Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Därför vill föreningen Skydda Skogen att Oskarshamns kommun ska avvakta med avverkningen vid Fallebo gård

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

OSKARSHAMN

Föreningen Skydda Skogen har idag, måndagen den 3 oktober, skickat in en begäran till Oskarshamns kommun om att avvakta med den slutavverkning som planeras vid Fallebo gård i Oskarshamn tills dess de frågetecken som finns kring ekonomin i avverkningen är besvarade. Skrivelsen är också riktad till Oskarshamns kommuns revisorer med anledning av ytterligare frågor som rör den ekonomiska redovisningen av kommunens skogsbruk.

Här är brevet:

”Till Oskarshamns kommun samt dess förtroendevalda revisorer

Begäran om ekonomisk redovisning av planerad avverkning vid Fallebo gård, Oskarshamn med anledning av att Oskarshamns kommun inte kunnat redovisa uppskattad volym eller lönsamhet i avverkningen

Oskarshamns kommun planerar måndag 3 oktober att inleda slutavverkning av 3,5 hektar äldre barrskog nordväst om Fallebo gård i Oskarshamn. Avverkningen är omstridd; den är föremål för utredning av Skogsstyrelsen på grund av fridlysta arter, anmäld för brott mot FSC-reglerna av flera miljöorganisationer och ifrågasatt av allmänheten eftersom skogen ifråga är ett viktigt rekreationsområde. Trots allt detta väljer Oskarshamns kommun att gå vidare med planerna och har genomfört förberedande åtgärder för att kunna köra in avverkningsmaskiner i området.

Motivet bakom avverkningen i Fallebo och kommunens skogsbruk i övrigt är främst att ge intäkter till tekniska nämndens verksamhet. Oskarshamns kommun äger ca 2600 hektar produktiv skogsmark och under ett normalår räknar tekniska nämnden med att skogen ska ge intäkter på cirka 1 miljon kronor. Inför 2023 har nämnden aviserat att man vill utöka uttaget från skogen för att täcka ökade kostnader i andra verksamheter.

Med anledning av att intäkterna från avverkningen i Fallebo ställts mot det värde skogen har för rekreation, biologisk mångfald och som kolsänka har Skydda Skogen begärt dels att få veta hur många skogskubikmeter som ska tas ut i Fallebo och dels hur stor nettointäkten bedöms bli. Detta har vi gjort genom att begära ut det så kallade traktdirektivet vilken är den instruktion entreprenören och maskinföraren som ska genomföra avverkningen har att följa. Vi har också ställt frågor om både den uppskattade uttagsvolymen och nettointäkten.

Det traktdirektiv vi fått från Oskarshamns kommun säger ingenting om hur stor volym som ska avverkas. Inte heller har vi fått svar på hur stor nettointäkten bedöms bli. Om syftet med avverkningen är att ge intäkter till tekniska nämnden anser vi att kommunen behöver redovisa dessa uppgifter före avverkningen kan genomföras. Nettointäkten efter att ha kalavverkat detta skogsområde bör också fördelas på skogens omloppstid enligt praxis. Vi vill också se den uppskattade kostnaden för eventuell markberedning och återplantering.

Vi har också frågat Oskarshamns kommun om det ekonomiska utfallet för kommunens skogsbruk under 2019, 2020 och 2021 samt hur mycket timmer, massaved och biobränsle man sålt. I de svar vi fått har kommunen
uppgett att man inte har någon särskild post för skogsbruket i vare sig tekniska nämndens årsredovisning eller Oskarshamns kommuns årsredovisning. Det går alltså inte att utläsa vare sig intäkter, utgifter eller resultat för kommunens skogsbruk i dessa handlingar. När det gäller fördelningen av timmer, massaved och biobränsle har
kommunen svarat att man för att kunna svara på detta behöver genomföra sökningar i tidigare års bokföring och kontakta underentreprenörer.

Vi undrar varför kommunens tanke med avverkningen bland annat är att föryngra ett stycke äldre skog och återbeskoga området med tall? I den flerskiktade och olikåldriga naturskogen finns olika trädslag, gamla träd i ca 130-140-årsåldern och död ved. Det är tack vare den  befintliga variationen av värdefulla strukturer som det finns en rad naturvårdsarter (rödlistade arter, signalarter och fridlysta arter) i skogen. Skogen har fått sina höga naturvärden bland annat på grund av förekomsten av gamla träd och avsaknad av skogsbruk under en längre tid. Den rödlistade och nära hotade vedsvampen ullticka (NT) växer dessutom på granlågor i skogen och är en god signalart för
skyddsvärda granskogsmiljöer. Arten bedöms ha minskat starkt under senare år på grund av skogsavverkningar, då den framför allt växer på lågor i äldre granskog med långvarig grankontinuitet, enligt SLU ArtDatabanken [1]. Det räcker med andra ord inte att lämna grupper av träd runt artfynden eftersom ullticka och flera andra arter i
granskogen är känsliga för snabba förändringar av ljus- och vindförhållanden samt uttorkning.

Vi finner frånvaron av redovisning gällande lönsamheten i kommunens skogsbruk anmärkningsvärd. Vi begär att kommunen redovisar uppskattad nettointäkt och kostnad gällande avverkningen i Fallebo och ställer detta mot det värde skogen har för rekreation, biologisk mångfald och som kolsänka.

Skydda Skogen

Nils-Erik Norrby, styrelseledamot”

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS