Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Omorganisation på gång inom nattpatrullen i Oskarshamns kommun: Personalen känner stor oro

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

OSKARSHAMN

En omorganisation pågår, sedan en tid tillbaka, inom nattpatrullen i Oskarshamns kommun. Personalen känner stor oro och beskriver i ett mejl till ON om hur en omorganisation skulle kunna påverka verksamheten.

”Det har sin grund i att Oskarshamns kommun inte lyckats rekrytera en ny chef till oss. Man har då valt att dela upp nattpatrullen i fem mindre personalgrupper och varje grupp ska tillhöra en hemtjänstgrupp. Tidigare har samtliga patruller utgått från Solbacka. Nu vill man att varje patrull ska utgå från den lokal som hör till respektive hemtjänstområde. Vi känner en stor oro över att detta ska drabba brukarna negativt”, skriver nattpatrullen i ett e-postmeddelande till berörda enhetschefer, områdeschefen, socialchefen, fackförbundet Kommunal samt till en representant från varje parti i socialnämnden.

Mejlet har även skickats till de lokala medierna.

Nattpatrullen skriver så här:

”Vi ska kortfattat försöka beskriva hur patrullerna idag, innan omorganisationen, är uppbyggda. Detta så att alla ska få ett hum om hur en omorganisation skulle påverka verksamheten.

Nattpatrullen består av fem olika patruller, Centrum, Öster, Väster, Norr och Söder. I varje patrull jobbar två personal per natt, vi är alltså 10 personal under ett arbetspass. Varje patrull täcker ett flertal hemtjänstgrupper. Vidare jobbar varje anställd i två olika områden, grundtanken är att antalet arbetspass i respektive område ska var jämnt fördelat. Patrullerna samarbetar också över områdesgränserna vad gäller både fasta besök, besök som tillkommit hastigt samt larmärenden. Vår planerare arbetar måndag-fredag och slutar klockan 15. De ärenden och akuta händelser som kommer in under sen eftermiddag, kvällar och helger planerar vi själva ut när vi börjar klockan 21.

Vid sjukdom i personalen sköter bemanningsenheten vikarietillsättningen när vår planerare inte är på plats. Bemanningen stänger 16.30 under vardagar och 14 under helger. Tiden mellan 16.30 och 21 på vardagar och efter kl 14.00 på helger finns ingen att sjukanmäla sig till. Ofta löser vi det genom att ringa in en ordinarie. Detta gör vi på vår lediga tid innan vi börjar, för att vi ska vara fulltaliga vid arbetspassets början. Ibland händer det att vi inte får in någon ordinarie. Det är inte heller ovanligt att en vikarie inte dyker upp. Då planerar vi om ärendena så att en person kan jobba ensam. Detta sker klockan 21.

”Vårt samarbete över områdesgränserna kommer bli svårare, områdena kommer bli mer uppdelade i vårt område/ert område och det kommer föras en sämre dialog”

Personalen i nattpatrullen i Oskarshamns kommun

Omorganisation

Nu ska nattpatrullen omorganiseras och vi ska delas upp i fem grupper och utgå från olika hemtjänstområden, vi kommer alltså inte samlas och utgå från Solbacka. Vi har full förståelse att vi måste ha en chef och ingen av oss motsätter sig att vi delas upp på fem olika chefer. Däremot känner vi en mycket stor oro för vad som händer när vi inte längre utgår från samma ställe. Vi ska här försöka punkta upp våra farhågor och beskriva vad vi ser att konsekvenserna för brukarna kommer bli.

1) Vårt samarbete över områdesgränserna gällande ärenden och larm.

Vi känner här en mycket stor oro! Vårt samarbete över områdesgränserna kommer bli svårare, områdena kommer bli mer uppdelade i ”vårt område/ert område” och det kommer föras en sämre dialog. Vi tror att detta kommer leda till att brukarna får vänta längre och att hjälpen till brukarna blir försämrad på grund av bristande information. Vid akuta larm där någon exempelvis trillat, blöder, har svårt med andning och så vidare kan det till och med handla om liv eller död.

Grundsten i verksamheten

Vi har fått till oss att istället för den dialog som idag förs på plats ska vi ha ett Teams-möte med samtliga patruller när vi börjar. Detta ser vi som orimligt. Vi kommer behöva vänta in varandra vid teamsmöte, det är inte heller ovanligt med teknikstrul och problem med inloggning. Detta kommer ta värdefull tid från oss. En risk vid teamsmöte är också att information faller bort då den dialog vi har när vi möts i verkligheten alltid kommer vara mer nyanserad och med mer detaljerad information.

Den dialog vi för när vi samlas och det samarbete det ger ser vi som en grundsten i verksamheten.

2) Vårt samarbete över områdesgränserna gällande planering av personal.

Vi får ofta omplanera i områdena när vi börjar klockan 21. När vikarier sätts in planeras de ofta i ett  område där de aldrig eller sällan har varit. Vår planerare försöker sätta vikarier i områden där de är vana, men sjukanmälningar är som tidigare nämnts inte ovanliga under kvällar och helger.  Bemanningen vet inte vilka områden vikarierna kan och känner sig trygga med. Även ordinarie planeras ibland i områden där dom inte är introducerade.

Det är även viktigt att notera att vikarierna saknar delegering för att ge medicin, med kanske något undantag. Vi har även som tumregel att två vikarier inte får jobba ensamma, utan en ordinarie ska alltid finnas i varje område. Detta händer dock ändå, det kan också vara så att det är sex vikarier insatta. Som tidigare nämnts är det inte heller helt ovanligt att vi går en man kort.

Här sker en mycket omfattande omplanering. Det är inte ovanligt att vi omplanerar i flera led. Vi har här mycket att ta hänsyn till, den som är insatt bör kunna och måste känna sig trygg i det område den ska vara i. Två vikarier bör inte jobba ensamma i ett område. Blir det så ändå så kan inte dessa två bli placerade i ett ytterområde om de saknar delegering, dels finns det inplanerade besök där medicin ges, dels larmar brukarna ibland och vill ha behovsmedicin. Dessa måste då vara i något av de mer centrala områdena så annan personal kan hjälpa till. När två vikarier måste jobba ensamma, planerar vi om så att de som är mest lämpade och mest vana får jobba tillsammans.

”Att arbeta ensam är mycket utsatt för den personal som åker ensam och inget som är önskvärt på något vis”

När vi ordinarie personal sätts in är det inte ovanligt att man hamnar i ett område man inte kan, tillsammans med en vikarie. Detta skapar osäkerhet och om möjligt planerar vi om så att den ordinarie exempelvis får jobba med en vikarie med stor vana. Ibland går vi en man kort och vi måste då omplanera ett stort antal ärenden så att en person kan jobba ensam. Vid dessa tillfällen hjälps samtliga patruller åt med ärenden där det är dubbelbemanning och där det krävs att man är två. Att arbeta ensam är mycket utsatt för den personal som åker ensam och inget som är önskvärt på något vis.

Vi vill också här tillägga att vi idag får vår planering, där vi ser i vilket område vi ska vara i, samma kväll som vi ska jobba. Helgens planering får vi på fredag kväll. Det beror på att det händer så mycket innan arbetspasset, personal blir sjuka, vikarier flyttas till andra verksamheter med mera.

Mycket stor oro

Efter att vi fick information om omorganisationen skrev vi upp antalet nätter som vi planerade om. Just den veckan planerade vi om fem nätter av sju. Det är en hög, men inte ovanlig, siffra. Vi uppskattar att man i genomsnitt kan räkna med att vi planerar om cirka 2-3 nätter av 7. Vid omplanering ska vi även skifta listorna i telefonen, det är ett fåtal av personal som har behörighet till det.

Här känner vi en mycket stor oro!

Omplanering sker idag på plats på Solbacka när vi börjar klockan 21. Om vi ska utgå från olika hemtjänstlokaler ser vi inte hur det ska vara möjligt att på ett smidigt sätt göra dessa nödvändiga omplaneringar. Dels ska vi då koppla upp oss på Teams, och gemensamt hitta en lösning. Dels ska vi vid omplanering förflytta oss mellan olika hemtjänstlokaler vilket tar lång tid. Använder vi privat bil innebär det också en kostnad för oss. Vi kan inte räkna med att all personal tar egen bil till jobbet, det är bland annat många som samåker idag. Då måste vi skjutsa personalen mellan de olika lokalerna. Denna logistik kommer ta mycket av vår tid, och vårt arbete att läsa journalanteckningar, meddelanden och mail kommer bli hårt drabbat.

Detta kommer drabba brukarna i form av mycket längre väntetider och sämre hjälp då personalen inte hunnit läsa och/eller missat viktig information. Det kan få mycket stora konsekvenser för brukarna.

3) Tappad kompetens, personal som slutar.

Att jobba i patrullen ställer höga krav på kompetens, att kunna jobba självständigt, lösningsorienterat och att fatta egna beslut. Det finns en otroligt stor kompetens och erfarenhet bland personalen och ett enormt engagemang för brukarna. Många i personalen har jobbat väldigt många år i patrullen, vissa ända sedan patrullen startade 1984, och har en ovärderlig erfarenhet.

”Omorganisationen gör att flera av oss vill sluta och vi är många som nu söker andra tjänster”

Omorganisationen gör att flera av oss vill sluta och vi är många som nu söker andra tjänster. Två personal har i dagsläget redan sökt och fått en ny tjänst. Några funderar på tidig pension. Vi tror också att det finns en ökad risk för sjukskrivningar. Vi riskerar nu en väldigt stor förlust av kompetens och erfarenhet.

Förlust av kompetens drabbar brukarna mycket hårt.

4) Övrigt

De punkter vi tagit upp ovan är de vi ytterst anser som mest allvarliga ur ett brukarperspektiv. Vi har även fler punkter vi vill ta upp och vi har frågor som vi försökt få svar på, utan resultat.

  • Vad är syftet med att splittra personalgruppen? Vi motsätter oss inte att vi får olika chefer men vill fortsätta utgå från Solbacka. Vi har vid ett flertal tillfällen ställt frågan men ännu inte fått något svar.
  • Hur har uppdelning av grupperna gjorts och vad är syftet med det? Även här har vi ställt frågan vid flertalet tillfällen men ännu inte fått svar.

Vi tycker också att en dialog gällande vårt nya schema bör ske. Vi har tidigare jobbat var tredje helg och två extrahelger per år. Nu ska vi bland annat jobba två helger av fem. Man har valt att inte tillsätta två tjänster och vi får därför jobba fler helger. Detta gör att de som har en låg tjänstgöringsgrad får jobba fler helgdagar än vardagar. Många har också tidigare haft önskemål om justeringar i schemat, dessa har inte tagits hänsyn till i nya schemat.

Arbetar i flera hemtjänstgrupper

Vidare har varje ordinarie idag två olika områden, kommer vi få fortsätta med det? I patrullen har man tidigare jobbat inom enbart ett område. För bara några år sedan gjordes en omorganisation som innebar att alla skulle ha två olika områden och jobba med olika personal, detta för att öka samarbetet och för att få bättre täckning med ordinarie personal vilket i förlängningen är bra för brukarna. Vill man idag återgå till det gamla?

Vissa av oss har fått till oss att en fördel med en omorganisation är att vi kommer kunna tänka dygn istället för dag och natt. Vi vill här poängtera att det visst kan vara en fördel för de brukare i den hemtjänstgrupp vi kommer tillhöra. Det får här inte glömmas bort att vi jobbar i flera hemtjänstgrupper, många av oss har enbart ett fåtal brukare i den hemtjänstgrupp vi kommer utgå från, och flertalet brukare i andra grupper. Vi anser det viktigt att samma förutsättningar finns, och är lika, för samtliga brukare i kommunen.

”Som dag och natt”

För brukarnas och verksamheten bästa

Vi vill också trycka på det ansvar det innebär att jobba i nattpatrullen och den kompetens och framförallt erfarenhet det krävs. Vi är 10 personer per natt som täcker hela kommunen, det är många brukare och larmkunder och ett stort geografiskt område. Vi har två sjuksköterskor som vi kan vända oss till för att få råd. Vi kan vända oss till beredskapschefen, men bara i extremfall. Att jobba på dagen kontra natten är, om man vill uttrycka sig lite skämtsamt, som natt och dag. Om vi utgår från olika hemtjänstlokaler tappar vi den tryggheten vi alltid har i varandra.

Vi hoppas med detta brev att vi ska få svar på våra frågor. Vi hoppas också att vi, med vår samlade kompetens och erfarenheter, ska kunna påverka beslutet att utgå från olika hemtjänstlokalar. Vi vill detta då vi ser att det är för brukarnas och verksamhetens bästa”, skriver nattpatrullen.

Fortsatt dialog

”Jag har inte och ska inte ha detaljkunskap i verksamhetsförändringar som sker inom socialförvaltningen. Jag förutsätter dock att kvaliteten på den omsorg förvaltningen levererar inte ska försämras vid förändring av arbetssätt”, skriver socialnämndens ordförande Rolf Lindström (M) i ett mejl, efter att ON bett om en kommentar.

”Planerade verksamhetsförändringar hanteras inom ramen för samverkanssystemet. Den planerade omorganisationen för nattpatrullen har samverkats med fackliga organisationer och berörda medarbetare. De punkter som beskrivs i brevet har fångats upp i den riskbedömning som har gjorts och det kommer att vara fortsatt dialog med medarbetarna inför att förändringen genomförs. Det är viktigt att medarbetarnas oro tas om hand och att de risker som identifieras kan minimeras”, skriver socialchefen Cecilia Wahlström i ett e-postmeddelande, efter att ON bett om en kommentar.

Genrebild: Freepik

+1
2
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
18

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS