Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

LOKAL ANNONS INFÖR EU-VALET

LOKAL ANNONS INFÖR EU-VALET

Aktuellt

Föreningar starkt kritiska mot kommunens planer på avverkningar i Vånevik och Påskallavik

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

LOKAL ANNONS INFÖR EU-VALET

PÅSKALLAVIK/VÅNEVIK

Oskarshamnsbygdens Fågelklubb/Skogsgruppen, Museiföreningen Hård Klang och Föreningen Våneviks gammelskog har skickat in ett klagomål gällande Oskarshamns kommuns planer om att utföra avverkningar i Våneviks och Påskallaviks fritidsområde, där det finns höga biologiska värden.

”Det aktuella området vid Vånevik är en tätortsnära skog med mycket höga naturvärden, vilket varit känt sedan lång tid tillbaka”, skriver föreningarna.

”Våra föreningar har under flera år arbetat för att informera kommunens ansvariga om områdets status. Vi har presenterat ett omfattande inventeringsmaterial för de ansvariga på tekniska kontoret och dess politiska nämnd. Vår dokumentation har styrkts av den kommunen anlitade konsultfirman EnviroPlanning, som på deras uppdrag genomfört ett antal naturvärdesinventeringar i området. Utifrån den omfattande dokumentationen har våra föreningar vid flera tillfällen föreslagit att Våneviks och Påskallaviks fritidsområden skulle skyddas mot exploatering, dels från byggnation, dels från skogsbruksåtgärder av det slag som nu beslutats”

”74 rödlistade arter”

”Vi vill återigen understryka att inventeringar i området har påvisat 139 naturvårdsarter, varav 74 rödlistade arter. Av dessa är 3 globalt rödlistade enligt IUCN och 22 arter omfattas av EU:s Art- och habitatsdirektiv vilket sammantaget säger mycket om områdets höga naturvärden. Trots detta planerar nu kommunen genom tekniska nämndens senaste beslut att avverka skog i området och genom planeringsinstrumentet ”skogsbruksplan” klassa flera områden som med ”ringa naturvärden” eller områden med ”vissa naturvärden”. Den nya årsplanen innehåller till och med förslag om att diken skall rensas vid en alsumpskog, en viktig nyckelbiotop, som ska visas stor hänsyn.”

”Starkt kritiska”

”Skogsgruppen, Föreningen Våneviks gammelskog och Museiföreningen Hård Klang är starkt kritiska till att kommunens tekniska nämnd valt att bortse från de inventeringsresultat som presenterats. Det är ju självklart att en kommunal förvaltning skall ta till sig viktiga uppgifter som kommer helt gratis till kommunens förfogande från civilsamhällets representanter. I varje normal situation skulle den här typen av fakta resultera i en dialog och ändrade planer utifrån miljöbalken och EU:s Art- och habitatdirektiv. Oskarshamns kommun är skyldig att följa dessa. Tidigare år har samråd skett mellan våra föreningar och tekniska kontorets ansvariga inför antagandet av varje ny årsplan för uttag ur den kommunala skogen. Senast detta skedde var den 20 mars 2020. Detta har varit en mycket bra ordning. I år har dock inget samråd skett alls, utan det är en tillfällighet att vi fick kännedom om tekniska nämndens möte angående avverkningsunderlag under sen eftermiddag dagen före sammanträdet.”

”Eftersträvar dialog”

”Tekniska kontoret har alltså valt att fastställa 2021 års avverkningsnivå utan samråd med naturvårdens lokala representanter vilket helt strider mot den ordning som skall gälla enligt den antagna Skogspolycin där skrivningen är följande: ”En årsplan skall tas fram, vilken skall samrådas med andra förvaltningar och ideella organisationer och beslutas om i Tekniska nämnden.” Istället för att följa den antagna policyn och genomföra samråd har Tekniska nämnden dessutom helt bortsett från alla inventeringsfakta som vi ställt till förfogande gällande Våneviks och Påskallaviks fritidsområde. Detta är inte i linje med FSC:s kriterier – Ansvarsfullt skogsbruk. Oskarshamns kommuns tekniska nämnd och kontor måste säkerställa att de kunskaper som nu finns om de mycket höga natur- och kulturvärdena i Våneviksområdet får fullt genomslag och påverkan i avverkningsplan 2021. Om planen genomförs riskerar betydande natur- och kulturvärden att skadas allvarligt eller helt raderas ut. Skogsgruppen, Föreningen Våneviks gammelskog och Museiföreningen Hård Klang väljer av anförda skäl att anmäla Oskarshamns kommun för brott mot FSC:s kriterier. Vi eftersträvar naturligtvis en dialog med kommunens skogsansvariga och att samråd om den kommunala skogsförvaltningen återupptas.”

Bakgrundsfakta:

”Våneviks gammelskog har sedan 2014 inventerats av olika naturföretag.

 · EnviroPlanning. Naturvärdesinventering samt utlåtande om exploateringens påverkan på naturvärdena i Vånevik. 20141020. Beställare Oskarshamns kommun.

 · EnviroPlanning. Utökad naturvärdesinventering av Vånevik 20151029. Beställare Oskarshamns kommun.

· EnviroPlanning. Naturvärdesinventering. Rapport 20160128. Beställare Oskarshamns kommun.

· Inventering av fågelfaunan i Våneviks naturområde 2015. Jan Brenander. Beställare Oskarshamns kommun.

· Kärlväxtinventering. Biologiska sällskapet. 2015. Beställare Oskarshamns kommun.

· Inventering av tallticka. Biologiska sällskapet 2014. Beställare Oskarshamns kommun.

· Fladdermusinventering 2015 och 2019. Espen Jensen

· Hasselsnok samt övriga grod- och kräldjur. Magnus Karlsson 2015. Beställare Oskarshamns kommun.

· Naturarvet. Inventering av lavar 20161028. Tommy Knutsson

· Naturarvet. Inventering av svampar 20161028. Tommy Knutsson

· Naturarvet. Inventering av mossor 20161030 Andreas Stansvik

· Naturcentrum AB. Insekter i Gammelskogen. 20191105. Håkan Lundkvist. Oskarshamns kommun har genom sin skogsansvarige; 1. Utan förklaring klassat avdelningar i samma område olika, antingen som rekreationsskog eller tätortsnära skog. 2. Samtliga områden, som planerats för skogliga åtgärder har klassats som områden med ”ringa naturvärden”, alternativt ”områden med vissa naturvärden”. För hasselmusen, som har väldokumenterad förekomst i området, nämns bara att ”Hasselmusen lär ha sitt tillhåll här”. 3. Genomgående för de olika avdelningarna där skogliga åtgärder planerats är att kommunen inte nämnt, accepterat eller tagit till vara på resultaten av de olika inventeringarna i området gjorda 2013 – 2020. De visar på 139 naturvårdsarter, varav 74 rödlistade – av dessa 3 globalt rödlistade enligt IUCN – och 22 arter omfattas av EU:s Art och habitatsdirektiv.”

”Paragrafer i skogscertifieringen som är relevanta om kommunen går vidare med sina avverkningsplaner:

1.1.Skogsbruket ska respektera alla nationella och lokala lagar och administrativa krav.

6.1.7.Skogsbrukare ska genomföra miljö-och naturvärdesbedömning på beståndsnivå före större skogliga åtgärder och dokumentera resultatet samt planera och genomföra skogsbruket för att minimera negativa effekter.

6.2.1S.Skogsbrukare ska undanta nyckelbiotoper enligt Skogsstyrelsens definition och metodik (1995) från alla skogsbruksåtgärder, förutom åtgärder påkallade för att bevara eller främja biotopens naturliga eller hävdbetingade biologiska mångfald.

6.2.3.Skogsbrukare ska utvärdera information om samt dokumentera förekomst och hänsyn gällande rödlistade arter (se Bilaga 5) utanför avgränsade nyckelbiotoper.

6.2.4.Skogsbrukare ska genomföra påvisbara åtgärder för att säkra förekomster av rödlistade arter (enligt 6.2.3.) utanför avgränsade nyckelbiotoper. Sådana åtgärder kan vara generella, och innefatta detaljhänsyn eller hänsynsytor vid avverkning, alternativt specifika genom punktinsatser eller avsättningar av skog för naturvårdsändamål.”

Klagomålet är underskrivet av Jan Brenander (ordförande i Skogsgruppen, Oskarshamnsbygdens Fågelklubb), Erland Lindblad (Skogsgruppen), Marit Stigsdotter (Hård Klang) samt Agneta Andersson (Föreningen Våneviks gammelskog).

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

LOKAL ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS