Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Oskarshamns kommun sätter press på regeringen: “Bekymmersamt”

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

OSKARSHAMN

”Det är bekymmersamt ur ett demokratiskt perspektiv när ett av kommunfullmäktige fattat beslut inte hanteras av regeringen”, skriver Andreas Erlandsson (S), ordförande i kommunstyrelsen i Oskarshamns kommun, och Oskarshamns kommundirektör Henrik Andersson i ett brev till infrastruktur- och bostadsministern Andreas Carlson (KD) – med anledning av att Oskarshamns kommun vill se att statsrådet prioriterar handläggningen av överprövning av detaljplan för del av Djurhult 1:5, Kvastmossen, Oskarshamn.

I första hand yrkar kommunen på att överklagandet ska ogillas så att kommunfullmäktiges beslut från 11 april förra året, om att anta detaljplan för del av Djurhult 1:5 med flera fastigheter, Kvastmossen logistik- och företagspark, kan ges verkställighet.

“Inget krav att höra Försvarsmakten”

”Skälen för att släppa fram detaljplanen är det miljötillstånd som vunnit laga kraft trots upprepade överklaganden, samt att det funnits möjligheter och tid för Försvarsmakten och länsstyrelsen att påkalla kommunens uppmärksamhet kring eventuella riksintressen och/eller påverkansområden som krävt en tydligare bestämmelse av byggnadshöjd redan i detaljplanen. Nu gäller den indirekta 20-metersregeln genom att planförslaget föreslår att remittera enskilda ärenden inom plan med byggnadshöjder över 20 meter till Försvarsmakten.”

“I andra hand ser Oskarshamns kommun ingen annan framkomlig väg än att få ett beslut om att ta om planförfarandet. Då kommunen i detta omtag sätter maximal byggnadshöjd till 20 meter är det dock inget krav att höra Försvarsmakten, om länsstyrelsen inte begär detta”, skriver Andreas Erlandsson och Henrik Andersson (överst bilden).

Andreas Erlandsson (S), ordförande i kommunstyrelsen i Oskarshamns kommun.
Andreas Erlandsson (S), ordförande i kommunstyrelsen i Oskarshamns kommun. Foto: Peter A Rosén

En kopia av duons brev har skickats till Försvarsmakten, länsstyrelsen i Kalmar län, landshövdingen i Kalmar län (Allan Widman), riksdagsledamoten Laila Naraghi (S), riksdagsledamoten Lars Engsund (M) och riksdagsledamoten Mattias Bäckström Johansson (SD).

“Mycket viktig”

”Oskarshamns kommun präglas av en stark industrihistoria och tillverkningsindustrin är mycket viktig för kommunen. Oskarshamns kommun har under många år arbetat för att anlägga en ny logistik- och företagspark på området Kvastmossen i Oskarshamn. Syftet är att kunna möta nya förfrågningar, att bidra i en för Sverige viktig grön omställning och skriva ett nytt industrikapitel i Oskarshamns historia”, skriver Andreas Erlandsson och Henrik Andersson.

”Oskarshamns kommuns övergripande målsättning med en logistik- och företagspark på Kvastmossen är att skapa förutsättningar för fortsatt utveckling av näringslivet genom att tillhandahålla verksamhetsmark för industri, logistik och andra näringsverksamheter, vilket innebär att: utveckla Oskarshamn som logistiknod mellan väg- sjö- och järnvägstransporter med lager och annan sammanhängande infrastruktur, understödja näringslivets behov av effektiva transporter samt skapa möjligheter till tillväxt och därmed ge bättre förutsättningar för en utveckling av handelsutbytet över Östersjön samt stärka underlaget för Oskarshamns hamn.

”Planen överklagades till mark- och miljödomstolen, i huvudsak med hänvisning till den negativa miljöpåverkan som planförslaget ansågs ha på naturmiljön kring Applerumsån och de våtmarker som finns i området. Mark- och miljödomstolen beslutade 2022-07-06 att överlämna ärendet till regeringen för prövning, då det bedömts funnits obesvarade frågor från Försvarsmakten i samrådsfasen avseende avsaknad av höjdangivelser i planförslaget.”

“Tiden knapp”

”Oskarshamns kommun har av Mark- och miljödomstolen i Växjö beviljats tillstånd enligt kap. 11 miljöbalken för åtgärder i vattenområden nödvändiga för att genomföra planförslaget (2021-05-11, dom M 4495-19). Domen överklagades men Mark- och miljööverdomstolen kom fram till att det inte fanns skäl att ge prövningstillstånd i detta fall. Den bedömningen gjorde även Högsta domstolen i beslut 2022-05-17.”

“Det laga kraftvunna tillståndet enligt Miljöbalken innebär att frågorna i överklagandet av detaljplanen i stort redan behandlats och kommunen gör därför bedömningen att det inte finns skäl att bifalla överklagandet avseende miljöpåverkan från detaljplaneförslaget. Beviljat miljötillstånd 2021-05-11 innebär också ett villkor, ett tidsfönster om 10 år för att få exploatera området i enlighet med domens villkor. Det återstår nu endast 7,5 år för att iordningställa en detaljplan med närmare 100 ha. I perspektiv av offentlig upphandling och andra planeringsprocesser börjar tiden bli knapp.”

“Full respekt”

”Försvarsmakten har med anledning av sitt yttrande under samrådsskedet förelagts att yttra sig om huruvida den sökta detaljplanen bör överlämnas till regeringen enligt 13 kap. 7 8 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Försvarsmakten anser sig inte ha fått den information som krävs för att göra en fullständig analys av byggnadshöjderna i detaljplanen. Med hänsyn till detta kan det inte uteslutas att planens genomförande medför påtaglig skada på riksintresse för totalförsvarets militära del.”

“Oskarshamn kommun har full respekt och absolut förståelse för att riksintresset för totalförsvaret inte får äventyras. Kommunens vägval i planprocessen, en ambition att pröva byggnadshöjd för varje enskilt bygglov och verksamhetsprövning, var olycklig givet den utgång prövningen lett fram till. Samtidigt är det bekymmersamt att det i samrådet inte varit entydigt från statliga företrädare att en höjdangivelse behövts fastställas. Inte heller att området på Djurhult 1:5 är föremål för ett sekretessbelagt riksintresse eller dess påverkansområde.”

“Kommunen har flera detaljplaner i närområdet där det både är angivna totalhöjder mellan 10-20 m och detaljplan där ingen höjd anges utan med ett prövningsförfarande och remisshantering avseende byggnadshöjder som är beskrivet såsom nu aktuell plan lagts fram. Som skäl till att det sett olika ut och att planförslaget på Djurhult 1:5 skrevs fram som det gjorde beror i första hand på att det aktuella området inte ligger inom något känt riksintresse (Riksintressen för totalförsvarets militära del i Kalmar län 2023, FM2022-23088:1 Bilaga 10). Inte heller ligger planområdet inom känt eller öppet redovisat påverkansområde för riksintressen (definieras enligt Boverket ref. PM, dnr. 3190/2014 som ett område utanför ett riksintresseområde där åtgärder kan leda till en påtaglig skada på riksintresset).”

“Kommunens linje, vilket också framgår av planförslaget, har alltså varit att alla bygglovsärenden som rör höga objekt, till exempel vindkraftverk, telemaster, byggnader, högre än 20 meter ska remitteras till försvarsmakten. Inte att lägga en absolut höjd för byggnader i plankartan. Kommunens linje är med andra ord en indirekt höjdangivelse om max 20 meters byggnadshöjd i planen”, skriver Andreas Erlandsson och Henrik Andersson.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
5
+1
0
+1
0
+1
3

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS