Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Ja till satsning på järnvägarna i Kalmar län

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

LÄNET

”Regionstyrelsen ställer sig bakom satsningen på Stångådalsbanan och Tjustbanan för att skapa en modern fossilfri järnväg”, skriver Region Kalmar län i ett pressmeddelande.

”Det är i ett måldokument som en omfattande satsning på den regionala järnvägen mellan Kalmar och Linköping samt Västervik och Linköping beskrivs. Totalt vill Region Kalmar län att två miljarder satsas, varav regionen är beredd att skjuta till 500 miljoner de kommande åren.”

”Det handlar om en fortsatt upprustning av de två banorna, tillsammans med bygge av ett triangelspår vid Berga och en delelektrifiering av järnvägen.”

”Den direkta sysselsättningseffekten skulle motsvara 400 årsarbeten, medräknat konsumtionseffekt 1 200 årsarbeten. Det framgår av den utredning som konsultfirman Kreera gjort för Region Kalmar läns räkning.”

”En modernisering föreslås ske i flera steg. En tidigareläggning av spårupprustning, trädsäkring och plankorsningar skulle kunna ske 2021-2023. Därefter skulle en framtidssatsning med nytt signalsystem, triangelspår i Berga och delelektrifiering kunna genomföras.”

”Närtidssatsningen 2021-2023 beräknas till knappt 1,2 miljarder och investeringarna därefter till drygt en miljard. Det hela skulle finansieras dels genom de medel som redan finns i Trafikverkets underhållsplan och minskade kostnader för drift och underhåll, dels genom att Trafikverkets anslag ökas med 1,2 miljarder och Region Kalmar län skjuter till 500 miljoner. Målet är att få in satsningen i det pågående arbetet inför justeringen av den nationella planen för investeringar i infrastruktur.”

”Måldokumentet går nu vidare till regionfullmäktige där det slutligt ska fastställas.”

Avtal om tågtrafik till 2033

”Regionstyrelsen godkände för Region Kalmar läns del ett nytt samarbetsavtal med Region Östergötland om tågtrafiken Kalmar-Linköping och Västervik-Linköping. Avtalet som sträcker sig fram till december 2033 gäller villkoren för trafik och reglerar också hur mycket Östergötland ska betala till Region Kalmar län för trafiken. I 2020 års penningvärden handlar det om 29,4 miljoner som årligen ska räknas upp med 2,5 procent.”

”Avtalet förutsätter åtta dubbelturer vardagar och sex lördag-söndag på Stångådalsbanan och sex dubbelturer vardagar och sex lördag-söndag på Tjustbanan.”

Svar på oro kring stängning av bassäng

”Region Kalmar läns ambition är att rehab-bassängen vid Länssjukhuset i Kalmar inte stängs förrän en ny rehab-bassäng finns tillgänglig. Det framgår av regionstyrelsens svar till Kalmar kommuns tillgänglighetsråd som uttryckt oro över beslutet att stänga bassängen på sjukhuset.”

”Anledningen till den planerade stängningen är att nya lokaler för strålbehandling av cancerpatienter ska byggas. Om det blir ett glapp mellan byggstart av strålbehandling och tillgång till ny bassäng vid den planerade simhallen i Snurrom i Kalmar menar hälso- och sjukvårdsförvaltning att det ur ett patientsäkerhetsperspektiv är färre risker med att prioritera byggstarten av strålbehandlingen.”

”I svaret framgår också att Region Kalmar län till Kalmar kommun förmedlat att man vill ha samma utrymme som man har för dagens rehab-bassäng. SD ville att regionen löpande skulle ha kontakt med Kalmar kommun för att se till att ett eventuellt glapp blir så kort som möjligt. Tillägget avslogs av majoriteten.”

Matens hus-utredning godkändes

”Regionstyrelsen sade på onsdagen ja till en slutredovisning om att etablera ett Matens hus i Kalmar län.”

”I en protokollsanteckning kritiserade Moderaterna och Kristdemokraterna det arbete som är tänkt att fortsätta där totalt 875 000 kronorna ska användas för att låta fem aktörer medverka i att ta fram en konkret genomförandeplan. M och KD förordar istället åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategins handlingsplan.”

”SD ville i ett tilläggsyrkande att projektet skulle heta något annat än Matens hus. Detta avslogs. Också SD gjorde en protokollsanteckning.”

Satsning på nyutexaminerade sjuksköterskor

”75 procent av de nyutexaminerade sjuksköterskorna från Linnéuniversitetet bör anställas av Region Kalmar län. I dag rör det sig om 60 procent. Det framgår av den utredning som gjorts kring hur nyutexaminerade sjuksköterska ges anställningserbjudande.”

”Några förslag i utredningen är att tidigt knyta kontakt med studenterna genom sommaranställningar under studierna, öka studentaktiviteterna för att knyta dem närmare regionens sjukvårdsverksamheter och använda lokala erbjudanden för att attrahera till anställning inom Region Kalmar län.”

”SD ville ha ett tillägg om att utveckla en bostadsservice tillsammans med kommunerna för att kunna attrahera fler sjuksköterskor. Ett förslag som dock avslogs av majoriteten.”

Beslut i korthet

  • En SD-motion om att utreda vad det kostar att utöka seniorbiljetten till att gälla hela lördagar, söndagar och helgdagar besvaras med att det inte går att få fram relevanta uppgifter under rådande pandemi. Resandet med seniorbiljetten har de senaste månaderna minskat drastiskt. För att kunna göra en uttömmande och rättvis utredning krävs en återgång till resandevolymer innan covid-19. Möjligheten att se över en utökning av seniorbiljetten kan ske först när konsekvenserna av covid-19-pandemin kan överblickas. SD ville att motionen skulle bifallas. Motionen går vidare till regionfullmäktige för slutbehandling.
  • Policyn och riktlinjerna för den offentliga konsten föreslås revideras. Det tidigare dokumentet är från 2014 och uppdateringen handlar om att aktuell lagstiftning ska inkluderas. Det gäller bland annat riktlinjer för upphandling, inköp och förvaltning av offentlig konst, men också om förhållningssätt till barnkonventionen, museilagen och begreppet Armlängds avstånd vid inköp av konst. SD hade fem yrkanden som alla handlade om formerna för konstinköp. Samtliga avslogs. Också i detta fall ska frågan upp i regionfullmäktige.

FOTO

REGION KALMAR LÄN

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS