Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Kommunalrådet i Mönsterås: ”Bedrövligt små”

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

MÖNSTERÅS

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mönsterås klubbade på tisdagen igenom ett remissvar på förslaget till nationell transportplan för åren 2022–2033.

– Det som bekymrar mig mest är att de föreslagna investeringarna i länet återigen är så bedrövligt små. För att länet ska kunna utvecklas så måste infrastrukturen stärkas. För Mönsterås kommuns del så är det naturligtvis ombyggnaden av E22 som betyder mycket. En sådan ombyggnad har både fördelar och nackdelar för Mönsterås som ort. Vi höjer trafiksäkerheten och får bättre tillgång till kollektivtrafiken längs E22 men samtidigt stängs ett antal in- och utfarter. För oss är det viktigare att lösningen blir bra för invånarna än att den blir av snabbt, säger kommunalrådet Anders Johansson (C).

Varför blir Kalmar län styvmoderligt behandlat? Anders Johansson svarar så här:

– Egentligen beror det på Trafikverkets beräkningsmodeller. Man tittar på största möjliga ekonomiska utfall när det gäller investeringar som genomförs. Det är oerhört mycket mer trafik runt storstäderna och de tätbebyggda områdena. Kapar man en minut där och gångrar det med 50 000 bilister, så tjänar man 50 000 minuter – och kapar vi en minut här, på en väg där det är 5 000 bilister som kör, så tjänar man bara 5 000 minuter. Då konstaterar man att det är tio gånger större effekt att genomföra insatsen där det kör 50 000 bilister. Jag förstår logiken i det resonemanget, men har man för dålig infrastruktur på landsbygden, eller i de delarna av landet som inte är så tätbefolkade, så får vi heller ingen inflyttning hit.

”Man måste fästa större vikt vid den tunga trafiken”

ANDERS JOHANSSON (C), KOMMUNALRÅD I MÖNSTERÅS KOMMUN

– Man måste också fästa större vikt vid den tunga trafiken. När det gäller tung trafik, så finns det lika mycket här som där. Tillverkande industri ligger ofta ute i landet. Nationalekonomiskt, och för Sverige som land, betyder det oerhört mycket att timmerbilarna kommer ner till bruket i Mönsterås. Och jag tänker på all trafik till Scania i Oskarshamn och så vidare. Den tunga trafiken är underskattad i Trafikverkets beräkningsmodeller, säger Anders Johansson.

Anders Johansson (C), kommunalråd i Mönsterås. Arkivfoto: Peter A Rosén

Den nationella transportplanen är ute på en remissrunda fram till den 18 februari.

Mönsterås kommun riktar stark kritik mot att inga nya namngivna väg- eller järnvägsprojekt i Kalmar län finns med i förslaget.

”Absoluta botten”

”Vid en jämförelse med var satsningar görs i det nationella järnvägs- och vägnätet 2010–2033 ligger Kalmar län i absoluta botten även efter detta planförslag. Trenden att Kalmar län i transportplan efter transportplan ligger i absoluta bottenskiktet kan inte ses som acceptabelt. Förutom att vara en rättvise- och demokratifråga så hämmar denna trend den regionala tillväxten och utvecklingen vad avser förutsättningar för arbetsmarknadsförstoring och transportintensiva näringars behov av transporter”, skriver Mönsterås kommun i remissvaret.

”Undanträngning”

”Mönsterås kommun anser precis som SKR och Regionsamverkan Sydsverige att nya stambanor behöver hanteras utanför den nationella transportplanen. När nya stambanor för 104 miljarder stoppas in i den nationella planen skapar det undanträngning av andra nödvändiga åtgärder i transportsystemet. Detta kan jämföras med att för hela planperioden är 46 miljarder avsatta för nya väginvesteringar och 129 miljarder för nya järnvägsinvesteringar. Totalt beräknas nya stambanor kosta 325, plus/minus 55 miljarder”, skriver kommunen.

Här är kommunens förslag till kompletteringar i den nationella transportplanen:

”Genomfart E22 Mönsterås bör namnges som objekt som ska genomföras i planen. Projektet Genomfart E22 Mönsterås bör lyftas från listan ” Ytterligare förslag på namngivna investeringar vid en utökad ram 10 procent, ej rangordnade” till listan ” Förslag på namngivna investeringar”. Regionsamverkan Sydsverige består av sex regioner; Kalmar, Skåne, Jönköping, Kronoberg, Blekinge och Halland. Gemensamt har dessa regioner tagit fram positionspapperet ”Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige”, där man har enats om prioriteringar för den framtida infrastrukturen.

”Mycket stor betydelse”

”I den gemensamma prioriteringen för hela Sydsverige lyfts Genomfart E22 Mönsterås som ett projekt som föreslås ska ingå i nationell plan 2022–2033. Projektet har en mycket stor betydelse för sydöstra Sverige för att säkerställa en samhällsekonomisk effektiv och långsiktig hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringsliv. En avsiktsförklaring har tecknats 2020 mellan Mönsterås kommun, Trafikverket och Region Kalmar”, där man har enats om en ansvars- och kostnadsfördelning i samband med projektet Genomfart E22 Mönsterås.

14 korsningar

”Projektet bör därmed ses om redo att tas upp i den nationella transportplanen. Projektet är tillsammans med E22 Verkebäck de sista stora flaskhalsarna på den så viktiga E22 för sydöstra Sverige när redan namngivna projekt på sträckan har genomförts. Nuvarande E22 genom Mönsterås har 14 (!) korsningar i plan. Endast en planskild passage finns, och då endast för gång och cykel. Dessutom är denna passage belägen i norra delen och därmed inte ett realistiskt val för den stora merparten av passager mellan samhället öster om E22 och området väster om E22. Att i Sverige på 2020-talet ha en Europaväg med så många korsningar i plan kan inte vara acceptabelt med tanke på trafiksäkerhet”, skriver kommunen.

Starkaste pendlingsstråket

”Genom att antalet korsningar är så många har hastigheten sänkts till 80 km/h. D v s att nuvarande utformning av E22 genom Mönsterås även hindrar Trafikverkets mål om framkomlighet. Trots en av utgångspunkterna i förslaget till nationell transportplan 2022–2033 är att nå etappmålet för nollvisionen 2030 nås inte målet enligt Trafikverket med det lagda förslaget. För Mönsterås som dagligen upplever stora brister i trafiksäkerheten för E22 genom Mönsterås är det beklagligt att förslaget till transportplan inte klarar av att nå målet. Mönsterås ligger mellan Oskarshamn och Kalmar. Detta vägavsnitt är Kalmar läns starkaste pendlingsstråk.”

”Därför är projektet ett mycket strategiskt projekt för att klara en regionförstoring mellan länets största kommun Kalmar, tredje största kommun Oskarshamn samt Mönsterås kommun. Det är stora pendlingsströmmar och stort antal godstransporter som dagligen går till, från, och genom Mönsterås kommun. Projektet är av största vikt att säkra näringslivets behov av arbetskraftsförsörjning och transportbehov och därmed även stärka regional utveckling i Kalmar län. En viktig del i näringslivets konkurrenskraft bygger på tillförlitliga transporter.”

”Inte acceptabelt”

”Att kunna tillgodose detta behov är av största vikt, inte minst utanför landets tre storstadsområden. E22 genom Mönsterås har en stor andel tung trafik, över 10 % av ÅDT. Kalmar län och Mönsterås kommun har en stor andel tillverkande industrier samt även virkestransporter till Södra Cell Mönsterås vilket utgör en stor del av den tunga trafiken. Mönsterås kommun ser med oro på att Trafikverkets samhällsekonomiska analyser inte visar större hänsyn till näringslivets transporter och behov. Om Genomfart E22 Mönsterås genomförs blir förändringen att 14 korsningar i plan byts ut mot tre trafikplatser samt 3 passager under E22. Därmed minskar barriäreffekterna av europavägen mellan merparten av samhället som ligger öster om vägen och rekreationsområdena väster om vägen. På den västra sidan finns golfbana, motionsspår, ridanläggning, strövområden, fiskdammar m.m. Det kan inte ses som acceptabelt att barn, ungdomar, äldre ska behöva korsa en vältrafikerad europaväg utan planskilda korsningar.”

”Projektet E22 Genomfart Mönsterås handlar också om att skapa säkra trafikplatser där Europavägen korsar länsvägar längs sträckan. Den södra trafikplatsen ser till att trafik till och från länsväg 628 och 627 får en säker korsningspunkt. Länsväg 628 går till kommunens näst största tätort Blomstermåla och länsväg 627 till kommunens tredje största tätort Timmernabben. Den norra trafikplatsen ser till att trafik till och från länsväg 641 får en säker korsningspunkt. Väg 641 trafikeras hårt idag av godstransporter, inte minst timmerlastbilar till Södra Cell Mönsterås. Under 2023 planeras en biogasanläggning att uppföras längs väg 641. En verksamhet som kommer generera ytterligare godstransporter som via väg 641 behöver komma säkert ut på E22. I projektet Genomfart E22 Mönsterås ingår en BRT-station på E22:an med målet att snabba expressbussar ska trafikera E22:an likt en järnväg och stärka relationen mellan länets två södra arbetsmarknadsregioner. En förutsättning för regional utveckling. Värt att nämna är att projektet Genomfart E22 Mönsterås var ett prioriterat objekt i den nationella transportplanen för planperioden 2004–2015 men har i transportplaner därefter fallit bort. En avvikelse ifrån den viktiga utgångspunkten att ”lagt kort ligger”, d v s att har ett projekt kommit med i planen ska det fullföljas.”

Stångådals- och Tjustbanan

”Mönsterås kommun ser positivt på att Stångådals- och Tjustbanan har namngivits som en reinvestering överstigandes 300 mkr, detta för införandet av signalsystemet ERTMS.”

”Vissa större brister i transportsystemets funktion saknar färdiga åtgärdsförslag men där preliminära bedömningar ändå pekar på att kostnaderna för att åtgärda bristerna kan komma att överstiga 1 miljard kronor. Trafikverket använder i dessa situationer begreppet utpekad brist för att uppmärksamma regeringen på att dessa sannolikt kommer att behöva hanteras i samband med kommande revideringar av nationell plan. Det är positivt att Stångådals- och Tjustbanan lyfts som ett av fem projekt/stråk som utpekade brister för fortsatt utredning. Målet måste vara att fler mötesspår samt elektrifiering genomförs. Detta kommer ge ökad hastighet på banan och därmed skapa förutsättningar för utveckling av person- och godstrafiken. Ytterligare en viktig aspekt är banans anslutning till Linköpings centralstation och kommande ny stambana. Detta är avgörande för den framtida interregionala tillgängligheten för sydöstra Sverige. Med rätt valda åtgärder kommer Stångådalsbanan att bidra till både regionförstoring och regional utveckling i sydöstra Sverige.”

Övriga kommentarer

”Mönsterås kommun ser positivt på att beslutade åtgärder i gällande nationell plan för 2018– 2029 behålls för genomföras i planen 2022–2033 avseende Förbifart Bergkvara E22 och mötesseparering Gladhammar-Verkebäck på E22. Vi vill även passa på i detta remissvar att ställa oss bakom de projekt som de sex södra regionerna gemensamt har enats om att prioritera. Se Sydsvenska prioriteringar 2021, (Regionsamverkan Sydsverige). Det är positivt att förslaget har fortsatt fokus på miljö- och trimningsåtgärder eftersom det ger snabba och effektiva åtgärder. Vi ser med tillfredställelse att korsningsåtgärden mellan Rv 34 och E22 i Ålem står med som exempel på sådan åtgärd i förslaget. I förslaget öronmärks 9 miljarder åt stadsmiljöavtal. Tanken bakom stadsmiljöavtal är god, att skapa hållbara stadsmiljöer genom att stötta energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser. Vid en genomgång av beviljade stadsmiljöavtal blir det dock tydligt att det är en form av satsning från Trafikverket som fördelats kraftigt ojämnt geografiskt. Här håller Mönsterås kommun med regeringen om att en jämnare fördelning måste komma till. I förslaget till nationell transportplan avsätts 1,85 miljarder från nationell plan för samfinansiering av de regionala planerna avseende trafiksäkerhets- och cykelåtgärder. Dessa medel kan med fördel istället användas för att höja de ekonomiska ramarna för de regionala planerna istället”, skriver kommunen.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS