Johanna Wyckman (L): ”Mycket starkt”

Johanna Wyckman (L): ”Mycket starkt”

2021-10-28 Av av Oskarshamns-Nytt

Annons: Smålandshamnar

LÄNET

”Region Kalmar läns medarbetarenkät för 2021 visar på fortsatt stabila positiva resultat. Årets enkät handlar om arbetsmiljö, säkerhet och utsatthet på arbetsplatsen och inom regionen. Totalt har 6078 av 7198 medarbetare svarat på enkäten”, skriver majoritetspartierna i regionen – Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna (den så kallade Länsunionen).

– Först och främst är det glädjande att så många tagit sig tiden att svara på enkäten. Det visar att det finns ett stort engagemang för sina kollegor, sin verksamhet och sina patienter bland våra medarbetare. En svarsfrekvens på nästan 85 procent är oerhört bra och ger oss en bra plattform att arbeta vidare på, säger Mattias Adolfson (S), regionråd med ansvar för medarbetarfrågor.

”I enkäten används en femgradig svarsskala med svarsalternativ mellan ”Stämmer mycket bra – Stämmer mycket dåligt”. Utifrån detta får man ett indexvärde mellan 0 och 100. Vid ett högt värde är medarbetarna mer positiva till det frågan berör”, skriver Länsunionen.

-– När man frågar medarbetarna om exempelvis gruppsammanhållning är resultaten väldigt bra överlag. Särskilt glädjande är det att påståenden som ”Vågar ställa frågor när något inte verkar stå rätt till” och ”Säger ifrån om jag ser något som kan påverka verksamheten negativt” får indexvärde 82 respektive 81. Det påstås ibland från vissa håll att det finns en utbredd tystnadskultur i regionen, det vågar jag nog avfärda utifrån de svaren vi fått i den här enkäten, säger Christer Jonsson (C), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård.

”Resultaten i medarbetarenkäten 2021 ligger över lag fall väldigt nära resultaten från medarbetarenkäten 2019. I områden som Ledarskap, Hållbart medarbetarengagemang och Hållbart säkerhetsengagemang syns en liten positiv ökning”, skriver Länsunionen.

– Med tanke på att vi alltjämt har en pågående pandemi så är resultatet mycket starkt. Påståendet ”Vi bemöter våra patienter/kunder väl” har ett indexvärde på 91 och ”Arbetet känns meningsfullt” ligger på 86. Regionens medarbetare har slitit hårt under pandemin och att vi ändå kan bibehålla och i vissa fall förbättra våra resultat visar att regionen har en i grunden väl fungerande organisation och struktur. Resultatet ger oss bra förutsättningar att arbeta vidare på respektive arbetsplats för att utveckla arbetsmiljön, säger Johanna Wyckman (L), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård.

Arkivfoto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln: