM DETTA istället”, skriver Björn Sundberg i Vånevik.

”Det är helt orimligt att smälla upp 270 m höga konstruktioner nära bebyggelse och vid ett av Sveriges unikaste vattendrag!”

Tommy Danlid-Nilsson, Påskallavik

”Så många som möjligt måste ta ställning till att hindra detta miljöförstörandet. Jag vill inte ha ett vindtorn högre än turning torso som ljuder och förstör i närheten av där vi bor och lever”, skriver Malin Sundberg i Oskarshamn.

”Dessa vindkraftverk utgör stor fara för känslig natur och att jag inte vill se och höra dem dygnet och året runt. Ska de byggas, så inte här”.

Mia Fältman, Påskallavik

”Detta är inget hållbart energisystem med sådan förstörelse av vår unika natur och katastrof för det biologiska mångfalden. Landskapsbilden förstörs av dessa höga monster. Tystnaden i skogen som många vill ha kommer att försvinna med detta infraljud som kraftverken alstrar. Alla fåglar, fladdermöss och insekter som får sätta livet pga. propellrarnas malande. Så släpper vingarna Micro plaster i naturen.”, skriver Jan Brenander från Oskarshamn.

FAKTA / Vindkraftpark projekt Grönskog

  • Mönsterås kommun
  • Antal vindkraftverk: 8
  • Totalhöjd: 270 meter
  • Rotor: Diameter ca 190–220 meter
  • Effekt: 7–9 MW
  • Produktion: 22–27 GWh/år

Tidplan: Februari 2022 – Samråd med berörda myndigheter, April 2022 – Samråd med närboende och allmänhet, December 2022 – Inlämning tillståndsansökan, December 2026 – Preliminär driftstart.

Foto: SR Energy (överst)

Dela gärna artikeln: